பிரேக் ஈவன் விளக்கப்படம் (எடுத்துக்காட்டுகள்) | பிரேக் ஈவ் பகுப்பாய்வு விளக்கப்படத்தை உருவாக்குவது எப்படி?

இடைவெளி-கூட விளக்கப்படம்

பிரேக்-ஈவ் விளக்கப்படம் செலவு மற்றும் விற்பனைக்கு இடையிலான உறவைக் காட்டுகிறது மற்றும் கிடைமட்டக் கோடு விற்பனை அளவைக் காட்டுகிறது மற்றும் செங்குத்து கோடு மொத்த செலவுகள் மற்றும் மொத்த வருவாயைக் காட்டுகிறது மற்றும் குறுக்குவெட்டு இடத்தில் அது பிரேக்வென் புள்ளி, இது எந்த லாபத்தையும் கொடுக்கவில்லை.

செங்குத்து அச்சில், ப்ரீக்வென் விளக்கப்படம் நிறுவனத்தின் வருவாய், மாறி செலவு மற்றும் நிறுவனத்தின் நிலையான செலவுகள் மற்றும் கிடைமட்ட அச்சில், தொகுதி திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய செலவு கட்டமைப்பைக் கொண்டு நிறுவனத்தின் லாபத்தை ஈட்டும் திறனை சித்தரிக்க விளக்கப்படம் உதவுகிறது.

பிரேக்-ஈவ் விளக்கப்படத்தின் பின்வரும் எடுத்துக்காட்டு தற்போதுள்ள பொதுவான வகை பிரேக்-ஈவ் விளக்கப்படத்தின் ஒரு சுருக்கத்தை வழங்குகிறது. ப்ரேக்வென் விளக்கப்படத்தின் ஒவ்வொரு எடுத்துக்காட்டுகளும் தலைப்பு, தொடர்புடைய காரணங்கள் மற்றும் தேவைப்படும் இடங்களில் கூடுதல் கருத்துகளைக் குறிப்பிடுகின்றன.

உதாரணமாக

கம்பெனி பேக் லிமிடெட் சந்தையில் பைகளை தயாரித்து விற்பனை செய்கிறது மற்றும் அதன் வணிகத்தின் இடைவேளை பகுப்பாய்வை நடத்த விரும்புகிறது. நிறுவனத்தின் பொறுப்பான கணக்காளர், ஊழியர்களின் சம்பளம், வாடகை செலவு, சொத்து வரி போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய நிறுவனத்தின் நிலையான செலவு, 000 1,000,000 ஆக இருக்கும் என்று தீர்மானித்தார். பையின் ஒரு யூனிட் உற்பத்தியுடன் தொடர்புடைய மாறி செலவு $ 20 க்கு வரும். இந்த பை சந்தையில் 120 டாலர் பிரீமியம் விலையில் விற்கப்படுகிறது. கம்பெனி பேக் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கான இடைவெளி-கூட விளக்கப்படத்தைத் தயாரிக்கவும்.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட,

 • நிலையான செலவு:, 000 1,000,000
 • மாறி செலவு: ஒரு யூனிட்டுக்கு $ 20
 • விற்பனை விலை: ஒரு யூனிட்டுக்கு $ 120
 • ஒரு யூனிட்டுக்கு பங்களிப்பு = ஒரு யூனிட்டுக்கு விற்பனை விலை - ஒரு யூனிட்டுக்கு மாறுபடும் செலவு
 • ஒரு யூனிட்டுக்கு பங்களிப்பு = $ 120 - $ 20
 • ஒரு யூனிட்டுக்கு பங்களிப்பு = $ 100

இடைவெளி-சம அளவைக் கணக்கிடுவது பின்வருமாறு செய்யப்படலாம்:

இடைவெளி-கூட அளவு = (ஒரு யூனிட்டுக்கு நிலையான செலவு / பங்களிப்பு)

இடைவெளி-கூட அளவு = ($ 1,000,000 / $ 100)

இடைவெளி-கூட அளவு = 10,000 அலகுகள்

கொடுக்கப்பட்ட நிலையான செலவு, விற்பனை விலை மற்றும் பையின் மாறி செலவு ஆகியவற்றில் கூட இடைவெளியை அடைய பேக் லிமிடெட் நிறுவனம் 10,000 யூனிட் பைகளை விற்க வேண்டும் என்று இது காட்டுகிறது.

இடைவெளி-கூட விளக்கப்படத்தின் வரைகலை பிரதிநிதித்துவம்

பை ltd இன் மேலே எடுத்துக்காட்டுக்கான பிரேக் ஈவ் விளக்கப்படம் கீழே:

இடைவெளி-கூட விளக்கப்படத்தின் விளக்கத்திற்கு மொத்த நிலையான செலவுகள், மொத்த மாறி செலவுகள், மொத்த செலவுகள் மற்றும் மொத்த வருவாய் பின்வருமாறு விற்கப்படும் குறிப்பிட்ட அலகு கணக்கிடப்படும்

விற்கப்பட்ட வெவ்வேறு எண்ணிக்கையிலான அலகுகளுக்கு பேக் லிமிடெட் வெவ்வேறு செலவுகளின் கணக்கீடு

இடைவெளி-கூட விளக்கப்படம்

விவரங்கள்
 • எக்ஸ்-அச்சில் (கிடைமட்ட), அலகுகளின் எண்ணிக்கை காண்பிக்கப்படுகிறது மற்றும் Y- அச்சில் (செங்குத்து), ஒரு டாலர் தொகை வழங்கப்படுகிறது.
 • வரைபடத்தில் உள்ள நீலக்கோடு மொத்த நிலையான செலவுகளை, 000 1000,000 குறிக்கிறது. நிறுவனம் விற்கும் அலகுகளின் எண்ணிக்கையைப் பொருட்படுத்தாமல் நிலையான செலவு மாறாமல் இருப்பதால் நிலையான செலவுகளின் வரி நேராக உள்ளது.
 • பசுமைக் கோடு விற்கப்பட்ட பொருட்களின் வருவாயைக் குறிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, பையின் 10,000 யூனிட்டுகளை விற்பனை செய்வது நிறுவனத்திற்கு 200 1,200,000 (10,000 x $ 120) வருவாய் ஈட்டும், மேலும் 8,000 யூனிட் பையை விற்றால் 960,000 டாலர் (8,000 x $ 120) வருவாய் கிடைக்கும்.
 • சிவப்பு கோடு மொத்த செலவுகளை குறிக்கிறது, அதாவது, நிலையான செலவுகளின் தொகை மற்றும் மாறி செலவுகள். தற்போதைய விஷயத்தைப் போலவே, ஒரு நிறுவனம் 0 அலகுகளை விற்றால், நிறுவனத்தின் மாறி செலவு $ 0 ஆக இருக்கும், ஆனால் அந்த விஷயத்தில் நிலையான செலவுகள் ஏற்படும், எனவே நிலையான செலவு $ 1000,000 ஆக இருக்கும், $ 1000,000 வரை. இப்போது ஒரு நிறுவனம் 10,000 யூனிட்டுகளை விற்றால், நிறுவனத்தின் மாறி செலவு, 000 200,000 (10,000 x $ 20) ஆகவும், நிலையான செலவுகள், 000 1000,000 ஆகவும் இருக்கும், மொத்த செலவுகள் 200 1,200,000 ஆக இருக்கும்.
 • நிறுவனத்தின் பிரேக்வென் புள்ளிக்கு மேலே கணக்கிடப்பட்டபடி 10,000 அலகுகளில் உள்ளது. பிரேக்வென் கட்டத்தில், நிறுவனத்தின் வருவாய் 200 1,200,000 (10,000 x $ 120), மாறி செலவுகள், 000 200,000 (10,000 x 2) மற்றும் நிலையான செலவுகள், 000 1,000,000 ஆகும், இது மொத்த செலவு 200 1,200,000 ($ 200,000 + $ 1,000,000).
பகுப்பாய்வு

இப்போது, ​​விற்கப்பட்ட அலகுகளின் எண்ணிக்கை பாக் லிமிடெட் நிறுவனத்தை விட 10,000 யூனிட்டுகளின் பிரேக்வென் புள்ளியை விட அதிகமாக இருக்கும்போது, ​​விற்கப்படும் பொருட்களில் லாபம் ஈட்டும். விளக்கப்படத்தின்படி, வருவாயின் பச்சைக் கோடு மொத்த செலவுகள் சிவப்பு கோட்டை விட அதிகமாக இருக்கும்போது 10,000 யூனிட்டுகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு விற்கப்பட்ட பிறகு பேக் லிமிடெட் விற்கப்படும் பொருட்களில் லாபம் ஈட்டும். அதேபோல், விற்கப்பட்ட அலகுகளின் எண்ணிக்கை 10,000 யூனிட்டுகளுக்குக் குறைவாக இருந்தால், பேக் லிமிடெட் நிறுவனம் நஷ்டத்தில் இருக்கும். விளக்கப்படத்தின் படி, 0-9,999 அலகுகள் மொத்த செலவுகளை உருவாக்கி விற்றன சிவப்பு வரி பச்சை மொத்த வருவாய் கோட்டிற்கு மேலே உள்ளது, அங்கு பாக் லிமிடெட் நிறுவனம் நஷ்டத்தில் இருக்கும்.

முடிவுரை

பிரேக்-ஈவ் விளக்கப்படம், செலவு அளவு இலாப வரைபடம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது விற்பனை அலகுகளின் வரைகலைப் பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் இடைவேளைக்குத் தேவையான டாலர் விற்பனையாகும். செங்குத்து அச்சில், விளக்கப்படம் நிறுவனத்தின் வருவாய், மாறி செலவு மற்றும் நிறுவனத்தின் நிலையான செலவுகள் மற்றும் கிடைமட்ட அச்சில், தொகுதி திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.