கூட்டு வட்டி எடுத்துக்காட்டுகள் | சூத்திரங்களுடன் படிப்படியான எடுத்துக்காட்டுகள்

கூட்டு ஆர்வத்தின் எடுத்துக்காட்டுகள்

கூட்டு வட்டி சூத்திரத்தின் பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகள் கூட்டு வட்டி சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு வகையான சூழ்நிலைகளைப் பற்றிய புரிதலை வழங்குகிறது. கூட்டு வட்டி என்றால், ஆரம்பத்தில் முதலீடு செய்யப்படும் அசல் தொகைக்கு மட்டுமல்லாமல் வட்டி சம்பாதிக்கப்படுகிறது, ஆனால் இது முதலீட்டிலிருந்து முன்னர் சம்பாதித்த வட்டிக்கு ஈட்டப்படுகிறது. கூட்டு போன்ற முதலீட்டின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பொறுத்து வட்டி கூட்டல் செய்யக்கூடிய வேறுபட்ட காலங்கள் உள்ளன, இது தினசரி, மாதாந்திர, காலாண்டு, அரை ஆண்டு, ஆண்டு அடிப்படையில் செய்யப்படலாம்.

இப்போது பல்வேறு வகையான கூட்டு வட்டி சூத்திர எடுத்துக்காட்டுகளை கீழே காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு # 1

ஆண்டுதோறும் கூட்டு வழக்கு

திரு. இசட் 3 வருட காலத்திற்கு 5,000 டாலர் ஆரம்ப முதலீடு செய்கிறது. முதலீடு 10% கூட்டு மாத வருமானத்தை ஈட்டினால் 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதலீட்டின் மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

தீர்வு:

3 வருட காலத்திற்குப் பிறகு முதலீட்டின் மதிப்பைக் கணக்கிட வருடாந்திர கூட்டு வட்டி சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படும்:

A = P (1 + r / m) mt

தற்போதைய வழக்கில்,

 • A (முதலீட்டின் எதிர்கால மதிப்பு) கணக்கிடப்பட வேண்டும்
 • பி (முதலீட்டின் ஆரம்ப மதிப்பு) = $ 5,000
 • r (வருவாய் விகிதம்) = 10% ஆண்டுதோறும் கூட்டுகிறது
 • m (ஆண்டுதோறும் கூட்டப்பட்ட நேரங்களின் எண்ணிக்கை) = 1
 • t (முதலீடு செய்யப்படும் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை) = 3 ஆண்டுகள்

இப்போது, ​​எதிர்கால மதிப்பு (ஏ) கணக்கீடு பின்வருமாறு செய்யப்படலாம்

 • A = $ 5,000 (1 + 0.10 / 1) 1 * 3
 • A = $ 5,000 (1 + 0.10) 3
 • அ = $ 5,000 (1.10) 3
 • அ = $ 5,000 * 1.331
 • அ = $ 6,655

3 வருட காலத்திற்குப் பிறகு investment 5,000 ஆரம்ப முதலீட்டின் மதிப்பு ஆண்டுக்கு 10% கூட்டுத்தொகையாக இருக்கும்போது, ​​6,655 ஆக மாறும் என்பதை இது காட்டுகிறது.

கூட்டு வட்டி சூத்திர உதாரணம் # 2

கூட்டு மாதாந்திர வழக்கு

திரு. எக்ஸ் 5 வருட காலத்திற்கு investment 10,000 ஆரம்ப முதலீடு செய்கிறது. முதலீடு 3 வருட கூட்டு மாத வருமானத்தை ஈட்டினால் 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதலீட்டின் மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

தீர்வு:

5 வருட காலத்திற்குப் பிறகு ஒரு முதலீட்டின் மதிப்பைக் கணக்கிட கூட்டு வட்டி சூத்திரம் மாதந்தோறும் பயன்படுத்தப்படும்:

A = P (1 + r / m) mt

தற்போதைய வழக்கில்,

 • ஒரு (முதலீட்டின் எதிர்கால மதிப்பு) கணக்கிடப்பட வேண்டும்
 • பி (முதலீட்டின் ஆரம்ப மதிப்பு) = $ 10,000
 • r (வருவாய் விகிதம்) = 3% மாதாந்திர கூட்டு
 • m (மாதந்தோறும் கூட்டப்பட்ட நேரங்களின் எண்ணிக்கை) = 12
 • t (முதலீடு செய்யப்படும் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை) = 5 ஆண்டுகள்

இப்போது, ​​எதிர்கால மதிப்பு (ஏ) கணக்கீடு பின்வருமாறு செய்யப்படலாம்

 • A = $ 10,000 (1 + 0.03 / 12) 12 * 5
 • A = $ 10,000 (1 + 0.03 / 12) 60
 • அ = $ 10,000 (1.0025) 60
 • அ = $ 10,000 * 1.161616782
 • அ = $ 11,616.17

5 வருட காலத்திற்குப் பிறகு investment 10,000 ஆரம்ப முதலீட்டின் மதிப்பு $ 11,616.17 ஆக மாறும், இது வருமானம் 3% கூட்டுத்தொகையாக இருக்கும்போது.

கூட்டு வட்டி சூத்திர உதாரணம் # 3

கூட்டு காலாண்டு வழக்கு

ஃபின் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட் 2 வருட காலத்திற்கு 10,000 டாலர் ஆரம்ப முதலீடு செய்கிறது. முதலீடு காலாண்டுக்கு 2% கூட்டு வருமானத்தை ஈட்டினால் 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதலீட்டின் மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

தீர்வு:

2 வருட காலத்திற்குப் பிறகு முதலீட்டின் மதிப்பைக் கணக்கிட கூட்டு வட்டி சூத்திரம் காலாண்டு பயன்படுத்தப்படும்:

A = P (1 + r / m) mt

தற்போதைய வழக்கில்,

 • ஒரு (முதலீட்டின் எதிர்கால மதிப்பு) கணக்கிடப்பட வேண்டும்
 • பி (முதலீட்டின் ஆரம்ப மதிப்பு) = $ 10,000
 • r (வருவாய் விகிதம்) = 2% காலாண்டு கூட்டு
 • m (காலாண்டு கூட்டப்பட்ட நேரங்களின் எண்ணிக்கை) = 4 (வருடத்திற்கு ஒரு முறை)
 • t (முதலீடு செய்யப்படும் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை) = 2 ஆண்டுகள்

இப்போது, ​​எதிர்கால மதிப்பு (ஏ) கணக்கீடு பின்வருமாறு செய்யப்படலாம்

 • A = $ 10,000 (1 + 0.02 / 4) 4 * 2
 • A = $ 10,000 (1 + 0.02 / 4) 8
 • அ = $ 10,000 (1.005) 8
 • அ = $ 10,000 * 1.0407
 • அ = $ 10,407.07

2 வருட காலத்திற்குப் பிறகு investment 10,000 ஆரம்ப முதலீட்டின் மதிப்பு, காலாண்டுக்கு 2% கூட்டுத்தொகையாக இருக்கும்போது, ​​10,407.07 ஆக மாறும் என்பதை இது காட்டுகிறது.

கூட்டு வட்டி சூத்திர உதாரணம் # 4

கூட்டு வட்டி சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி வருவாய் வீதத்தைக் கணக்கிடுதல்

திரு. ஒய் 2009 ஆம் ஆண்டில் $ 1,000 முதலீடு செய்தார். 10 வருட காலத்திற்குப் பிறகு, அவர் 2019 ஆம் ஆண்டில் 6 1,600 க்கு முதலீட்டை விற்றார். ஆண்டுதோறும் கூட்டாக இருந்தால் முதலீட்டின் வருவாயைக் கணக்கிடுங்கள்.

தீர்வு:

10 வருட காலத்திற்குப் பிறகு ஒரு முதலீட்டின் வருவாயைக் கணக்கிட, கூட்டு வட்டி சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படும்:

A = P (1 + r / m) mt

தற்போதைய வழக்கில்,

 • A (முதலீட்டின் எதிர்கால மதிப்பு) = 6 1,600
 • பி (முதலீட்டின் ஆரம்ப மதிப்பு) = $ 1,000
 • r (வருவாய் விகிதம்) = கணக்கிடப்பட வேண்டும்
 • m (ஆண்டுதோறும் கூட்டப்பட்ட நேரங்களின் எண்ணிக்கை) = 1
 • t (முதலீடு செய்யப்படும் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை) = 10 ஆண்டுகள்

இப்போது, ​​வருவாய் வீதத்தின் கணக்கீடு (ஆர்) பின்வருமாறு செய்யப்படலாம்

 • $ 1,600 = $ 1,000 (1 + r / 1) 1 * 10
 • $ 1,600 = $ 1,000 (1 + r) 10
 • $ 1,600 / $ 1,000 = (1 + r) 10
 • (16/10) 1/10 = (1 + ஆர்)
 • 1.0481 = (1 + ஆர்)
 • 1.0481 - 1 = ஆர்
 • r = 0.0481 அல்லது 4.81%

ஆகவே, திரு.ஒய் 10 வருட காலத்திற்குப் பிறகு விற்கப்படும் போது investment 1,000 ஆரம்ப முதலீட்டின் மதிப்புடன் ஆண்டுக்கு 4.81% கூட்டு வருமானத்தை ஈட்டியது என்பதைக் காட்டுகிறது.

முடிவுரை

கிடைக்கக்கூடிய பிற தகவல்களைப் பயன்படுத்தி ஒரு முதலீட்டின் எதிர்கால மதிப்பு, முதலீட்டு வீதம் போன்றவற்றைக் கணக்கிடுவதற்கு கூட்டு வட்டி சூத்திரம் மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும் என்பதைக் காணலாம். முதலீட்டாளரால் அசல் மற்றும் முன்னர் சம்பாதித்த வட்டி பகுதியை வட்டி ஈட்டினால் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. கூட்டு வட்டி பயன்படுத்தி வருவாய் ஈட்டப்பட்ட இடத்தில் முதலீடுகள் செய்யப்படும்போது, ​​முன்னர் சம்பாதித்த வட்டிக்கு வட்டி சம்பாதிக்கப்படுவதால் இந்த வகை முதலீடு விரைவாக வளரும், இருப்பினும் முதலீடு எவ்வளவு விரைவாக வளரும் என்பதை ஒருவர் தீர்மானிக்க முடியும் திரும்பும் மற்றும் கூட்டு காலங்களின் எண்ணிக்கை.