நிலையான வளர்ச்சி விகிதம் ஃபார்முலா | படி கணக்கீடு

நிலையான வளர்ச்சி விகிதம் ஃபார்முலா என்றால் என்ன?

நிலையான வளர்ச்சி விகிதம் (எஸ்.ஜி.ஆர்) கடன் அல்லது பங்கு வடிவத்தில் வெளி மூலதன உட்செலுத்தலை நம்பாமல் எதிர்காலத்தில் நிறுவனம் எவ்வளவு நிலையானதாக வளர முடியும் என்பதைக் குறிக்கிறது மற்றும் ஈக்விட்டி மீதான வருவாயைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது (இது புத்தக மதிப்பின் வருவாய் விகிதம் ஈக்விட்டி) மற்றும் வணிக தக்கவைப்பு வீதத்தால் அதைப் பெருக்குதல் (இது வருவாயின் விகிதம் வணிகத்தில் மீண்டும் தக்க வருவாய் என வைக்கப்படுகிறது).

 • ஈக்விட்டி மீதான வருமானம் என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் காலத்திற்கான வருவாயின் சதவீதமாகும். ஈக்விட்டியில் இருந்து வருவாயைப் பிரிப்பதன் மூலம் ஈக்விட்டி மீதான வருவாய் கிடைக்கும்.
 • தக்கவைப்பு விகிதம் என்பது அதன் பயன்பாடு மற்றும் நிறுவனத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்காக நிறுவனம் வைத்திருக்கும் வருவாயின் சதவீதமாகும். தக்கவைப்பு தொகை என்பது ஈவுத்தொகையாக வருவாயிலிருந்து செலுத்தப்பட்ட தொகைக்குப் பிறகு மீதமுள்ள தொகை.
நிலையான வளர்ச்சி விகிதம் ஃபார்முலா = RR * ROE

எங்கே

 • ஆர்ஆர் = தக்கவைப்பு விகிதம்
 • ROE = ஈக்விட்டி மீதான வருமானம்

விளக்கம்

நிறுவனம் கடன் வடிவில் கடன் வாங்கிய நிதியைக் கருத்தில் கொள்ளாமல் அடையக்கூடிய செயல்பாட்டு வளர்ச்சி வீதமாகும். அதனால்தான் இந்த விகிதம் நிலையானதாக கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் இந்த நிறுவனம் எந்தவொரு வெளிப்புற கடன் முதலீடுகளையும் எடுக்காமல் கூட வளர முடியும்.

ஒரு நிறுவனம் ஈட்டிய உதவியுடன் ஒரு நிறுவனம் அடைந்த வளர்ச்சியாகும், இது பங்குதாரர்களின் பணத்தை ஈவுத்தொகை வடிவில் விநியோகித்த பின்னர் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடிவு செய்கிறது. ஒரு நிலையான வளர்ச்சி விகித விகிதத்தைப் பார்க்கும் ஒரு ஆய்வாளர் அதிக விகிதத்தைத் தேடுவார், ஏனெனில் இது நிறுவனத்தின் சிறந்த எதிர்கால வாய்ப்பைக் குறிக்கிறது.

நிலையான வளர்ச்சி விகிதம் ஃபார்முலாவின் எடுத்துக்காட்டுகள் (எக்செல் வார்ப்புருவுடன்)

இதை நன்கு புரிந்துகொள்ள சில எளிய மற்றும் மேம்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்ப்போம்.

இந்த நிலையான வளர்ச்சி விகிதம் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - நிலையான வளர்ச்சி விகிதம் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

இரண்டு நிறுவனங்களுக்கான நிலையான வளர்ச்சியைக் கணக்கிட கீழேயுள்ள அட்டவணையில் சில எண்களைக் கொள்வோம். இந்த இரண்டு தன்னிச்சையான நிறுவனங்களுக்கான நிலையான வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கணக்கிடுங்கள்.

ஒரு நிலையான வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு, ஒரு நிறுவனத்தின் ஈக்விட்டி மற்றும் தக்கவைப்பு விகிதத்தின் மீதான வருவாய் நமக்குத் தேவை, இது நிறுவனத்தின் வருவாயிலிருந்து செலுத்த வேண்டிய ஈவுத்தொகை தொகையைக் கழிப்பதன் மூலமும், பங்குதாரர்களுக்கு கிடைக்கும் நிகர வருமானத்தால் அந்த எண்ணிக்கையை வகுப்பதன் மூலமும் கணக்கிடப்படுகிறது.

நிறுவனம் A க்கான தக்கவைப்பு விகிதம்

ஆர்ஆர் = 1- (ஈவுத்தொகை செலுத்தப்பட்டது / வருவாய்)

 • நிறுவனம் A = 1- (1.5 / 4) = 0.63 க்கான தக்கவைப்பு விகிதம்

பி நிறுவனத்திற்கான தக்கவைப்பு விகிதம்

 • நிறுவனத்தின் பி = 1- (2/5) = 0.60 க்கான தக்கவைப்பு விகிதம்

ஆகையால், A நிறுவனத்திற்கான நிலையான வளர்ச்சி விகித சமன்பாட்டின் கணக்கீடு பின்வருமாறு,

 • A = 14% * நிறுவனத்தின் நிலையான வளர்ச்சி. 63

ஏ நிறுவனத்திற்கான நிலையான வளர்ச்சி விகிதம்

 • A = 8.8% நிறுவனத்திற்கான நிலையான வளர்ச்சி

எனவே B நிறுவனத்திற்கான நிலையான வளர்ச்சி விகிதத்தின் கணக்கீடு பின்வருமாறு,

 • பி நிறுவனத்தின் நிலையான வளர்ச்சி = 10% * 0.60

நிறுவனத்திற்கான நிலையான வளர்ச்சி விகிதம் பி

 • பி = 6.0% நிறுவனத்திற்கான நிலையான வளர்ச்சி

எடுத்துக்காட்டு # 2

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் நிலையான வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கணக்கிடுங்கள். கீழேயுள்ள அட்டவணையில் ஈவுத்தொகை, ஒரு பங்குக்கான வருவாய் மற்றும் நம்பகத்தன்மை கொண்ட தொழில்களுக்கான ஈக்விட்டி மீதான வருமானம் ஆகியவை சித்தரிக்கப்படுகின்றன.

ரிலையன்ஸ் தொழில்களுக்கான தக்கவைப்பு விகிதம்

 • ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸிற்கான தக்கவைப்பு விகிதம் = 1- (6/56) = 0.89

எனவே எஸ்ஜிஆர் சூத்திரத்தின் கணக்கீடு பின்வருமாறு,

 • ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் நிலையான வளர்ச்சி = 12% *. 89

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் நிலையான வளர்ச்சி விகிதம்

 • ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் நிலையான வளர்ச்சி = 11%

நிலையான வளர்ச்சியின் அதிக விகிதம் நிறுவனத்திற்கு சிறந்தது; இந்த விகிதம் ஒரு நிறுவனத்திற்கு எதிர்காலத்தில் எவ்வளவு நிலையான வருமானத்தை ஈட்ட முடியும் என்பதைக் குறிக்கிறது, இது சாதாரண வணிகத்தின் உதவியுடன் உருவாக்கப்படும் வருவாயின் எண்ணிக்கையுடன். ரிலையன்ஸ் தொழில்களுக்கான விகிதம் எதிர்காலத்தில் நிலையான அடிப்படையில் நம்பகத்தன்மை தொழில்கள் 11% வளர்ச்சியடைய முடியும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு # 3

கீழேயுள்ள அட்டவணையில் ஈவுத்தொகை, ஒரு பங்குக்கான வருவாய் மற்றும் டாடா ஸ்டீலுக்கான ஈக்விட்டி மீதான வருமானம் ஆகியவை சித்தரிக்கப்படுகின்றன.

டாடா ஸ்டீலுக்கான தக்கவைப்பு விகிதம்

 • டாடா ஸ்டீலுக்கான தக்கவைப்பு விகிதம் = 1- (9.4 / 75) = .87

எனவே எஸ்ஜிஆர் சூத்திரத்தின் கணக்கீடு பின்வருமாறு,

 • டாடா ஸ்டீலுக்கான நிலையான வளர்ச்சி = 23% * 0.87

டாடா ஸ்டீலுக்கான எஸ்.ஜி.ஆர்

 • டாடா ஸ்டீலுக்கான நிலையான வளர்ச்சி = 20%

எஸ்.ஜி.ஆரின் அதிக விகிதம் நிறுவனத்திற்கு சிறந்தது; இந்த விகிதம் ஒரு நிறுவனத்திற்கு எதிர்காலத்தில் எவ்வளவு நிலையான வருமானத்தை ஈட்ட முடியும் என்பதைக் குறிக்கிறது, இது சாதாரண வணிகத்தின் உதவியுடன் உருவாக்கப்படும் வருவாயின் எண்ணிக்கையுடன். டாடா ஸ்டீலுக்கான விகிதம் எதிர்காலத்தில் டாடா ஸ்டீல் ஒரு நிலையான அடிப்படையில் 20% வளர முடியும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

நிலையான வளர்ச்சி விகிதம் கால்குலேட்டர்

நீங்கள் பின்வரும் எஸ்ஜிஆர் ஃபார்முலா கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்.

தக்கவைப்பு விகிதம்
ஈக்விட்டி மீதான வருமானம்
நிலையான வளர்ச்சி விகிதம் ஃபார்முலா
 

நிலையான வளர்ச்சி விகிதம் ஃபார்முலா =தக்கவைப்பு விகிதம் x ஈக்விட்டி மீதான வருமானம்
0 x 0 = 0

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

ஒரு நிறுவனத்தின் எதிர்கால வாய்ப்பைக் கண்டறிய நிலையான வளர்ச்சி என்பது ஒரு முக்கியமான விகிதமாகும். நிறுவனத்தை பகுப்பாய்வு செய்யும் ஆய்வாளர்கள் விகிதத்தை மிக நெருக்கமாகப் பார்க்கிறார்கள். இரண்டு முக்கிய அளவுருக்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இந்த விகிதம் வந்துள்ளது, இது நிறுவனத்தின் பங்கு பங்குதாரர்களுக்கான வருவாய். எஸ்ஜிஆர் ஃபார்முலாவைக் கணக்கிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் இரண்டாவது மாறி தக்கவைப்பு விகிதம் ஆகும்.

ஈக்விட்டி மீதான வருவாய்க்கு அதிக விகிதம் இரண்டையும் கொண்டிருப்பது விரும்பத்தக்கது, ஏனெனில் இது ஒரே அளவிலான ஈக்விட்டி முதலீடுகளில் அதிக வருவாயைக் குறிக்கிறது மற்றும் அதிக அளவு தக்கவைப்பு விகிதத்தையும் குறிக்கிறது. ஒரு நிறுவனம் அதிக அளவு தக்கவைப்பு விகிதத்தை பராமரித்து வருகிறதென்றால், நிறுவனம் எதிர்கால வளர்ச்சி வாய்ப்புகளைக் கொண்டுள்ளது என்பதையும், அதைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளத் தயாராக இருக்கும் பணத்துடன் அதிக வருமானத்தை ஈட்டுவதில் நம்பிக்கை இருப்பதையும் இது குறிக்கிறது. ஈக்விட்டி மீதான வருவாய் விகிதத்திற்கான மாறியாகப் பயன்படுத்தப்படுவதற்கான காரணம், இது நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வளர்ச்சியை நோக்கி வழிநடத்துகிறது, இது நிதித் திறனைப் பயன்படுத்தாமல் அடையப்படுகிறது.