நிலையான செலவு சூத்திரம் | எடுத்துக்காட்டுகளுடன் படி கணக்கீடு

மொத்த நிலையான செலவைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்

ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் ஃபார்முலா என்பது உற்பத்தியின் உற்பத்தி செலவு அல்லது நிறுவனம் தயாரிக்கும் சேவைகளை கணக்கிட நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் சூத்திரத்தைக் குறிக்கிறது மற்றும் சூத்திரத்தின் படி உற்பத்தியின் நிலையான செலவு நேரடி மதிப்பைச் சேர்ப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது பொருள் செலவுகள், நேரடி தொழிலாளர் செலவுகளின் மதிப்பு, மொத்த மாறி மேல்நிலைகளின் மதிப்பு மற்றும் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் மொத்த நிலையான மேல்நிலைகளின் மதிப்பு.

நிலையான செலவு = நேரடி பொருள் செலவு + நேரடி தொழிலாளர் செலவு + மாறுபடும் மேல்நிலை + நிலையான மேல்நிலை

நிலையான செலவைக் கணக்கிடுதல் (படிப்படியாக)

உற்பத்தித் துறையில் நிலையான செலவு அதிகமாகக் காணப்படுகிறது, அதையே கணக்கிட நாம் பின்வரும் படிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்:

 • படி 1: உற்பத்தி செலவினத்துடன் தொடர்புடைய அனைத்து நேரடி செலவுகளையும் அடையாளம் காணவும், இந்த செலவுகள் அவை ஏற்படவில்லை என்றால், உற்பத்தி செயல்முறை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும்.
 • படி 2: உண்மையான வெளியீட்டின் அடிப்படையில் நிலையான அளவு மற்றும் நிலையான நேரங்களைக் கணக்கிடுங்கள்.
 • படி # 3: அந்த செலவுகளை மூன்று குறிப்பிடத்தக்க வாளிகளாக வகைப்படுத்தவும், அவை பொருள், தொழிலாளர் மற்றும் மேல்நிலைகள், பின்னர் மேல்நிலைகள் நிலையான மற்றும் மாறக்கூடியவை என வகைப்படுத்தலாம்.
 • படி # 4: படி 3 இல் நீங்கள் கணக்கிட்ட செலவின் மொத்தத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், இது நிறுவனத்தின் மொத்த நிலையான செலவாகும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த நிலையான செலவு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - நிலையான செலவு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

பருத்தி உற்பத்தி செய்யும் தொழிலில் இருக்கும் PQR லிமிடெட் நிறுவனத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சுருக்கம் கீழே. மொத்த நிலையான செலவை நீங்கள் கணக்கிட வேண்டும்.

தீர்வு:

முதலில், நாம் நிலையான அளவு மற்றும் நிலையான நேரங்களைக் கணக்கிட்டு பின்னர் அவற்றை நிலையான விகிதங்களுடன் பெருக்க வேண்டும்.

நிலையான அளவு மற்றும் நிலையான நேரங்களின் கணக்கீடு

நேரடி பொருள் செலவைக் கணக்கிடுதல் நீங்கள் கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி செய்ய முடியும்,

நேரடி பொருள் செலவு ஃபார்முலா = SQ * SP

 • =384*13.20
 • = 5,068.80

நேரடி தொழிலாளர் செலவைக் கணக்கிடுவது கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் செய்ய முடியும்,

நேரடி தொழிலாளர் செலவு சூத்திரம் = SH * SR

 • =288.00*10.80
 • = 3,110.40

எனவே, நீங்கள் செய்யக்கூடிய மொத்த நிலையான செலவின் கணக்கீடு பின்வருமாறு,

=5068.80+3110.40

மொத்த நிலையான செலவு -

 • மொத்த நிலையான செலவு = 8179.20

எனவே, மொத்த நிலையான செலவு 5,068.80 + 3,110.40 ஆக இருக்கும், இது 8,179.20 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு # 2

எஃகு குழாய்களை உற்பத்தி செய்யும் தொழிலில் இயங்கும் கலீல் தொழில்கள் அதன் உயரும் செலவு குறித்து கவலை கொண்டுள்ளன, மேலும் இந்த ஆண்டு தொடங்கி ஒரு பட்ஜெட்டை உருவாக்க விரும்புகின்றன. இது உங்களுக்கு கீழேயுள்ள தகவல்களை வழங்கியுள்ளது மற்றும் மொத்த பட்ஜெட் அல்லது நிலையான செலவைக் கணக்கிடுமாறு கேட்டுள்ளது.

தீர்வு

நாம் நிலையான அளவு மற்றும் நிலையான நேரங்களைக் கணக்கிட்டு பின்னர் அவற்றை நிலையான விகிதங்களுடன் பெருக்க வேண்டும்.

நிலையான அளவு மற்றும் நிலையான நேரங்களின் கணக்கீடு

நேரடி பொருள் செலவைக் கணக்கிடுதல் நீங்கள் கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி செய்ய முடியும்,

நேரடி பொருள் செலவு ஃபார்முலா = SQ * SP

 • = 1280*660
 • = 8,44,800.00

நேரடி தொழிலாளர் செலவைக் கணக்கிடுவது கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் செய்ய முடியும்,

நேரடி தொழிலாளர் செலவு சூத்திரம் = SH * SR

 • = 19200.00*500
 • = 96,00,000.00

நிலையான மேல்நிலை செலவைக் கணக்கிடுவது கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் செய்யலாம்,

நிலையான மேல்நிலை செலவு = SH * FSR

 • =(19200*240)
 • = 28,80,000.00

எனவே, நீங்கள் செய்யக்கூடிய மொத்த நிலையான செலவின் கணக்கீடு பின்வருமாறு,

=844800.00+9600000.00+2880000.00

மொத்த நிலையான செலவு -

 • =13324800.00

 எனவே, மொத்த நிலையான செலவு 8,44,800 + 96,00,000 + 28,80,000 ஆகும், இது 1,33,24,800 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு # 3

கோல்ட் லிமிடெட் அதன் மொத்த லாப வரம்பை அதிகரிக்க முயற்சிக்கிறது; இருப்பினும், அவர்கள் அதைச் செய்வதில் தோல்வியுற்றிருக்கிறார்கள், இப்போது அவர்கள் அதன் சிக்கலை பகுப்பாய்வு செய்ய விரும்புகிறார்கள். எனவே, அதன் உற்பத்தி செலவு தொடர்பான விஷயங்கள் ஏதேனும் இருந்தால் அவற்றை மறுபரிசீலனை செய்ய முடிவு செய்தது. விவரங்கள் கீழே உள்ளன, மேலும் மொத்த நிலையான செலவு மிகைப்படுத்தப்பட்டதா என்பதை சரிபார்க்க அவர்கள் முதலில் கணக்கிட விரும்புகிறார்களா?

மொத்த நிலையான செலவை நீங்கள் கணக்கிட வேண்டும்.

தீர்வு

நாம் நிலையான அளவு மற்றும் நிலையான நேரங்களைக் கணக்கிட்டு பின்னர் அவற்றை நிலையான விகிதங்களுடன் பெருக்க வேண்டும்.

நிலையான அளவு மற்றும் நிலையான நேரங்களின் கணக்கீடு

நேரடி பொருள் செலவைக் கணக்கிடுதல் நீங்கள் கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி செய்ய முடியும்,

நேரடி பொருள் செலவு = SQ * SP

 • = 3240.00*10.65
 • = 34,506.00

நேரடி தொழிலாளர் செலவைக் கணக்கிடுவது கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் செய்ய முடியும்,

நேரடி தொழிலாளர் செலவு = SH * SR

 • =3888.00*6.00
 • = 23,328.00

மாறி மேல்நிலை கணக்கீடு நீங்கள் கீழே சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி செய்யலாம்,

மாறி மேல்நிலை = SR * AO

 • = 6 * 8100
 • = 48,600.00

நிலையான மேல்நிலை செலவைக் கணக்கிடுவது கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் செய்யலாம்,

நிலையான மேல்நிலை செலவு = SH * FSR

 • =3888.00*7.50
 • =  29,160

எனவே, நீங்கள் செய்யக்கூடிய மொத்த நிலையான செலவின் கணக்கீடு பின்வருமாறு,

=34506.00+23328.00+48600.00+29160.00

மொத்த நிலையான செலவு -

 • =135594.00

 எனவே, மொத்த நிலையான செலவு 34,506 + 23,328 + 48,600 + 29,160 ஆக இருக்கும், இது 1,35,594.00 ஆகும்

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

நேரடி உழைப்பு, நேரடி பொருள் மற்றும் உற்பத்தி மேல்நிலை ஆகியவற்றின் உண்மையான செலவுகளை, பொருட்களுக்கு நிலையானதாகவோ அல்லது மாறக்கூடியதாகவோ ஒதுக்குவதற்கு பதிலாக, பல தயாரிப்பாளர்கள் நிலையான அல்லது எதிர்பார்க்கப்படும் செலவை ஒதுக்குகிறார்கள் என்பதை பொதுவாகக் காணலாம். ஒரு தயாரிப்பாளரின் விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை மற்றும் சரக்குகள் நிலையான செலவுகளை பிரதிபலிக்கும் அளவுகளோடு தொடங்கும், ஆனால் உற்பத்தியின் உண்மையான செலவுகள் அல்ல.

மாறாக, தயாரிப்புகளுக்கான உண்மையான செலவுகளை தயாரிப்பாளர்கள் இன்னும் ஏற்க வேண்டும். இதன் விளைவாக, நிலையான செலவுகள் மற்றும் உண்மையான செலவுகளுக்கு இடையில் எப்போதும் வேறுபாடுகள் இருக்கும், மேலும் அந்த வேறுபாடுகள் மாறுபாடுகள் என அழைக்கப்படலாம், மேலும் இந்த செலவுகள் சாதகமானதா அல்லது பாதகமானதா என்பதை பின்னர் நிர்வாகம் பகுப்பாய்வு செய்யலாம்.