நிகர மாற்றம் சூத்திரம் | படி கணக்கீட்டு எடுத்துக்காட்டுகள்

நிகர மாற்ற சூத்திரம் என்றால் என்ன?

நிகர மாற்ற சூத்திரம் அதன் முந்தைய மதிப்புகளிலிருந்து எதையும் மதிப்பிடுவதைக் கணக்கிடப் பயன்படுகிறது. முந்தைய நாளில் அதன் இறுதி விலையிலிருந்து பங்குகள், பரஸ்பர நிதிகள், பத்திரங்கள் போன்றவற்றின் இறுதி விலையில் ஏற்படும் மாற்றத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு இது முக்கியமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

"நிகர மாற்றம்" என்ற சொல், குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியின் முந்தைய காலத்தின் இறுதி விலையுடன் தற்போதைய இறுதி விலைகளுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டைக் கணக்கிடுவதற்கான நடவடிக்கையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தேவைப்பட்டால் அதை பயனரால் சதவீத அடிப்படையில் கணக்கிடலாம்.

சூத்திரம் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது:

நிகர மாற்றம் சூத்திரம் = தற்போதைய காலத்தின் இறுதி விலை - முந்தைய காலத்தின் இறுதி விலை

மேலும், சதவீத அடிப்படையில், சூத்திரம் கணித ரீதியாக கீழே குறிப்பிடப்படுகிறது:

நிகர மாற்றம் (%) = [(தற்போதைய காலத்தின் இறுதி விலை - முந்தைய காலத்தின் இறுதி விலை) / முந்தைய காலத்தின் இறுதி விலை] * 100

இங்கே,

  • தற்போதைய காலத்தின் இறுதி விலைகள் = பகுப்பாய்வு செய்யப்படும் காலத்தின் முடிவில் விலையை மூடுவது.
  • முந்தைய காலத்தின் இறுதி விலை = பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டிய காலத்தின் தொடக்கத்தில் விலை.

விளக்கம்

பின்வரும் படிகளைப் பயன்படுத்தி நிகர மாற்றத்தை நீங்கள் கணக்கிடலாம்:

படி 1: முதலாவதாக, பகுப்பாய்வு நடத்தப்படும் காலத்தின் முடிவில் நிறைவு விலையை தீர்மானிக்கவும்.

படி 2: அடுத்த கட்டத்தில், முந்தைய காலகட்டத்தின் இறுதி விலை அல்லது பகுப்பாய்வு நடத்தப்படும் காலத்தின் தொடக்கத்தில் விலையை தீர்மானிக்கவும்.

படி 3: இறுதியாக, படி 1 இல் இருந்து வந்த மதிப்புகளைக் கழித்தல்.

நிகர மாற்றம் சூத்திரம் = தற்போதைய காலத்தின் இறுதி விலை - முந்தைய காலத்தின் இறுதி விலை

படி 4: மேலும், படி 3 இல் வந்த மதிப்புகளை விட நிகர மாற்றம் சதவீத அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட வேண்டும் என்றால் படி 2 மதிப்புகளுடன் பிரிக்கப்படுகிறது.

நிகர மாற்றம் (%) = [(தற்போதைய காலத்தின் இறுதி விலை - முந்தைய காலத்தின் இறுதி விலை) / முந்தைய காலத்தின் இறுதி விலை] * 100

நிகர மாற்றத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது (எக்செல் வார்ப்புருவுடன்)

இதை நன்கு புரிந்துகொள்ள சில எளிய மற்றும் மேம்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்ப்போம்.

இந்த நிகர மாற்ற ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - நிகர மாற்றம் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1 - நேர்மறை நிகர மாற்றம்

ஏபி நிறுவனத்தின் பங்குகளின் விலைகளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்கொள்வோம். தற்போதைய அமர்வின் முடிவில், பங்குகளின் விலைகள் .5 50.55 ஆக முடிவடைந்தன. முந்தைய வர்த்தக அமர்வின் முடிவில் அதே நிறுவனத்தின் பங்குகளின் விலை. 49.50 ஆக முடிவடைந்தது. இந்த காலகட்டத்தில் நிறுவனத்தின் பங்குகளின் விலையில் நிகர மாற்றம் என்ன?

தீர்வு:

நிகர மாற்றத்தை கணக்கிடுவதற்கு கொடுக்கப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்தவும்.

நிகர மாற்றத்தை கணக்கிடுவது பின்வருமாறு செய்ய முடியும்:

நிகர மாற்றம் = $ 50.55 - $ 49.50

நிகர மாற்றம் இருக்கும் -

நிகர மாற்றம் = $ 1.05

முந்தைய வர்த்தக அமர்வு முடிவிலிருந்து தற்போதைய வர்த்தக அமர்வுக்கு பங்கு விலையில் நிகர மாற்றம் 5 1.05 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு # 2 - எதிர்மறை நிகர மாற்றம்

இன்ஃபோ லிமிடெட் நிறுவனத்தின் பங்குகளின் விலைகளுக்கு மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்கொள்வோம். நடப்பு அமர்வின் முடிவில் நிறுவனத்தின் பங்குகளின் விலைகள். 150.00 ஆக முடிவடைந்தன, ஆனால் அதே நிறுவனத்தின் பங்குகளின் விலைகள் முந்தைய வர்த்தக அமர்வின் முடிவில் 5 165.50 ஆக முடிவடைந்தன. இந்த காலகட்டத்தில் நிறுவனத்தின் பங்குகளின் விலையில் நிகர மாற்றம் என்ன?

தீர்வு:

நிகர மாற்றத்தை கணக்கிடுவதற்கு கொடுக்கப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்தவும்.

நிகர மாற்றத்தை கணக்கிடுவது பின்வருமாறு செய்ய முடியும்:

முந்தைய வர்த்தக அமர்வு விலை தற்போதைய அமர்வின் இறுதி விலையை விட அதிகமாக இருந்ததால், இந்த காலகட்டத்தில் நிறுவனத்தின் பங்குகளின் விலையில் எதிர்மறையான நிகர மாற்றம் இருக்கும்.

நிகர மாற்றம் = $ 150.00- $ 165.50

நிகர மாற்றம் இருக்கும் -

நிகர மாற்றம் = - $ 15.50

முந்தைய வர்த்தக அமர்வு முடிவிலிருந்து தற்போதைய வர்த்தக அமர்வு வரை பங்கு விலையில் நிகர மாற்றம் - 50 15.50.

எடுத்துக்காட்டு # 3

நிறுவனத்தின் மற்றொரு உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர்களில் ஒருவர் நிறுவனத்தின் பங்குகளின் விலைகள் குறித்து ஆய்வு நடத்த விரும்புகிறார். நிறுவனத்தின் விலைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தின் மதிப்பை ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு அவர் அறிய விரும்புகிறார். இதற்காக அவர் பின்வரும் தகவல்களைப் பெற்றார்:

  • நிறுவனத்தின் பங்குகளின் தற்போதைய அமர்வின் இறுதி விலை: 100 1,100
  • நிறுவனத்தின் பங்குகளின் முன் அமர்வின் இறுதி விலை (ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு) :. 1,000

மதிப்பு மற்றும் சதவீத அடிப்படையில் நிறுவனத்தின் பங்குகளின் விலையில் நிகர மாற்றம் என்ன?

தீர்வு:

நிகர மாற்றத்தை கணக்கிடுவது பின்வருமாறு செய்ய முடியும்:

நிகர மாற்றம் = $ 1,100- $ 1,000

நிகர மாற்றம் இருக்கும் -

நிகர மாற்றம் = $ 100

நிகர மாற்றத்தின் கணக்கீடு (%) பின்வருமாறு செய்ய முடியும்:

நிகர மாற்றம் (%) = [($ 1,100 - $ 1,000) / $ 1,000] * 100

நிகர மாற்றம் (%) இருக்கும் -

நிகர மாற்றம் (%) = 10%

முந்தைய வர்த்தக அமர்வு முடிவிலிருந்து தற்போதைய வர்த்தக அமர்வு வரை பங்கு விலையில் நிகர மாற்றம் $ 100 அல்லது 10% ஆகும்.

நிகர மாற்றம் ஃபார்முலா கால்குலேட்டர்

இந்த கால்குலேட்டரை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

தற்போதைய காலத்தின் இறுதி விலைகள்
முந்தைய காலத்தின் இறுதி விலை
நிகர மாற்றம் சூத்திரம்
 

நிகர மாற்றம் சூத்திரம் =தற்போதைய காலத்தின் நிறைவு விலைகள் - முந்தைய காலத்தின் இறுதி விலை
0 - 0 = 0

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

நிகர மாற்றம் தற்போதைய இறுதி விலைக்கும் வெவ்வேறு பொருட்களின் முந்தைய இறுதி விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அறிய உதவுகிறது. முதலீட்டாளர்கள் பங்குகள், பரஸ்பர நிதிகள், பத்திரங்கள் போன்றவற்றை பகுப்பாய்வு செய்யும் போது இது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது மற்றும் பயன்படுத்துகிறது, ஏனெனில் இது முதலீட்டாளரின் கருத்தின் அடிப்படையை உருவாக்கும் மிகவும் பொதுவாக அறிவிக்கப்பட்ட தரவுகளில் ஒன்றாகும்.

இந்தத் தரவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு அவற்றின் பகுப்பாய்வு விளக்கப்படங்கள் தயாரிக்கப்படுவதால், இந்த பத்திரங்களின் விலைகள் குறித்த அவர்களின் பகுப்பாய்விற்காக இது கிட்டத்தட்ட அனைத்து தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் இது பகுப்பாய்வாளருக்குத் தேவையான எந்தவொரு கால அளவிற்கும் வெவ்வேறு பத்திரங்களின் செயல்திறனை அளவிடுகிறது, இது தினசரி, மாதாந்திர அல்லது ஆண்டுதோறும்.