ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திர ஃபார்முலா | ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரத்தின் பி.வி.யை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரத்தின் தற்போதைய மதிப்பைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்

ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரத்தின் தற்போதைய மதிப்பைக் கணக்கிட ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திர சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது சிறிது காலத்திற்குப் பிறகு பெறப்படும் என்று உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் இது எதிர்காலத்தில் வட்டி விகிதம் மற்றும் கால அளவைக் கருத்தில் கொண்டு கொடுப்பனவின் தற்போதைய மதிப்பை தீர்மானிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

வருடாந்திரம் என்பது எதிர்கால தேதியில் முதலீட்டாளரால் பெறப்பட்ட கால இடைவெளிக் கொடுப்பனவுகளின் தொடர்ச்சியாகும், மேலும் “ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரம்” என்பது உடனடி வருமானத்தை விட தவணை அல்லது மொத்த தொகை செலுத்துதல் வடிவத்தில் தாமதமான வருடாந்திரத்தைக் குறிக்கிறது. இது அடிப்படையில் எதிர்கால வருடாந்திர கட்டணத்தின் தற்போதைய மதிப்பு. ஒரு சாதாரண வருடாந்திரத்தின் அடிப்படையில் ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரத்திற்கான சூத்திரம் (ஒவ்வொரு காலகட்டத்தின் முடிவிலும் வருடாந்திர கட்டணம் செலுத்தப்படுகிறது) சாதாரண வருடாந்திர கட்டணம், பயனுள்ள வட்டி விகிதம், கட்டணம் செலுத்தும் காலங்கள் மற்றும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட காலங்களைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது.

ஒரு சாதாரண வருடாந்திரத்தின் அடிப்படையில் ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரம்,

ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரம் = பி சாதாரண * [1 - (1 + r) -n] / [(1 + r) t * r]

எங்கே,

 • பி சாதாரண = சாதாரண வருடாந்திர கட்டணம்
 • r = பயனுள்ள வட்டி விகிதம்
 • n = காலங்களின் எண்ணிக்கை
 • t = ஒத்திவைக்கப்பட்ட காலங்கள்

வருடாந்திர செலுத்துதலின் அடிப்படையில் ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரத்திற்கான சூத்திரம் (ஒவ்வொரு காலகட்டத்தின் தொடக்கத்திலும் வருடாந்திர கட்டணம் செலுத்தப்படும் இடத்தில்) வருடாந்திர கட்டணம் செலுத்துதல், பயனுள்ள வட்டி விகிதம், பல கட்டண காலங்கள் மற்றும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட காலங்களைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது.

செலுத்த வேண்டிய வருடாந்திரத்தின் அடிப்படையில் ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரம்,

ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரம் = பி காரணமாக * [1 - (1 + r) -n] / [(1 + r) t-1 * r]

எங்கே

 • பி காரணமாக = வருடாந்திர கட்டணம் செலுத்த வேண்டியது
 • r = பயனுள்ள வட்டி விகிதம்
 • n = காலங்களின் எண்ணிக்கை
 • t = ஒத்திவைக்கப்பட்ட காலங்கள்

ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திர கணக்கீடு (படிப்படியாக)

சாதாரண வருடாந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரத்திற்கான சூத்திரத்தை பின்வரும் படிகளைப் பயன்படுத்தி பெறலாம்:

 • படி 1: முதலாவதாக, வருடாந்திர கட்டணத்தை உறுதிசெய்து, ஒவ்வொரு காலகட்டத்தின் முடிவிலும் கட்டணம் செலுத்தப்படுமா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். இது பி ஆல் குறிக்கப்படுகிறது சாதாரண.
 • படி 2: அடுத்து, வருடாந்திர வட்டி விகிதத்தை ஒரு வருடத்தில் அவ்வப்போது செலுத்தும் எண்ணிக்கையால் வகுப்பதன் மூலம் பயனுள்ள வட்டி வீதத்தைக் கணக்கிடுங்கள், அது r ஆல் குறிக்கப்படுகிறது. r = வருடாந்திர வட்டி விகிதம் / ஒரு வருடத்தில் அவ்வப்போது செலுத்தும் தொகை
 • படி 3: அடுத்து, ஒரு வருடத்தில் பல ஆண்டுகளின் தயாரிப்பு மற்றும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளின் எண்ணிக்கையின் மொத்த காலங்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுங்கள், அது n ஆல் குறிக்கப்படுகிறது. n = ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை * ஒரு வருடத்தில் அவ்வப்போது செலுத்தும் எண்ணிக்கை
 • படி 4: அடுத்து, கட்டண ஒத்திவைப்பு காலத்தை தீர்மானிக்கவும், அது t ஆல் குறிக்கப்படுகிறது.
 • படி 5: இறுதியாக, ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரத்தை சாதாரண வருடாந்திர கட்டணம் (படி 1), பயனுள்ள வட்டி வீதம் (படி 2), செலுத்தும் காலங்களின் எண்ணிக்கை (படி 3) மற்றும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட காலங்கள் (படி 4) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரம் = பி சாதாரண * [1 - (1 + r) -n] / [(1 + r) t * r]

வருடாந்திர செலுத்துதலைப் பயன்படுத்தி ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரத்திற்கான சூத்திரத்தை பின்வரும் படிகளைப் பயன்படுத்தி பெறலாம்:

 • படி 1: முதலாவதாக, வருடாந்திர கொடுப்பனவைக் கண்டறிந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்தின் தொடக்கத்திலும் கட்டணம் செலுத்தப்படுமா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். இது பி ஆல் குறிக்கப்படுகிறது காரணமாக.
 • படி 2: அடுத்து, வருடாந்திர வட்டி விகிதத்தை ஒரு வருடத்தில் அவ்வப்போது செலுத்தும் எண்ணிக்கையால் வகுப்பதன் மூலம் பயனுள்ள வட்டி வீதத்தைக் கணக்கிடுங்கள், அது r ஆல் குறிக்கப்படுகிறது. அதாவது r = ஒரு வருடத்தில் வருடாந்திர வட்டி விகிதம் / எண் குறிப்பிட்ட கால கொடுப்பனவுகள்
 • படி 3: அடுத்து, ஒரு வருடத்தில் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் குறிப்பிட்ட கால கொடுப்பனவுகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றின் மொத்த காலங்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுங்கள், அது n ஆல் குறிக்கப்படுகிறது. அதாவது n = ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை * ஒரு வருடத்தில் அவ்வப்போது செலுத்தும் எண்ணிக்கை
 • படி 4: அடுத்து, கட்டண ஒத்திவைப்பு காலத்தை தீர்மானிக்கவும், அது t ஆல் குறிக்கப்படுகிறது.
 • படி 5: இறுதியாக, ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரத்தை வருடாந்திர கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய தொகை (படி 1), வட்டி வீதத்தின் பயனுள்ள விகிதம் (படி 2) செலுத்தும் காலங்களின் எண்ணிக்கை (படி 3) மற்றும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட காலங்கள் (படி 4) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரம் = பி காரணமாக * [1 - (1 + r) -n] / [(1 + r) t-1 * r]

எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திர எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திர எக்செல் வார்ப்புரு

இன்று, 000 60,000 கடன் கொடுக்க ஒப்பந்தம் பெற்ற ஜானின் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம், அதற்கு பதிலாக, அவருக்கு தலா 6,000 டாலர் இருபத்தைந்து வருடாந்திர கொடுப்பனவுகள் கிடைக்கும். வருடாந்திரம் இப்போதிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் தொடங்கும் மற்றும் பயனுள்ள வட்டி விகிதம் 6% ஆக இருக்கும். கட்டணம் சாதாரண வருடாந்திரம் மற்றும் செலுத்த வேண்டிய வருடாந்திரம் என்றால் இந்த ஒப்பந்தம் ஜானுக்கு சாத்தியமானதா என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

 • கொடுக்கப்பட்ட, பி சாதாரண = $6,000,000
 • r = 6%
 • n = 25 ஆண்டுகள்
 • t = 5 ஆண்டுகள்

பணம் செலுத்துதல் சாதாரணமாக இருந்தால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரத்தின் கணக்கீடு

எனவே, ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரத்தை,

 • ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரம் = $ 6,000 * [1 - (1 + 6%) - 25] / [(1 + 6%) 5 * 6%]

ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரம் இருக்கும் -

ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரம் = $57,314.80 ~ $57,315

இந்த வழக்கில், ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரத்தின் மதிப்பு, 000 60,000 க்கும் குறைவாக இருப்பதால் ஜான் பணத்தை கடனாகக் கொடுக்கக்கூடாது.

கட்டணம் வருடாந்திர காரணமாக இருந்தால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரத்தின் கணக்கீடு

 • கொடுக்கப்பட்ட, பி காரணமாக = $6,000,000
 • r = 6%
 • n = 25 ஆண்டுகள்
 • t = 5 ஆண்டுகள்

எனவே, ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரத்தை இவ்வாறு கணக்கிடலாம்,

 • ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரம் = $ 6,000 * [1 - (1 + 6%) - 25] / [(1 + 6%) 5-1 * 6%]

ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரம் = $60,753.69 ~ $60,754

இந்த வழக்கில், ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரத்தின் மதிப்பு, 000 60,000 க்கும் அதிகமாக இருப்பதால் ஜான் பணத்தை கடன் கொடுக்க வேண்டும்.

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

ஒரு முதலீட்டாளரின் கண்ணோட்டத்தில், ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருடாந்திரங்கள் முக்கியமாக வருவாயின் வரி ஒத்திவைப்பு நோக்கத்திற்காக பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் அதன் வருடாந்திர முதலீட்டின் அளவு மீதான கட்டுப்பாடுகள் இல்லாதது மற்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் வருமான ஆதாரத்தின் உத்தரவாதத்துடன். இருப்பினும், வருடாந்திரத்தின் ஒரு முக்கிய குறைபாடு என்னவென்றால், அதன் ஆதாயங்கள் சாதாரண வருமான வரி விகிதத்தில் வரி விதிக்கப்படுகின்றன, இது நீண்ட கால மூலதன ஆதாய வரி விகிதத்தை விட அதிகமாகும்.