சராசரி மொத்த செலவு சூத்திரம் | படி கணக்கீடு

சராசரி மொத்த செலவைக் கணக்கிட சூத்திரம்

சராசரி மொத்த செலவு சூத்திரம் உற்பத்தி செய்யப்படும் அளவின் ஒரு யூனிட்டிற்கான செலவைக் காட்டுகிறது மற்றும் முதல் புள்ளிவிவரங்கள் மொத்த உற்பத்தி செலவு மற்றும் இரண்டாவதாக எண்களில் உற்பத்தி செய்யப்படும் இரண்டு புள்ளிவிவரங்களை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது, பின்னர் மொத்த உற்பத்தி செலவு வகுக்கப்படுகிறது எண்களில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மொத்த அளவு.

இது நேரடியானது, மொத்த உற்பத்தி செலவை உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களின் எண்ணிக்கையால் வகுப்பதன் மூலம் இது கணக்கிடப்படுகிறது.

சராசரி மொத்த செலவு = மொத்த உற்பத்தி செலவு / உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அலகுகளின் அளவு

இருப்பினும், மொத்த செலவு நிலையான செலவு மற்றும் உற்பத்தி செலவு மாறுபடும். கணித ரீதியாக,

மொத்த உற்பத்தி செலவு = மொத்த நிலையான செலவு + மொத்த மாறி செலவு

சராசரி நிலையான செலவு மற்றும் சராசரி மாறி செலவு ஆகியவற்றைச் சேர்ப்பதன் மூலமும் இதைக் கணக்கிட முடியும். இந்த சராசரி மொத்த செலவு சமன்பாடு பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது-

சராசரி மொத்த செலவு = சராசரி நிலையான செலவு + சராசரி மாறுபடும் செலவு

எங்கே,

 • சராசரி நிலையான செலவு = மொத்த நிலையான செலவு / உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அலகுகளின் அளவு
 • சராசரி மாறி செலவு = மொத்த மாறி செலவு / உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அலகுகளின் அளவு

சராசரி மொத்த செலவைக் கணக்கிடுதல் (படிப்படியாக)

பின்வரும் ஐந்து படிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் சராசரி மொத்த செலவின் சூத்திரத்தை தீர்மானிக்க முடியும்:

 • படி 1: முதலாவதாக, நிலையான உற்பத்தி செலவு இலாப நட்டக் கணக்கிலிருந்து சேகரிக்கப்படுகிறது. நிலையான உற்பத்தி செலவின் சில எடுத்துக்காட்டுகள் தேய்மான செலவு, வாடகை செலவு, விற்பனை செலவு போன்றவை.
 • படி 2: அடுத்து, உற்பத்தி மற்றும் செலவு இழப்பு கணக்கிலிருந்து சேகரிக்கப்படும். உற்பத்தி செலவுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள் மூலப்பொருள் செலவு, தொழிலாளர் செலவு போன்றவை.
 • படி 3: அடுத்து, மொத்த நிலையான செலவுகள் மற்றும் மொத்த மாறி செலவுகளைச் சுருக்கி மொத்த உற்பத்தி செலவு கணக்கிடப்படுகிறது. மொத்த உற்பத்தி செலவு = மொத்த நிலையான செலவு + மொத்த மாறி செலவு
 • படி 4: இப்போது, ​​உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அலகுகளின் அளவை தீர்மானிக்க வேண்டும்.
 • படி 5: இறுதியாக, படி 3 இல் கணக்கிடப்பட்ட மொத்த உற்பத்தி செலவை படி 4 இல் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அலகுகளின் எண்ணிக்கையால் வகுப்பதன் மூலம் சராசரி மொத்த உற்பத்தி செலவு கணக்கிடப்படுகிறது. சராசரி மொத்த செலவு = மொத்த உற்பத்தி செலவு / உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அலகுகளின் அளவு

எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த சராசரி மொத்த செலவு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - சராசரி மொத்த செலவு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்த நிலையான உற்பத்தி செலவு $ 1,000 ஆக இருந்த ஒரு உதாரணத்தைக் கருத்தில் கொள்வோம், மேலும் உற்பத்தி செலவு மாறி யூனிட்டுக்கு $ 4 ஆகும். இப்போது, ​​உற்பத்தியின் அளவு இருக்கும்போது சராசரி மொத்த செலவைக் கணக்கிடுவோம்:

 • 1,000 அலகுகள்
 • 1,500 அலகுகள்
 • 3,000 அலகுகள்

கீழேயுள்ள வார்ப்புருவில், கொடுக்கப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்தி மொத்த உற்பத்தி செலவைக் கணக்கிடுகிறோம்.

 • எனவே 1,000 அலகுகளில் மொத்த உற்பத்தி செலவு இவ்வாறு கணக்கிடப்படும்:

எனவே மேலே உள்ள கணக்கீட்டில் இருந்து, 1000 அலகுகளுக்கான மொத்த உற்பத்தி செலவு:

= $1,000 + $4 * 1,000

இப்போது, ​​1,000 அலகுகளில், இது பின்வருமாறு கணக்கிடப்படும்:

= $5,000 / 1,000

 • 1500 அலகுகளுக்கான மொத்த உற்பத்தி செலவு

= $1,000 + $4 * 1,500

எனவே, 15000 யூனிட்டுகளுக்கு இது இருக்கும் -

$7,000 / 1,500

 • 3000 அலகுகளுக்கான மொத்த உற்பத்தி செலவு

= $1,000 + $4 * 3,000

எனவே, 3000 யூனிட்டுகளுக்கு, அது இருக்கும் -

= $13,000 / 3,000

இந்த விஷயத்தில், உற்பத்தி அளவு அதிகரிப்போடு சராசரி மொத்த செலவு குறைகிறது என்பதைக் காணலாம், இது மேற்கண்ட செலவு பகுப்பாய்வின் முக்கிய அனுமானமாகும்.

எடுத்துக்காட்டு # 2

ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்த நிலையான உற்பத்தி செலவு, 500 1,500 ஆக இருந்த மற்றொரு உதாரணத்தைக் கருத்தில் கொள்வோம், அதே நேரத்தில் ஒரு யூனிட்டுக்கு மாறி உற்பத்தி செலவு உற்பத்தி அளவுடன் மாறுபடும். இப்போது, ​​சராசரி மொத்த செலவை எப்போது கணக்கிடுவோம்:

 • மாறி செலவு 0-500 அலகுகளிலிருந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு 00 5.00
 • மாறி செலவு 501-1,000 அலகுகளிலிருந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு 50 7.50 ஆகும்
 • 1,001-1,500 யூனிட்டுகளிலிருந்து மாறி செலவு ஒரு யூனிட்டுக்கு 00 9.00 ஆகும்

எனவே,

 • 500 அலகுகளில் மொத்த உற்பத்தி செலவு = மொத்த நிலையான செலவு + மொத்த மாறி செலவு

= $1,500 + $5 * 500

500 அலகுகளுக்கு, இது = $ 4,000 / 500 ஆக இருக்கும்

மீண்டும்,

 • 1,000 அலகுகளில் மொத்த உற்பத்தி செலவு = மொத்த நிலையான செலவு + மொத்த மாறி செலவு

= $1,500 + $5 * 500 + $7.5 * 500

1,000 அலகுகளில் = $ 7,750 / 1,000

மீண்டும்,

 • 1,500 அலகுகளில் மொத்த உற்பத்தி செலவு = மொத்த நிலையான செலவு + மொத்த மாறி செலவு

= $1,500 + $5 * 500 + $7.5 * 500 + $9 * 500

1,500 அலகுகளில் = $ 12,250 / 1,500

இந்த வழக்கில், சராசரி மொத்த செலவு ஆரம்பத்தில் 1,000 அலகுகள் வரை உற்பத்தி அளவு அதிகரிப்பதன் மூலம் குறைகிறது என்பதைக் காணலாம். ஆனால் சராசரி மாறி செலவின் அதிகரிப்பு காரணமாக அந்த உற்பத்தி நிலைக்கு அப்பால் போக்கு மாறுகிறது. விரிவான எக்செல் கணக்கீடு பிந்தைய பிரிவில் அட்டவணை வடிவத்தில் வழங்கப்படுகிறது.

சராசரி மொத்த செலவு கால்குலேட்டர்

நீங்கள் பின்வரும் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்.

மொத்த உற்பத்தி செலவு
உற்பத்தி செய்யப்படும் அலகுகளின் அளவு
சராசரி மொத்த செலவு சூத்திரம்
 

சராசரி மொத்த செலவு சூத்திரம் =
மொத்த உற்பத்தி செலவு
=
உற்பத்தி செய்யப்படும் அலகுகளின் அளவு
0
=0
0

பயன்பாடு மற்றும் பொருத்தம்

சராசரி மொத்த செலவின் கருத்தை புரிந்துகொள்வது மிக முக்கியம், ஏனெனில் உற்பத்தி எந்த அளவிற்கு லாபத்தை அதிகரிக்க முடியும் என்பதை உற்பத்தி மேலாளருக்கு கண்டுபிடிக்க உதவுகிறது. வழக்கமாக, மொத்த நிலையான செலவு மாறாது, அதேபோல், சராசரி மொத்த செலவில் மாற்றம் முதன்மையாக சராசரி மாறி செலவில் ஏற்படும் மாற்றத்தால் இயக்கப்படுகிறது.

சராசரி மொத்த செலவு அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பை மீறும் சந்தர்ப்பங்களில், உற்பத்தி மேலாளர் அதிகரிக்கும் உற்பத்தியை நிறுத்த வேண்டும் அல்லது மாறி செலவைப் பேச்சுவார்த்தை நடத்த முயற்சிக்க வேண்டும்.

சராசரி மொத்த செலவின் எடுத்துக்காட்டு (எக்செல் வார்ப்புருவுடன்)

பின்வரும் அட்டவணை உதாரணம் 2 இல் விவாதிக்கப்பட்ட வழக்கின் விரிவான கணக்கீட்டைக் கொடுக்கிறது மற்றும் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அளவு மாற்றத்துடன் சராசரி மொத்த செலவு எவ்வாறு மாறுபடுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. இங்கே, இது ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்திற்குப் பிறகு போக்கை மாற்றியமைக்கிறது, இது உற்பத்தியின் அந்த மட்டத்தில், மிதமான ஆரம்ப கட்டத்திற்குப் பிறகு உற்பத்தி செலவு அதிகரிக்கத் தொடங்குகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எக்செல் வார்ப்புருவில், உற்பத்தி செய்யப்படும் சில அலகுகளுக்கான சராசரி மொத்த செலவைக் கண்டறிய சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தினோம்.

அதனால் சராசரி மொத்த செலவுகணக்கீடு இருக்கும்: -

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரைபடம் நிறுவனத்தின் சராசரி மொத்த செலவைக் காட்டுகிறது.