மற்றொரு தாள் அல்லது பணிப்புத்தகத்திலிருந்து VLOOKUP (படிப்படியான எடுத்துக்காட்டுகள்)

Vlookup என்பது ஒரே தாளில் இருந்து நெடுவரிசைகளைக் குறிக்கப் பயன்படும் ஒரு செயல்பாடு அல்லது அதை மற்றொரு பணித்தாள் அல்லது மற்றொரு பணிப்புத்தகத்திலிருந்து குறிப்பிட பயன்படுத்தலாம், குறிப்பு தாள் குறிப்பு கலத்தைப் போன்றது, ஆனால் அட்டவணை வரிசை மற்றும் குறியீட்டு எண் ஆகியவை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன வேறு பணிப்புத்தகம் அல்லது வேறுபட்ட பணித்தாள்.

மற்றொரு தாள் / பணிப்புத்தகத்திலிருந்து Vlookup செய்வது எப்படி?

எக்செல் இல் VLOOKUP செயல்பாட்டின் அடிப்படைகளை நாம் அனைவரும் அறிவோம். ஆரம்ப நிலைக்கு நீங்கள் அதே தாளில் இருந்தே சூத்திரத்தைப் பயிற்சி செய்திருக்க வேண்டும். எக்செல் இல் VLOOKUP செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி மற்றொரு பணித்தாள் அல்லது மற்றொரு பணிப்புத்தகத்திலிருந்து தரவைப் பெறுவது சற்று வித்தியாசமானது.

மற்றொரு தாளில் இருந்து VLOOKUP ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது, பின்னர் அதை மற்றொரு பணிப்புத்தகத்தில் எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதைப் பார்ப்போம்.

# 1 - மற்றொரு தாளிலிருந்து VLOOKUP ஆனால் அதே பணிப்புத்தகம்

இப்போது அதே பணிப்புத்தகத்தில் மற்றொரு பணித்தாளில் முடிவு அட்டவணையை நகலெடுக்கவும்.

இல் முடிவு, தாள் VLOOKUP சூத்திரத்தைத் திறந்து, தேடல் மதிப்பை செல் A2 ஆகத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

இப்போது அட்டவணை வரிசை வேறு தாளில் உள்ளது. என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் தரவுத்தாள்.

இப்போது அட்டவணை வரிசையில் உள்ள சூத்திரத்தைப் பாருங்கள் அதில் அட்டவணை குறிப்பு மட்டுமல்ல, அது தாளின் பெயரையும் கொண்டுள்ளது.

குறிப்பு: இங்கே நாம் தாளின் பெயரை கைமுறையாக தட்டச்சு செய்ய தேவையில்லை. மற்ற பணித்தாளில் உள்ள கலத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தவுடன், அந்தத் தாளின் செல் குறிப்புடன் தானாகவே தாளின் பெயரைக் காண்பிக்கும்.

வெவ்வேறு பணித்தாளில் வரம்பைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, F4 விசையைத் தட்டச்சு செய்வதன் மூலம் வரம்பைப் பூட்டவும்.

இப்போது நீங்கள் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துகின்ற உண்மையான பணித்தாள்க்குத் திரும்பிச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. நெடுவரிசை குறிப்பு எண் மற்றும் வரம்பு தேடல் வகையை உள்ளிடவும்.

பிற பணித்தாளில் இருந்து முடிவுகளை நாங்கள் செல்கிறோம்.

# 2 - வெவ்வேறு பணிப்புத்தகத்திலிருந்து VLOOKUP

ஒரே பணிப்புத்தகத்தில் வேறு பணித்தாளில் இருந்து தரவை எவ்வாறு பெறுவது என்று பார்த்தோம். வேறு பணிப்புத்தகத்திலிருந்து தரவை எவ்வாறு பெறுவது என்பதை இப்போது பார்ப்போம்.

என்னிடம் இரண்டு பணிப்புத்தகங்கள் உள்ளன தரவு பணிப்புத்தகம் & முடிவு பணிப்புத்தகம்.

இருந்து தரவு பணிப்புத்தகம் நான் தரவைப் பெறுகிறேன் முடிவு பணிப்புத்தகம்.

படி 1: இல் VLOOKUP செயல்பாட்டைத் திறக்கவும் முடிவு பணிப்புத்தகம் தேடல் மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 2: இப்போது பிரதான தரவு பணிப்புத்தகத்திற்குச் சென்று அட்டவணை வரிசையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் Ctrl + தாவல் திறந்த அனைத்து எக்செல் பணிப்புத்தகங்களுக்கும் இடையில் மாற.

அட்டவணை வரிசையில் அட்டவணை வரம்பைக் கொண்டிருப்பது மட்டுமல்லாமல், அந்த பணிப்புத்தகத்தில் பணிப்புத்தகப் பெயர், பணித்தாள் பெயர் மற்றும் தரவு வரம்பு ஆகியவை உள்ளன.

அட்டவணை வரிசையை இங்கே பூட்ட வேண்டும். எக்செல் தானாகவே அட்டவணை வரிசையை பூட்டியது.

முடிவைப் பெற நெடுவரிசை குறியீட்டு எண் மற்றும் வரம்பைத் தேடுங்கள்.

இப்போது முக்கிய பணிப்புத்தகத்தை மூடி சூத்திரத்தைப் பாருங்கள்.

இது நாம் குறிப்பிடும் எக்செல் கோப்பின் பாதையை காட்டுகிறது. இது முழுமையான கோப்பு மற்றும் துணை கோப்பு பெயர்களைக் காட்டுகிறது.

எங்களுக்கு முடிவுகள் கிடைத்தன.

மற்றொரு தாளில் இருந்து எக்செல் வுலுக்கப் பற்றி நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் (அதே அல்லது வேறுபட்ட பணிப்புத்தகம்)

  • ஒரே பணித்தாள் அல்லது வெவ்வேறு பணித்தாளில் இருந்து அதே பணிப்புத்தகத்திலிருந்து தரவைப் பெறுகிறீர்கள் என்றால் நாங்கள் அட்டவணை வரிசை வரம்பைப் பூட்ட வேண்டும்.
  • வேறொரு பணிப்புத்தகத்தில் சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படும்போது அட்டவணை வரிசை வரம்பை நாம் பூட்ட வேண்டும். ஃபார்முலா தானாகவே அதை ஒரு முழுமையான குறிப்பாக ஆக்குகிறது.
  • நீங்கள் வேறு பணிப்புத்தகத்திலிருந்து தரவைப் பெறுகிறீர்கள் என்றால் எப்போதும் VLOOKUP சூத்திரங்களை அகற்றவும். நீங்கள் பணிப்புத்தகத்தை தற்செயலாக நீக்கினால், எல்லா தரவையும் இழப்பீர்கள்.

இந்த Vlookup ஐ மற்றொரு தாள் அல்லது பணிப்புத்தக எக்செல் வார்ப்புருவில் இருந்து இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - மற்றொரு தாள் எக்செல் வார்ப்புருவில் இருந்து Vlookup