கூப்பன் Vs மகசூல் | முதல் 5 வேறுபாடுகள் (இன்போ கிராபிக்ஸ் மூலம்)

கூப்பனுக்கும் மகசூலுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு

கூப்பன் பத்திர வழங்குநரால் பத்திரத்தை வைத்திருப்பவருக்கு முதலீட்டில் கிடைக்கும் வருமானமாக செலுத்தப்படும் தொகையை இது குறிக்கிறது, இது கொள்முதல் விலையில் ஏற்ற இறக்கங்களால் பாதிக்கப்படாமல் உள்ளது, மகசூல் பத்திரத்தின் கூப்பன் கொடுப்பனவின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும் பத்திரத்தின் வட்டி வீதத்தையும், தற்போதைய சந்தை விலை பத்திரம் முதிர்வு வரை நடைபெறும் என்று கருதுகிறது, இதனால் பத்திரத்தின் சந்தை விலையில் ஏற்படும் மாற்றத்துடன் இது மாறுகிறது.

கூப்பன் வீதம் என்றால் என்ன?

ஒரு பத்திரதாரர் தனது பணத்தை ஒரு பத்திரத்தில் வைக்க முடிவு செய்யும் போதெல்லாம், அவர் ஒரு பத்திரத்தை உருவாக்கும் சில பகுதிகளைப் பார்க்க வேண்டும். ஒரு பத்திரத்திற்கு முக மதிப்பு உள்ளது, இது பத்திரத்தை வழங்குபவரிடமிருந்து முதிர்வு நேரத்தில் பத்திரதாரர் பெறும் தொகை. பத்திரத்தின் கூப்பன் வீதம் பத்திரத்தின் முக மதிப்பின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு XYZ பத்திரத்தின் முக மதிப்பு $ 1000 என்றும், பத்திரத்திற்கான கூப்பன் கட்டணம் ஆண்டுக்கு $ 20 என்றும், பின்னர் ஆண்டு அடிப்படையில், முதலீட்டாளரால் பெறப்படும் மொத்த கூப்பன் $ 40 ஆக இருக்கும் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். கூப்பன் வீதம் கணக்கிடப்படுவது வருடாந்திர கூப்பன் கட்டணத்தை பத்திரத்தின் முக மதிப்பால் வகுப்பதன் மூலம் ஆகும். இந்த வழக்கில், பத்திரத்திற்கான கூப்பன் வீதம்% 40 / $ 1000 ஆக இருக்கும், இது 4% ஆண்டு வீதமாகும்.

பத்திரத்தைப் பொறுத்து காலாண்டு, அரை ஆண்டு அல்லது ஆண்டு செலுத்தலாம். ஒரு பத்திரத்தின் விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தைப் பொருட்படுத்தாமல், கூப்பன் வீதம் பத்திரத்தின் ஆயுளுக்கு நிலையானதாக இருக்கும்.

முதிர்ச்சிக்கு மகசூல் என்றால் என்ன?

முதிர்ச்சிக்கான மகசூல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு பத்திரத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கான சிறந்த வீதமாகும். முந்தைய உதாரணத்திலிருந்து கூப்பனின் அடிப்படையில், பத்திரத்தின் ஆண்டு கூப்பன் $ 40 என்று வைத்துக்கொள்வோம். பத்திரத்தின் விலை 50 1150 ஆகும், பின்னர் பத்திரத்தின் மகசூல் 3.5% ஆக இருக்கும்.

கூப்பன் Vs மகசூல் இன்போகிராஃபிக்

கூப்பன் மற்றும் மகசூலுக்கு இடையிலான முக்கிய வேறுபாடுகளைப் பார்ப்போம்.

முக்கிய வேறுபாடுகள்

  • கூப்பன் வீதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு, வகுத்தல் என்பது பத்திரத்தின் முக மதிப்பு மற்றும் ஒரு பத்திரத்தின் விளைச்சலைக் கணக்கிடுவதற்கு, வகுத்தல் என்பது பத்திரத்தின் சந்தை விலை.
  • கூப்பன் வீதத்தை கணக்கிடுவதற்கான எண் மற்றும் வகுத்தல் இரண்டுமே மாறாததால், பிணைப்பின் முழு காலத்திற்கும் கூப்பன் வீதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு பத்திரத்தின் மகசூல் பத்திரத்தின் விலையில் ஏற்படும் மாற்றத்துடன் மாறுகிறது.
  • மத்திய வங்கியின் பொருளாதாரத்தில் வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம் ஒரு பத்திரத்தின் கூப்பன் விகிதத்தில் எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்தாது. ஒரு பத்திரத்தின் விலை வட்டி விகிதங்களுக்கு நேர்மாறான விகிதாசாரமாகும். ஒரு பத்திரத்தின் மகசூல் பொருளாதாரத்தில் வட்டி விகிதத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்துடன் மாறுகிறது.

கூப்பன் Vs மகசூல் ஒப்பீட்டு அட்டவணை

அடிப்படைகூப்பன் வீதம்மகசூல்
வரையறைகூப்பன் வட்டி வீதத்திற்கு ஒத்ததாகும், இது பத்திர முதலீட்டாளருக்கு பத்திரத்தை வழங்குபவர் தனது முதலீட்டின் வருமானமாக செலுத்தப்படுகிறது.ஒரு பத்திரத்தின் முதிர்ச்சிக்கான மகசூல் என்பது ஒரு பத்திரத்திற்கான வட்டி வீதமாகும், இது கூப்பன் கொடுப்பனவு மற்றும் ஒரு பத்திரத்தின் தற்போதைய சந்தை விலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.
கணக்கீட்டின் அடிப்படைகூப்பன் வீதம் எண்ணிக்கையுடன் கூப்பன் கட்டணமாகவும், வகுத்தல் பத்திரத்தின் முக மதிப்பாகவும் கணக்கிடப்படுகிறது.கூப்பன் வீதம் எண்ணிக்கையுடன் கூப்பன் கட்டணமாகவும், வகுத்தல் பத்திரத்தின் சந்தை விலையாகவும் கணக்கிடப்படுகிறது.
டெல்டாவை பாதிக்கிறதுகூப்பன் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டதும், முக மதிப்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டதும் கூப்பன் வீதம் முழு காலத்திற்கும் ஒரு பத்திரமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.ஒரு பத்திரத்தின் சந்தை விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்துடன் மகசூல் மாறுகிறது.
வட்டி வீதத்தின் விளைவுமத்திய வங்கியின் பொருளாதாரத்தில் வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம் ஒரு பத்திரத்தின் கூப்பன் விகிதத்தில் எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்தாது.ஒரு பத்திரத்தின் விலை வட்டி விகிதங்களுக்கு நேர்மாறான விகிதாசாரமாகும். வட்டி வீதத்தின் அதிகரிப்புடன், ஒரு பத்திரத்தின் விலை குறையும், ஏனெனில் முதலீட்டாளர் பின்னர் ஒரு பத்திரத்திலிருந்து அதிக மகசூல் தேடுவார். வட்டி வீதத்தின் குறைவுடன், ஒரு பத்திரத்தின் விலை அதிகரிக்கும், பின்னர் முதலீட்டாளர் குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் மகிழ்ச்சியடைவார்.
உதாரணமாகஒரு XYZ பத்திரத்தின் முக மதிப்பு $ 1000 மற்றும் கூப்பன் கட்டணம் ஆண்டுதோறும் $ 40 என வைத்துக்கொள்வோம். கூப்பன் வீதம் கணக்கிடப்படுவது வருடாந்திர கூப்பன் கட்டணத்தை பத்திரத்தின் முக மதிப்பால் வகுப்பதன் மூலம் ஆகும். இந்த வழக்கில், பத்திரத்திற்கான கூப்பன் வீதம்% 40 / $ 1000 ஆக இருக்கும், இது 4% ஆண்டு வீதமாகும்.ஒரு பத்திரத்தின் ஆண்டு கூப்பன் $ 40 என்றால். பத்திரத்தின் விலை 50 1150 ஆகும், பின்னர் பத்திரத்தின் மகசூல் 3.5% ஆக இருக்கும்.

இறுதி எண்ணங்கள்

கூப்பன் விகிதங்கள் மற்றும் மகசூல் ஒரு பத்திரத்தின் மிக முக்கியமான கூறுகள், ஒரு பத்திரத்தில் முதலீட்டாளருக்கு. கூப்பன் வீதம் பத்திரத்தைப் பொறுத்து காலாண்டு, அரை ஆண்டு அல்லது ஆண்டுதோறும் செலுத்தப்படுகிறது. கூப்பன் கட்டணம் மற்றும் பத்திரத்தின் முக மதிப்பின் அடிப்படையில், கூப்பன் வீதம் கணக்கிடப்படுகிறது.

பத்திரத்தின் மகசூல், மறுபுறம், பத்திரத்தின் தற்போதைய சந்தை விலையின் அடிப்படையில் வட்டி வீதமாகும், இதனால் ஒரு பத்திரத்திற்கான சிறந்த வருவாய் விகிதம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு பத்திரத்தின் மகசூல் பொருளாதாரத்தில் வட்டி விகிதத்தில் மாற்றத்துடன் மாறுகிறது, ஆனால் கூப்பன் வீதம் வட்டி வீதத்தின் விளைவைக் கொண்டிருக்கவில்லை.