எக்செல் இல் பெரியது (ஃபார்முலா, எடுத்துக்காட்டு) | பெரிய செயல்பாட்டை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

எக்செல் இல் பெரிய செயல்பாடு

மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் LARGE செயல்பாடு என்பது விரிதாளில் கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளின் தொகுப்பிலிருந்து n வது மிகப்பெரிய மதிப்பைத் திருப்புவதற்கு பொறுப்பாகும். எக்செல் இல் உள்ள LARGE செயல்பாடு மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் இன் உள்ளமைக்கப்பட்ட செயல்பாடு மற்றும் இது ஒரு புள்ளிவிவர எக்செல் செயல்பாடு என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த செயல்பாட்டை எக்செல் பணித்தாளின் கலத்தில் சூத்திரத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ளிடலாம். எக்செல் இல் உள்ள LARGE அடிப்படையில் ஒரு எண் மதிப்பை வழங்குகிறது, இது வரிசைப்படுத்தப்பட்ட போது வழங்கப்பட்ட மதிப்புகளின் பட்டியலில் அவற்றின் நிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், LARGE செயல்பாடு "n வது மிகப்பெரிய" மதிப்புகள்-மிகப்பெரிய மதிப்பு, 2 வது பெரிய மதிப்பு, 3 வது பெரிய மதிப்பு போன்றவற்றை மீட்டெடுக்கிறது என்று நாம் கூறலாம்.

எக்செல் இல் பெரிய ஃபார்முலா

எக்செல் இல் LARGE செயல்பாட்டின் அளவுருக்கள்

LARGE செயல்பாடு பின்வரும் அளவுருக்கள் மற்றும் வாதங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது:

 • வரிசை - இது வரம்பு அல்லது வரிசையாகும், இதன் மூலம் செயல்பாடு n வது மிகப்பெரிய மதிப்பைத் தர வேண்டும்.
 • nth_position - இது ஒரு முழு எண், இது மிகப்பெரிய மதிப்பிலிருந்து நிலையை குறிப்பிடுகிறது, அதாவது n வது நிலை.

எக்செல் இல் LARGE ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

1. வாதத்தின் வருவாய் மதிப்பை அடைய தேவையான கலத்தில் நீங்கள் விரும்பிய பெரிய செயல்பாட்டு சூத்திரத்தை உள்ளிடலாம்.

2. விரிதாளில் உள்ள எக்செல் உரையாடல் பெட்டியில் உள்ள LARGE சூத்திரத்தை கைமுறையாகத் திறந்து, திரும்ப மதிப்பை அடைய தருக்க மதிப்புகளை உள்ளிடவும்.

3. புள்ளிவிவர செயல்பாடு மெனுவின் கீழ் எக்செல் விருப்பத்தில் LARGE செயல்பாட்டைக் காண கீழே உள்ள ஸ்கிரீன் ஷாட்டைக் கவனியுங்கள்.

4. LARGE விருப்பத்தை சொடுக்கவும். எக்செல் உரையாடல் பெட்டியில் உள்ள LARGE சூத்திரம் திறக்கும், அங்கு நீங்கள் மதிப்பு மதிப்பைப் பெற வாத மதிப்புகளை வைக்கலாம்.

வருவாய் மதிப்பு

வருவாய் மதிப்பு ஒரு எண் மதிப்பாக இருக்கும், இது வரிசையில் உள்ள மிகப்பெரிய மதிப்பாகும். வரிசையில் உள்ள மதிப்புகளின் எண்ணிக்கையை விட nth_position ஒரு பெரிய மதிப்பாக இருந்தால், LARGE Excel செயல்பாடு #NUM ஐ வழங்கும் என்பதை நினைவில் கொள்க. பிழை. வழங்கப்பட்ட வரிசை காலியாக இருந்தால், LARGE செயல்பாடு #NUM ஐத் தரும்! பிழை.

பயன்பாட்டுக் குறிப்புகள்

 • வழங்கப்பட்ட தரவுகளின் தொகுப்பிலிருந்து நீங்கள் n வது மிக உயர்ந்த மதிப்பை மீட்டெடுக்கப் போகும்போது எக்செல் இல் உள்ள பெரிய செயல்பாடு ஒரு பயனுள்ள செயல்பாடாகும்.
 • எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சோதனையின் முதல், இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது அதிக மதிப்பெண்களைக் கண்டுபிடிக்க LARGE செயல்பாடு பயன்படுத்தப்படலாம்.
 • எக்செல் இல் உள்ள SMALL செயல்பாட்டைப் போலவே, LARGE Excel செயல்பாடும் எண் மதிப்புகளை மீட்டெடுக்கிறது, அவை வழங்கப்பட்ட பட்டியலில் அவற்றின் நிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டு அவை மதிப்பால் வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன.
 • மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் “n” க்கு பதிலாக “k” ஐப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை நினைவில் கொள்க. எக்செல் மற்றும் அதன் செயல்பாட்டில் உள்ள பெரிய சூத்திரத்தைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் எளிதானது என்பதால் நாங்கள் “nth” ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டுகளுடன் எக்செல் இல் பெரிய செயல்பாட்டை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

எக்செல் இல் LARGE செயல்பாட்டின் சில எடுத்துக்காட்டுகளை கீழே பார்ப்போம். எக்செல் இல் LARGE பயன்பாட்டை ஆராய இந்த எடுத்துக்காட்டுகள் உங்களுக்கு உதவும்.

இந்த பெரிய செயல்பாடு எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - பெரிய செயல்பாடு எக்செல் வார்ப்புரு

மேலே உள்ள எக்செல் விரிதாளை அடிப்படையாகக் கொண்டு, இந்த எடுத்துக்காட்டுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, செயல்பாட்டின் தொடரியல் அடிப்படையில் LARGE செயல்பாட்டு வருவாயைப் பார்ப்போம்.

தெளிவான புரிதலுக்காக மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டுகளின் கீழே உள்ள ஸ்கிரீன் ஷாட்களைக் கவனியுங்கள்.

எக்செல் எடுத்துக்காட்டு # 1 இல் பெரியது

எக்செல் = LARGE (A1: A5, 1) இல் LARGE சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துங்கள், நமக்கு 48 கிடைக்கிறது

எக்செல் எடுத்துக்காட்டு # 2 இல் பெரியது

9 ஐப் பெற எக்செல் = LARGE (A1: A5, 2) இல் LARGE ஃபார்முலாவைப் பயன்படுத்துதல்

எக்செல் எடுத்துக்காட்டு # 3 இல் பெரியது

6.9 ஐப் பெற LARGE சூத்திரத்தை இங்கே பயன்படுத்தவும் = LARGE (A1: A5, 3)

எக்செல் எடுத்துக்காட்டு # 4 இல் பெரியது

இப்போது 5 ஐப் பெற எக்செல் இல் LARGE ஐ இங்கே பயன்படுத்தவும் = LARGE (A1: A5, 4)

எக்செல் எடுத்துக்காட்டு # 5 இல் பெரியது

-3.7 பெற எக்செல் = LARGE (A1: A5, 5) இல் உள்ள LARGE சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

எக்செல் எடுத்துக்காட்டு # 6 இல் பெரியது

எக்செல் = LARGE ((6, 23, 5, 2.3), 2) இல் LARGE ஐக் கணக்கிட இங்கே சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

எக்செல் இல் பெரிய செயல்பாட்டின் சில பயன்பாடுகள்

மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் LARGE செயல்பாடு விரிதாளில் பல்வேறு நோக்கங்களுக்காகவும் பயன்பாட்டிற்கும் பயன்படுத்தப்படலாம். எக்செல் விரிதாள்களில் LARGE செயல்பாட்டின் பொதுவான பயன்பாடுகள் சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன -

 • அளவுகோல்களுடன் n வது மிகப்பெரிய மதிப்பைக் கண்டறிதல்
 • மேல் n மதிப்புகளைச் சேர்க்க
 • சிறந்த மதிப்புகளை முன்னிலைப்படுத்த
 • ஏறும் அல்லது இறங்கும் எண்களை வரிசைப்படுத்துதல்
 • பல பொருத்தங்களை தனி நெடுவரிசைகளில் பிரித்தெடுக்கிறது
 • மேல் n மதிப்புகளை அளவுகோல்களுடன் தொகுக்க
 • INDEX / MATCH செயல்பாடுகளுடன் n வது போட்டியைப் பெறுதல்

எக்செல் இல் பெரிய செயல்பாடு - பொதுவான சிக்கல்

LARGE செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​நீங்கள் மிகவும் பொதுவான சிக்கலை எதிர்கொள்ளலாம், அதாவது இந்த செயல்பாடு தவறான மதிப்பைத் தரலாம் அல்லது #NUM ஐத் தரலாம்! பிழை, n இன் வழங்கப்பட்ட மதிப்பு 1 மற்றும் வரிசையில் உள்ள மதிப்புகளின் எண்ணிக்கைக்கு இடையில் இருந்தாலும், இது சூத்திரத்தில் வழங்கப்படுகிறது. வழங்கப்பட்ட வரிசைக்குள் எண்ணின் உரை பிரதிநிதித்துவங்களை நீங்கள் சேர்க்கும்போது இது எழக்கூடும். உரை மதிப்புகள் எக்செல் இல் உள்ள LARGE ஆல் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன, மேலும் இது எண் மதிப்புகளை மட்டுமே அங்கீகரிக்கிறது. எனவே, இந்த வகையான சிக்கல் எழுந்தால், நீங்கள் அனைத்து வரிசை மதிப்புகளையும் எண் மதிப்புகளாக மாற்றுவதன் மூலம் அதைத் தீர்க்கலாம்.

பெரிய செயல்பாடு பிழைகள்

எக்செல் இல் உள்ள LARGE செயல்பாட்டிலிருந்து நீங்கள் ஏதேனும் பிழையைப் பெற்றால், அது பின்வருவனவற்றில் ஒன்றாகும்.

#NUM! - n இன் வழங்கப்பட்ட மதிப்பு எண் மதிப்பு 1 ஐ விட குறைவாகவோ அல்லது வழங்கப்பட்ட வரிசையில் உள்ள மதிப்புகளை விட அதிகமாகவோ இருக்கும்போது இந்த வகையான பிழை ஏற்படுகிறது. இது தவிர, வழங்கப்பட்ட வரிசை காலியாக இருந்தால் இந்த பிழையும் ஏற்படலாம்.

#மதிப்பு! - வழங்கப்பட்ட n எண் அல்லாத மதிப்பாக இருக்கும்போது இந்த வகையான பிழை ஏற்படுகிறது.

எக்செல் இல் பெரிய செயல்பாடு பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

 • எக்செல் இல் உள்ள LARGE என்பது விரிதாளில் கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளின் தொகுப்பிலிருந்து n வது மிகப்பெரிய மதிப்பைத் திருப்புவதற்கு பொறுப்பாகும்.
 • LARGE செயல்பாடு ஒரு புள்ளிவிவர செயல்பாடு என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
 • இந்த செயல்பாடு அடிப்படையில் ஒரு எண் மதிப்பை வழங்குகிறது, இது வரிசைப்படுத்தப்பட்ட போது வழங்கப்பட்ட மதிப்புகளின் பட்டியலில் அவற்றின் நிலையை முற்றிலும் அடிப்படையாகக் கொண்டது.
 • வரிசையில் உள்ள மதிப்புகளின் எண்ணிக்கையை விட nth_position ஒரு பெரிய மதிப்பு என்றால், எக்செல் இல் உள்ள LARGE #NUM ஐத் தரும்! பிழை.
 • வழங்கப்பட்ட வரிசை காலியாக இருந்தால், எக்செல் இல் உள்ள LARGE செயல்பாடு #NUM ஐத் தரும்! பிழை.