வருமான வரி கணக்கியல் (வரையறை, எடுத்துக்காட்டுகள்) | படி படியாக

வருமான வரிக்கான கணக்கு

கணக்கு புத்தகங்களில் செலுத்த வேண்டிய வருமான வரியை அங்கீகரிப்பதற்கும் நடப்பு காலத்திற்கான வரி செலவுகளை நிர்ணயிப்பதற்கும் வருமான வரி கணக்கியல் தேவை. இது நிதியாண்டு முடிவதற்கு முன்போ அல்லது அதற்கு பின்னரோ செலுத்தப்பட்டு அதற்கேற்ப கணக்கு புத்தகங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். நிதி அறிக்கையிடலுக்கான நிதிநிலை அறிக்கைகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்புக்கும் வரி நோக்கங்களுக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்புக்கும் வித்தியாசம் உள்ளது.

வருமான வரிக்கான கணக்கியலில் முக்கிய விதிமுறைகள்

வருமான வரி கணக்கீட்டை முதலில் புரிந்துகொள்வது கீழே உள்ள கூறுகளின் பொருளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்: -

 1. கணக்கியல் லாபம் - கணக்கியல் லாபம் என்பது லாபம் என்று பொருள், இது அனைத்து வருமானம் மற்றும் செலவுகளை கருத்தில் கொண்டு வரிக்கு முன் லாபம் மற்றும் இழப்பு அறிக்கையில் காட்டுகிறது.
 2. வரி விதிக்கக்கூடிய லாபம் - வரி விதிக்கக்கூடிய இலாபம் என்பது இலாபமாகும், இது வரிச் சட்டங்களின்படி வந்துள்ளது மற்றும் வரிச் சட்டத்தின்படி எந்த வரி செலுத்த வேண்டும்.
 3. தற்போதைய வரி - தற்போதைய வரி என்பது வரி, இது நடப்பு ஆண்டின் பொருந்தக்கூடிய வரி விகிதத்தின் படி செலுத்த வேண்டிய அல்லது வரி செலுத்தக்கூடிய இலாபத்தில் செலுத்தப்படும்.
 4. ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி - ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி என்பது நேர வேறுபாடுகள் காரணமாக எழும் ஒரு வரி. தற்காலிக / நேர வேறுபாடுகள் என்பது நிதிநிலை அறிக்கையில் உள்ள சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகள் மற்றும் வரி தளத்திற்கு காரணமான சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகளின் அளவு ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் ஆகும்.

மேற்கண்ட விதிமுறைகளைப் புரிந்து கொள்ள, ஒரு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்கொள்வோம் -

ஆண்டின் தொடக்கத்தில் $ 1000 மதிப்புள்ள ஒரு சொத்தை நாங்கள் வாங்கினால், நிதி அறிக்கை நோக்கத்தின்படி தேய்மானம் விகிதம் 10% மற்றும் வரிச் சட்டத்தின்படி 20% மற்றும் தேய்மானம் மற்றும் வரிக்கு முன் லாபம் $ 500 ஆகும்.

 • கணக்கியல் லாபம் ($ 500 - கணக்கியல் படி தேய்மானம் ($ 1000 * 10% = $ 100) அதாவது $ 400.
 • வரி செலுத்தக்கூடிய லாபம் ($ 500 - வரிக்கு ஏற்ப தேய்மானம் ($ 1000 * 20% = $ 200)) அதாவது $ 300
 • தற்போதைய வரி * 300 * வரி விகிதத்தில் செலுத்தப்படும்.
 • ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி தற்காலிக வேறுபாட்டின் அடிப்படையில் எழும், அதாவது, கணக்கியல் படி தேய்மானம் மற்றும் வரிக்கு ஏற்ப தேய்மானம் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாடு. மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டில், ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி $ 100 இல் எழும்.

வருமான வரி கணக்கியலின் பத்திரிகை நுழைவு

1. வருமான வரி வழங்கல் - லாபம் மற்றும் இழப்பு a / c ஐ டெபிட் செய்வதன் மூலம் கணக்கு புத்தகங்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட வருமான வரியை வழங்குதல், அது இருப்புநிலைக் கணக்கில் பொறுப்பின் கீழ் காண்பிக்கப்படும்.

2. முன்கூட்டியே வருமான வரி செலுத்துதல் - முன்கூட்டியே வருமான வரி இருப்புநிலைக் குறிப்பில் உள்ள சொத்துகளின் கீழ் காண்பிக்கப்படும்.

ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி சொத்துக்கள் மற்றும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி பொறுப்புகள்

ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி இரண்டு வகையாகும் - ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி சொத்துக்கள் மற்றும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி பொறுப்புகள்.

# 1 - ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி சொத்துக்கள் (டிடிஏ) - வரிக்கு ஏற்ப கணக்கிடப்பட்ட லாபத்தை விட புத்தக லாபம் குறைவாக இருக்கும்போது டி.டி.ஏ எழுகிறது. இதை நாம் கீழே உள்ள எடுத்துக்காட்டுடன் புரிந்துகொள்கிறோம். எ.கா.- எக்ஸ் லிமிடெட் லாபம் மற்றும் இழப்பு அறிக்கையின் படி லாபம் தேய்மானத்தின் விளைவைக் கொடுப்பதற்கு முன் $ 5000 ஆகும் மற்றும் தேய்மானம் விகிதத்தின் படி நிதி அறிக்கை நோக்கத்தின்படி 20% மற்றும் வருமான வரி நோக்கத்தின்படி 10% ஆகும்.

 • நிதி அறிக்கையின்படி லாபம் - $ 5000 - ($ 5000 * 20%) = $ 4,000
 • வரி நோக்கத்தின்படி லாபம் - $ 5000 - ($ 5000 * 10%) = $ 4,500

வரி லாபம் புத்தக லாபத்தை விட அதிகமாக இருப்பதால், இப்போது நாம் அதிக வரி செலுத்த வேண்டும், எதிர்காலத்தில் குறைந்த வரி மற்றும் இந்த டி.டி.ஏ காரணமாக எழும், மற்றும் டி.டி.ஏ (, 500 4,500 -, 000 4,000) * வரி விகிதம்

# 2 - ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி பொறுப்புகள் (டி.டி.எல்) - வரிக்கு ஏற்ப கணக்கிடப்பட்ட லாபத்தை விட புத்தக லாபம் அதிகமாக இருக்கும்போது டி.டி.எல் எழுகிறது. இதை நாம் கீழே உள்ள எடுத்துக்காட்டுடன் புரிந்துகொள்கிறோம்.

எ.கா., எக்ஸ் லிமிடெட் $ 500 பெறத்தக்க வட்டியைக் கருத்தில் கொண்டு $ 5,000 லாபத்தைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் வருமான வரி வட்டி படி அது உண்மையில் பெறும்போது வரி விதிக்கப்படுகிறது.

 • நிதி அறிக்கையின்படி லாபம் - $ 5000
 • வரி நோக்கத்தின்படி லாபம் - $ 5000 - $ 500 = 4,500

வரி இலாபம் புத்தக லாபத்தை விட குறைவாக இருப்பதால், இப்போது நாம் குறைந்த வரி செலுத்த வேண்டும், மேலும் எதிர்காலத்தில் அதிக வரி மற்றும் இந்த டி.டி.எல் காரணமாக எழும், மற்றும் டி.டி.எல் ($ 5000 - $ 4000) * வரி விகிதம்

ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரியின் அங்கீகாரம்

ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி சொத்துக்கள் கணக்கு புத்தகங்களில் லாபம் மற்றும் இழப்பை ஒரு / சி வரவு வைப்பதன் மூலம் அங்கீகரிக்கும் மற்றும் வேறுபட்ட வரி பொறுப்புகள் லாபம் மற்றும் இழப்பை பற்று / ஒரு

பத்திரிகை உள்ளீடுகள் பின்வருமாறு:

நன்மை

 • ஒரு வணிக நிறுவனம் வரி கணக்கியலைச் செய்தால், அது வரிவிதிப்பை தாக்கல் செய்ய அவர்களுக்கு உதவுகிறது.
 • வரிவிதிப்பை தாக்கல் செய்யும் நேரத்தில் கணக்கீடு செய்வதற்கான வணிக நிறுவனத்தின் நேரத்தை இது சேமிக்கிறது.
 • ஒரு வணிக நிறுவனம் வரி திட்டமிடல் செய்ய முடியும்.
 • ஒரே ஒரு கணக்கியல் முறையை பராமரிப்பதன் மூலம், மனிதவள செலவு மற்றும் கணக்கியல் மென்பொருளின் விலையை நீங்கள் சேமிக்க முடியும்.

தீமைகள்

 • ஒரு சிறு வணிக நிறுவனம் மட்டுமே வரி கணக்கீட்டை மட்டுமே பராமரிக்க முடியும்.
 • செயல்பாட்டு செலவு மற்றும் நன்மை குறித்த சரியான படத்தை இது தராது.
 • தங்கள் கணக்குகளை தணிக்கை செய்ய வேண்டிய நிறுவனங்கள் வருமான வரி கணக்கு முறையை மட்டுமே பின்பற்ற முடியாது.

முடிவுரை

மேலே உள்ளவற்றைப் படித்த பிறகு, கணக்கியல் லாபத்திற்கும் வரி விதிக்கக்கூடிய இலாபத்திற்கும் வித்தியாசம் இருப்பதை நாங்கள் புரிந்துகொண்டோம். வருமான வரியின் படி லாபத்தை அடைவதற்கு முன், வருமான வரியின் கீழ் உள்ள விதிகளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றும் வரி விதிக்கக்கூடிய இலாபத்தை கணக்கிட வேண்டும். ஒரு நிறுவனம் வரி கணக்கியல் முறையைப் பின்பற்றினால், ஆண்டின் இறுதியில், அவர்கள் வரிவிதிப்பு இலாபத்திற்கான கணக்கீட்டைச் செய்யத் தேவையில்லை, ஆனால் இது நிறுவனங்களின் சட்டம் பொருந்தாது அல்லது புத்தகங்களைப் பராமரிக்கத் தேவையில்லாத நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே. கணக்கியல் தரத்தின்படி கணக்குகளின்.