ஆல்பா ஃபார்முலா | போர்ட்ஃபோலியோவின் ஆல்பாவை எவ்வாறு கணக்கிடுவது? | எடுத்துக்காட்டுகள்

ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவின் ஆல்பாவைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்

ஆல்பா என்பது ஒரு குறியீடாகும், இது குறைந்த அளவிலான அபாயத்தைப் பொறுத்து அதிகபட்ச வருவாயைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படுகிறது மற்றும் சூத்திரத்தின்படி, சந்தை வருவாயிலிருந்து வருவாயின் ஆபத்து இல்லாத விகிதத்தைக் கழிப்பதன் மூலமும் அதன் விளைவாக பெருக்கப்படுவதன் மூலமும் ஆல்பா கணக்கிடப்படுகிறது. பீட்டாவால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும் போர்ட்ஃபோலியோவின் முறையான ஆபத்து மற்றும் அதன் விளைவாக போர்ட்ஃபோலியோவின் வருவாய் எதிர்பார்க்கப்படும் விகிதத்திலிருந்து வருவாயின் ஆபத்து இல்லாத விகிதத்துடன் மேலும் கழித்தல்.

ஆல்பாவைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரத்தை முதலில் ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதம், போர்ட்ஃபோலியோவின் பீட்டா மற்றும் சந்தை ஆபத்து பிரீமியம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் போர்ட்ஃபோலியோவின் எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் விகிதத்தைக் கணக்கிடுவதன் மூலம் செய்ய முடியும், பின்னர் முடிவை உண்மையான விகிதத்திலிருந்து கழித்தல் போர்ட்ஃபோலியோ திரும்ப.

போர்ட்ஃபோலியோவின் ஆல்பா = போர்ட்ஃபோலியோவின் உண்மையான வருவாய் விகிதம் - போர்ட்ஃபோலியோவில் எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் விகிதம்

அல்லது

போர்ட்ஃபோலியோவின் ஆல்பா = போர்ட்ஃபோலியோவின் உண்மையான வருவாய் விகிதம் - ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதம் - β * (சந்தை வருவாய் - ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதம்)

ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ கணக்கீட்டின் ஆல்பா (படிப்படியாக)

 • படி 1: முதலாவதாக, அரசாங்க பாதுகாப்பின் சராசரி வருடாந்திர வருவாயிலிருந்து தீர்மானிக்கக்கூடிய ஆபத்து இல்லாத விகிதத்தைக் கண்டுபிடி, கருவூலப் பத்திரங்கள் கணிசமான காலத்திற்குள் கூறுகின்றன.
 • படி 2: அடுத்து, ஒரு முக்கிய குறியீட்டு குறியீட்டின் சராசரி வருடாந்திர வருவாயைக் கண்காணிப்பதன் மூலம் செய்யக்கூடிய சந்தை வருவாயைக் கண்டுபிடிக்கவும், எஸ் & பி 500 என்று சொல்லுங்கள். இதன் விளைவாக, சந்தை வருவாயிலிருந்து ஆபத்து இல்லாத வருவாயைக் குறைப்பதன் மூலம் சந்தை ஆபத்து பிரீமியம் கணக்கிடப்படுகிறது. சந்தை ஆபத்து பிரீமியம் = சந்தை வருவாய் - வருவாய் ஆபத்து விகிதம்
 • படி 3:அடுத்து, ஒரு குறியீட்டின் குறியீட்டுடன் ஒப்பிடும்போது போர்ட்ஃபோலியோவின் இயக்கத்தை மதிப்பிடுவதன் மூலம் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவின் பீட்டா தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
 • படி 4: இப்போது, ​​ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதம் (படி 1), போர்ட்ஃபோலியோவின் பீட்டா (படி 3) மற்றும் சந்தை ஆபத்து பிரீமியம் (படி 2) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், போர்ட்ஃபோலியோவின் வருவாய் விகிதம் கீழே கணக்கிடப்படுகிறது. போர்ட்ஃபோலியோவின் வருவாய் விகிதம் = ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதம் + β * (சந்தை வருவாய் - ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதம்)
 • படி 5: அடுத்து, போர்ட்ஃபோலியோவால் அடையப்பட்ட உண்மையான வருவாய் விகிதம் அதன் தற்போதைய மதிப்பு மற்றும் முந்தைய மதிப்பின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.
 • படி 6: இறுதியாக, போர்ட்ஃபோலியோவின் ஆல்பாவைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம், போர்ட்ஃபோலியோவின் வருவாய் விகிதத்தை (படி 4) மேலே குறிப்பிட்டபடி போர்ட்ஃபோலியோவின் உண்மையான வருவாய் விகிதத்திலிருந்து (படி 5) கழிப்பதன் மூலம் செய்யப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த ஆல்பா ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - ஆல்பா ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

கடந்த ஆண்டில் 16% வருவாயை உணர்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டின் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். நிதிக்கான பொருத்தமான பெஞ்ச்மார்க் குறியீடானது புத்தக வருடாந்திர வருவாய் 11% ஆகும். மேலும், பெஞ்ச்மார்க் குறியீடு 1.3 ஆக இருக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் பீட்டா, அதே நேரத்தில் ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதம் 4% ஆகும். பரஸ்பர நிதியத்தின் ஆல்பாவின் கணக்கீடு செய்யுங்கள்.

கேள்வியின் படி, ஆல்பா சூத்திரத்தை கணக்கிடுவதற்கான தரவு பின்வருகிறது.

எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் விகிதம்

எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் விகிதம் = ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதம் + β * (பெஞ்ச்மார்க் வருமானம் - ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதம்)

 • = 4% + 1.3 * (11% – 4%)
 • = 13.1%

எனவே, பரஸ்பர நிதியத்தின் ஆல்பாவின் கணக்கீடு பின்வருமாறு இருக்கும் -

 • மியூச்சுவல் ஃபண்டின் ஆல்பா = உண்மையான வருவாய் விகிதம் - எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் விகிதம்
 • ஆல்பா = 16% - 13.1%

பரஸ்பர நிதிகளின் ஆல்பா கணக்கீடு

 • ஆல்பா = 2.9%

மியூச்சுவல் ஃபண்டின் ஆல்பா 2.9% ஆகும்.

ஆல்பா ஃபார்முலாவின் பொருத்தமும் பயன்பாடுகளும்

 • ஆல்பா என்ற சொல் பல நிதி மாதிரிகளில் பயன்படுத்தப்படும் குறியீட்டைக் குறிக்கிறது, CAPM (மூலதன சொத்து விலை மாதிரி), குறைந்த அளவிலான ஆபத்துடன் முதலீட்டில் இருந்து அதிகபட்ச வருவாயை மதிப்பிடுவதற்கு. ஆல்பா ஜென்சன் இன்டெக்ஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
 • ஆல்பா சூத்திரத்தின் கருத்தைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம், ஏனெனில் இது ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவின் இடர்-சரிசெய்யப்பட்ட செயல்திறனை அளவிட பயன்படுகிறது.
 • இது அதிகப்படியான வருவாய் அல்லது ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவின் அசாதாரண வருவாய் விகிதம் என்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு பெஞ்ச்மார்க் தொடர்பாக ஒரு நிதி எவ்வளவு மோசமாக அல்லது சிறப்பாக செயல்பட்டது என்பதை இந்த எண்ணிக்கை நிரூபிக்கிறது. இந்த மாறுபாடு பின்னர் நிதி மேலாளரின் தீர்ப்புகளுக்கு வரவு வைக்கப்படுகிறது. செயலில் உள்ள போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்கள் பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவில் ஆல்பாவை உருவாக்க முக்கியமாக முயற்சி செய்கிறார்கள் (பல்வகைப்படுத்தல் என்பது முறையற்ற ஆபத்தை நீக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டது).