மோசமான கடன் செலவு சூத்திரம் | கணக்கிடுவது எப்படி? (எடுத்துக்காட்டுகள்)

மோசமான கடன் செலவு சூத்திரம் என்றால் என்ன?

மோசமான கடன் செலவு என்பது கடனாளர்களிடமிருந்து பெறக்கூடிய தொகை கடனாளிகளின் நிதிக் கடமையை பூர்த்தி செய்ய இயலாமை காரணமாக மீட்டெடுக்க முடியாதபோது நிதி அறிக்கைகளில் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒரு செலவாகும் மற்றும் நேரடி கொடுப்பனவு / மதிப்பீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி கணக்கிட முடியும்.

மோசமான கடன் செலவு சூத்திரத்தின் விளக்கம்

ஒரு நிறுவனம் கடனில் பொருட்களை விற்பனை செய்வதன் மூலம் தனது தொழிலைச் செய்தால், அது எப்போதுமே அத்தகைய தொகையை மீட்டெடுக்க முடியாத அபாயத்தைக் கொண்டிருந்தது. மீளப்பெறாதது மோசமான கடன் என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் அத்தகைய தொகையை ஒரு செலவு என பதிவு செய்வது மோசமான கடன் செலவு என அழைக்கப்படுகிறது. மோசமான கடன் செலவு சமன்பாட்டை இரண்டு முறைகளைப் பயன்படுத்தி அங்கீகரிக்க முடியும்:

 • நேரடி முறை
 • கொடுப்பனவு முறை / மதிப்பிடப்பட்ட முறை

நேரடி முறை

இந்த முறையின் கீழ், மோசமான கடன் செலவை அது நிகழும்போது அமைப்பு நேரடியாக பதிவு செய்கிறது. இருப்பினும், இந்த முறை பொதுவாக நிறுவனத்தால் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை, ஏனெனில் இந்த முறை "பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கொள்கையில்" கூறப்பட்டுள்ள பொருந்தக்கூடிய கொள்கையை ஆதரிக்கவில்லை. இந்த கொள்கையின்படி, வருவாய்க்கான செலவுகள் அவை பதிவு செய்யப்பட்ட அதே காலகட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்.

ஃபார்முலா

            நேரடி முறையின் கீழ், உண்மையான மோசமான கடன்கள் கணக்குகளின் புத்தகங்களில் செலவாக பதிவு செய்யப்படுவதால் எந்த சூத்திரமும் தேவையில்லை.

கொடுப்பனவு முறை / மதிப்பீட்டு முறை

இந்த முறையின் கீழ் படுக்கைக் கடன்கள் விற்பனையின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதமாக அல்லது நிலுவையில் உள்ள கடனாளிகளின் வயதை அடிப்படையாகக் கொண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டு, அத்தகைய தொகையை சந்தேகத்திற்கிடமான கடன்களுக்கான கொடுப்பனவு எனப்படும் தனி கணக்கிற்கு மாற்றும். ஒரு உண்மையான கடனாளி மீட்டெடுக்க முடியாதபோது, ​​அத்தகைய கணக்கு பற்று வைக்கப்படுகிறது, மேலும் பெறத்தக்க கணக்கு இருப்பு வரவு மூலம் குறைக்கப்படுகிறது.

கொடுப்பனவு முறையின் கீழ் மோசமான கடன்களை இரண்டு முறைகளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்:

 1. விற்பனை முறையின் சதவீதம்
 2. நிலுவையில் உள்ள கடனாளர்களின் சதவீதம்

விற்பனை முறையின் சதவீதத்தில், விற்பனையின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் கடந்த கால அனுபவம் மற்றும் எதிர்கால மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு கணக்கியல் காலத்திலும் மோசமான கடன்களின் செலவாக பதிவு செய்யப்படுகிறது.

ஃபார்முலா 1

மோசமான கடன் செலவு ஃபார்முலா = கணக்கியல் காலத்திற்கான விற்பனை * மோசமான கடன்களின் மதிப்பிடப்பட்ட%

நிலுவையில் உள்ள கடனாளியின் சதவீதத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத கடனாளிகள் வயதான அடிப்படையில் மோசமான கடன் செலவாக அல்லது பழைய கடனாளிகள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்ட எளிய வார்த்தையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர். எடுத்துக்காட்டாக, நிறுவனம் கடனாளர்களிடமிருந்து 1% மோசமான கடன்களாக பதிவு செய்யும், அவை 30 நாட்களுக்கு மேல் இல்லாதவை மற்றும் கடனாளிகளிடமிருந்து 2.5%, 60 நாட்களுக்கு மேல் இல்லாதவை.

ஃபார்முலா # 2

மோசமான கடன் செலவு = வயதானதை அடிப்படையாகக் கொண்ட கடனாளிகள் * மோசமான கடன்களின் மதிப்பிடப்பட்ட%

இந்த இரண்டு முறைகளும் பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளின் உதவியுடன் சிறப்பாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.

மோசமான கடன் செலவு சூத்திரத்தின் எடுத்துக்காட்டுகள் (எக்செல் வார்ப்புருவுடன்)

ஒரு நேரடி முறையைப் பயன்படுத்தி மோசமான கடன் செலவு சமன்பாட்டின் எடுத்துக்காட்டுகளைப் புரிந்துகொள்ள ஒரு சூழ்நிலையைப் பார்ப்போம்.

இந்த மோசமான கடன் செலவு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - மோசமான கடன் செலவு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

விற்பனை நிபுணர் நிறுவனம் திரு ஸ்மார்ட்டுக்கு கடனில் பொருட்களை விற்றது, 7 நாட்களில் செலுத்த வேண்டிய 1,200 டாலர். 5 நாட்களுக்குப் பிறகு, திரு. ஸ்மார்ட் தனது வங்கிக் கடன்களை செலுத்த முடியாததால், நிறுவனத்தின் நொடித்துப் போன செய்தி அவருக்கு கிடைத்தது. திரு. ஸ்மார்ட், வங்கிக் கடனையும், விற்பனை நிபுணர் கூட்டுக் கடனையும் செலுத்த போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லாததால், நிபுணர் கோவை விற்க அவர் பணம் செலுத்த முடியாது என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். மீளமுடியாத கடனாளரைப் பதிவு செய்ய நிறுவனம் என்ன கணக்கியல் சிகிச்சை செய்ய வேண்டும்?

தீர்வு

திரு. ஸ்மார்ட்டிடமிருந்து பெற வேண்டிய தொகை அவரது நொடித்து போனதால் இனி சேகரிக்க முடியாது என்பது நிறுவனம் உறுதியாக உள்ளது; நிறுவனம் அதன் நிதிநிலை அறிக்கையில் செலவு போன்ற மீட்டெடுக்கும் தன்மையை பதிவு செய்ய வேண்டும்.

பின்வரும் பத்திரிகை நுழைவு அனுப்பப்பட வேண்டும்:

கொடுப்பனவு முறை / மதிப்பீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி மோசமான கடன்களுக்கான செலவு சிகிச்சையை இப்போது புரிந்துகொள்வோம்:

எடுத்துக்காட்டு # 2

எதிர்கால முதல் நிறுவனம் எஃப்.எம்.சி.ஜி தயாரிப்புகளுடன் தொடர்புடையது. அதன் விற்பனையில் பெரும்பாலானவை 15 நாட்கள் மீட்டெடுக்கும் காலத்துடன் கடனில் நிகழ்கின்றன. நிறுவனம் ஆண்டு 1 இல் 5,000 145,000 விற்பனையை பதிவு செய்தது. நிறுவனத்தின் கடந்தகால போக்கு 2% விற்பனையை சேகரிக்க முடியாது என்பதைக் காட்டுகிறது.

அடுத்த கணக்கியல் காலத்தில் நிறுவனம் 5,000 195,000 விற்பனையை பதிவு செய்தது என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதன் மோசமான கடன் மதிப்பீட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. 2 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், நிறுவனத்தின் உண்மையான மோசமான கடன் $ 5000 ஆகும். மோசமான கடன் செலவுகளை பதிவு செய்வதற்கான கொடுப்பனவு முறையை நிறுவனம் பின்பற்றினால், செய்ய வேண்டிய கணக்கியல் சிகிச்சையை பரிந்துரைக்கவும்.

தீர்வு

முதலாவதாக, 1 மற்றும் 2 ஆம் ஆண்டுகளில் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டிய மோசமான கடன் செலவைக் கணக்கிடுவோம்

மோசமான கடன் செலவைக் கணக்கிடுதல்

 • =145000*2%

மோசமான கடன் செலவு இருக்கும் -

 • =2900

ஆண்டு 1 & 2 க்கான மோசமான கடன் செலவு

 • ஆண்டு 1 = 2900 க்கான மோசமான கடன் செலவு
 • ஆண்டு 2 = 3900 க்கான மோசமான கடன் செலவு

மொத்தம் இருக்கும் -

 • =2900+3900
 • = $6,800

2 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமான கடன்களுக்கான கொடுப்பனவில் திரட்டப்பட்ட இருப்பு பின்வருமாறு -

இப்போது உண்மையான மோசமான கடன்கள் $ 5,000; நிறுவனம் பின்வரும் பத்திரிகை பதிவை பதிவு செய்யும் -

எடுத்துக்காட்டு # 3

மோசமான கடன் செலவு என்ற கருத்தை மேலும் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம், கடனாளர்களின் வயதானதன் அடிப்படையில் மோசமான கடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை விளக்குவோம்.

ஒரு உள்ளூர் மொத்த பொருட்கள் சப்ளையர் சில்லறை விற்பனையாளர்களுக்கு மொத்தமாக பொருட்களை வழங்குகிறார். 30 நாட்களுக்கு மேல் இல்லாத கடனாளர்களிடமிருந்து, 2% மோசமாகிவிடுகிறது என்பதை அவரது கடந்தகால போக்கு காட்டுகிறது. 30 நாட்களுக்கு மேல் கடனாளர்களிடமிருந்து, 3% மோசமாகிறது. இந்த மதிப்பீடு நடப்பு ஆண்டிற்கும் அப்படியே உள்ளது. ஆண்டிற்கான அவரது கடனாளிகள் பின்வருமாறு:

 • 0-30 நாட்கள் = $ 76,500
 • 30 நாட்களுக்கு மேல் = $ 82,500

மோசமான கடன்களை அங்கீகரிப்பதற்கான கொடுப்பனவு முறையைத் தேர்வுசெய்தால், முழு விற்பனையாளரால் கணக்குகளின் புத்தகங்களில் செய்யப்பட வேண்டிய சிகிச்சையைப் பரிந்துரைக்கவும்.

தீர்வு

முதலில், அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டிய மோசமான கடன் செலவுகளின் எண்ணிக்கையை நாங்கள் கணக்கிடுவோம்:

மோசமான கடன் செலவைக் கணக்கிடுதல்

 • =76500*2%

மோசமான கடன் செலவு இருக்கும் -

 • மோசமான கடன் செலவு = 1530

ஆண்டு 1 & 2 க்கான மோசமான கடன் செலவு

 • ஆண்டு 1 = 1530 க்கான மோசமான கடன் செலவு
 • ஆண்டு 2 = 2475 க்கான மோசமான கடன் செலவு

மொத்தம் இருக்கும் -

 • = 1530+2475
 • முன்பதிவு செய்ய வேண்டிய மொத்த மோசமான கடன் செலவு = $ 4,005

கணக்கு புத்தகங்களில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய பத்திரிகை நுழைவு:

பொருத்தமும் பயன்பாடும்

மோசமான கடன் செலவு சமன்பாடு என்பது ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகளை தயாரிப்பதில் பொதுவாக பின்பற்றப்படும் ஒரு கணக்கியல் செயல்முறையாகும். அதன் பொருத்தத்தையும் பயன்பாட்டையும் பின்வரும் புள்ளிகளின் உதவியுடன் புரிந்து கொள்ளலாம்:

 • மோசமான கடன் செலவு சமன்பாடு நிதி அறிக்கைகளின் உண்மையான மற்றும் நியாயமான பார்வையைப் பெற உதவுகிறது, ஏனெனில் நிகர லாபம் மற்றும் கடனாளிகள் மோசமான மற்றும் சந்தேகத்திற்கிடமான கடன்களை அடையாளம் காண்பதன் மூலம் சரியாக மதிப்பிடப்படுகிறார்கள்.
 • கொடுப்பனவு முறையின் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மோசமான கடன் செலவு எதிர்கால செலவுகளைச் சமாளிக்க சில நிதியை ஒதுக்கி வைக்க நிறுவனத்திற்கு உதவுகிறது.
 • கொடுப்பனவு முறை கணக்கியலில் பொருந்தும் கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது, எனவே பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கொள்கைகளைப் பயன்படுத்தி நிதிநிலை அறிக்கைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன என்பதை இது உறுதிப்படுத்துகிறது.
 • கணக்குகளின் புத்தகங்களில் வருமானமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மோசமான கடன்களை மீட்டெடுப்பது ஒரு செலவாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது.