குறுக்கு விலை கோரிக்கையின் நெகிழ்ச்சி (வரையறை) | படிப்படியாக விளக்கம்

குறுக்கு விலை தேவை வரையறையின் நெகிழ்ச்சி

குறுக்கு விலை கோரிக்கையின் நெகிழ்ச்சி விலை தேவைக்கு இடையிலான உறவை அளவிடுகிறது, அதாவது, இரண்டாவது தயாரிப்புக்கான விலையில் மாற்றத்துடன் ஒரு தயாரிப்பு கோரிய அளவு மாற்றம், அங்கு இரண்டு தயாரிப்புகளும் மாற்றாக இருந்தால், அது தேவையின் நேர்மறையான குறுக்கு நெகிழ்ச்சித்தன்மையைக் காண்பிக்கும், மேலும் இவை இரண்டும் நிரப்பு பொருட்கள் என்றால், ஒரு மறைமுக அல்லது எதிர்மறை குறுக்கு நெகிழ்ச்சித்தன்மையைக் காண்பிக்கும். எளிமையான சொற்களில், தொடர்புடைய நல்ல Y இன் விலை மாற்றப்படும்போது ஒரு அளவு X க்கான தேவையின் உணர்திறனை இது அளவிடுகிறது.

குறுக்கு விலை தேவை சூத்திரத்தின் நெகிழ்ச்சி

கணித ரீதியாக குறிப்பிடப்படும் நல்ல Y இன் விலையில் சதவீத மாற்றத்தால் நல்ல X இன் சதவீத மாற்றத்தை வகுப்பதன் மூலம் இது கணக்கிடப்படுகிறது

குறுக்கு விலை தேவையின் நெகிழ்ச்சி = (∆Qஎக்ஸ்/ கேஎக்ஸ்) (.Pஒய்/ பிஒய்)

மேலும், கோரிக்கையின் குறுக்கு விலை நெகிழ்ச்சிக்கான சூத்திரத்தை விரிவாகக் கூறலாம்

குறுக்கு விலை கோரிக்கையின் நெகிழ்ச்சி = (கே1 எக்ஸ் - கே0 எக்ஸ்) / (கே1 எக்ஸ் + கே0 எக்ஸ்) (பி1Y - பி0Y) / (பி1Y + பி0Y),

எங்கே

 • கே0 எக்ஸ் = நல்ல எக்ஸ் அளவு ஆரம்பத்தில் கோரப்பட்டது,
 • கே1 எக்ஸ் = நல்ல கோரப்பட்ட இறுதி அளவு,
 • பி0Y = நல்ல Y இன் ஆரம்ப விலை மற்றும்
 • பி1Y = நல்ல Y இன் இறுதி விலை

படிப்படியாக குறுக்கு விலை கோரிக்கையின் நெகிழ்ச்சி கணக்கீடு

பின்வரும் ஐந்து படிகளில் இதை தீர்மானிக்க முடியும்:

 • படி 1: முதலில், பி0Y மற்றும் கே0 எக்ஸ் இது நல்ல Y இன் ஆரம்ப விலை முறையே நல்ல X இன் ஆரம்பத்தில் கோரப்பட்ட அளவு.
 • படி 2: இப்போது, ​​நல்ல X இன் இறுதி கோரப்பட்ட அளவையும் Q என அழைக்கப்படும் நல்ல Y இன் இறுதி விலையையும் தீர்மானிக்கவும்1 எக்ஸ் மற்றும் பி1Y முறையே.
 • படி # 3: இப்போது அளவு சதவீத மாற்றத்தைக் குறிக்கும் சூத்திரத்தின் எண்ணிக்கையை உருவாக்கவும். இறுதி மற்றும் ஆரம்ப அளவுகளின் வேறுபாட்டை (Q) பிரிப்பதன் மூலம் இது வந்து சேரும்1 எக்ஸ் - கே0 எக்ஸ்) இறுதி மற்றும் ஆரம்ப அளவுகளின் தொகுப்பால் (Q.1 எக்ஸ் + கே0 எக்ஸ்) அதாவது (கே1 எக்ஸ் - கே0 எக்ஸ்) / (கே1 எக்ஸ் + கே0 எக்ஸ்).
 • படி # 4: இப்போது விலையின் சதவீத மாற்றத்தைக் குறிக்கும் சூத்திரத்தின் வகுப்பினை உருவாக்கவும். இறுதி மற்றும் ஆரம்ப விலைகளின் வேறுபாட்டைப் பிரிப்பதன் மூலம் இது வந்து சேரும் (பி1Y - பி0Y) இறுதி மற்றும் ஆரம்ப விலைகளின் தொகுப்பால் (பி1Y + பி0Y) அதாவது (பி1Y - பி0Y) / (பி1Y + பி0Y).
 • படி # 5: இறுதியாக, கோரிக்கையின் குறுக்கு விலை நெகிழ்ச்சி கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி படி 4 இல் உள்ள வெளிப்பாடு மூலம் படி 3 இல் உள்ள வெளிப்பாட்டைப் பிரிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

கோரிக்கை ஃபார்முலாவின் குறுக்கு விலை நெகிழ்ச்சி = (கே1 எக்ஸ் - கே0 எக்ஸ்) / (கே1 எக்ஸ் + கே0 எக்ஸ்) (பி1Y - பி0Y) / (பி1Y + பி0Y)

எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு # 1

பெட்ரோல் மற்றும் பயணிகள் வாகனங்களின் எளிய உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். இப்போது பெட்ரோல் விலை 50% அதிகரித்ததன் விளைவாக பயணிகள் வாகனங்கள் வாங்குவது 10% குறைந்துள்ளது என்று வைத்துக் கொள்வோம். இந்த வழக்கில் கோரிக்கையின் குறுக்கு விலை நெகிழ்ச்சியைக் கணக்கிடுங்கள்.

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கோரிக்கையின் குறுக்கு விலை நெகிழ்ச்சித்தன்மையை இவ்வாறு கணக்கிடலாம்:

சதவீதம் மாற்றம் பின்னர் பயணிகள் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை cent சதவீதம் பெட்ரோல் விலையை மாற்றுகிறது

கோரிக்கையின் குறுக்கு நெகிழ்ச்சிக்கு ஒரு எதிர்மறை மதிப்பை நாம் காண முடியும் என்பதால், இது பெட்ரோல் மற்றும் பயணிகள் வாகனங்களுக்கு இடையிலான நிரப்பு உறவை நிரூபிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு # 2

குளிர்பானங்களை விற்கும் தொழிலில் இரண்டு நிறுவனங்கள் உள்ளன என்று வைத்துக் கொள்வோம். தற்போது, ​​நிறுவனம் 2 குளிர்பானம் Y ஐ ஒரு பாட்டிலுக்கு 50 3.50 க்கு விற்கிறது, அதே நேரத்தில் நிறுவனம் 1 வாரத்திற்கு 4,000 பாட்டில்கள் Y குளிர்பானங்களை விற்க முடிகிறது. நிறுவனம் 1 இன் விற்பனையை பாதிக்கும் பொருட்டு, நிறுவனம் 2 விலையை 50 2.50 ஆகக் குறைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, இதன் விளைவாக வாரத்திற்கு 3,000 பாட்டில்கள் குளிர்பான ஒய் விற்பனை குறைந்தது. வழக்கில் கோரிக்கையின் குறுக்கு விலை நெகிழ்ச்சியைக் கணக்கிடுங்கள்.

கொடுக்கப்பட்ட, கே0 எக்ஸ் = 4,000 பாட்டில்கள், கே1 எக்ஸ் = 3,000 பாட்டில்கள், பி0Y = $ 3.50 மற்றும் பி1Y = $2.50

எனவே, கோரிக்கையின் குறுக்கு விலை நெகிழ்ச்சித்தன்மையை மேலே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்,

 • கோரிக்கையின் குறுக்கு விலை நெகிழ்ச்சி = (3,000 - 4,000) / (3,000 + 4,000) ÷ ($ 2.50 - $ 3.50) / ($ 2.50 + $ 3.50)
 • = (-1 / 7) ÷ (-1 / 6)
 • = 6/7 அல்லது 0.857

கோரிக்கையின் குறுக்கு நெகிழ்ச்சிக்கு ஒரு நேர்மறையான மதிப்பை நாம் காணலாம் என்பதால், இது குளிர்பான எக்ஸ் மற்றும் குளிர்பான ஒய் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான போட்டி உறவை நிரூபிக்கிறது.

பொருத்தமும் பயன்பாடும்

ஒரு வணிகத்தின் ஒரு நல்ல விலை மற்றும் அந்த விலையில் மற்றொரு நன்மை கோரிய அளவு ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான உறவைப் புரிந்துகொள்வதற்கான கோரிக்கையின் குறுக்கு விலை நெகிழ்ச்சித்தன்மையின் கருத்தையும் பொருத்தத்தையும் புரிந்து கொள்வது மிக முக்கியமானது. வெவ்வேறு சந்தைகளுக்கான விலைக் கொள்கையை தீர்மானிக்க மற்றும் பல்வேறு தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளுக்கு இதைப் பயன்படுத்தலாம். கீழே விவாதிக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கு இடையிலான உறவின் வகையின் அடிப்படையில் குறுக்கு விலை நெகிழ்ச்சி வித்தியாசமாக செயல்படுகிறது.

# 1 - மாற்று தயாரிப்புகள்

ஒருவருக்கொருவர் சரியான மாற்றாக இருக்கும் இரண்டு பொருட்களும் சரியான போட்டியை விளைவிக்கும் பட்சத்தில், ஒரு நல்லெண்ணத்தின் விலையில் அதிகரிப்பு போட்டி தயாரிப்புக்கான தேவை அதிகரிக்க வழிவகுக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, தானியங்களின் பல்வேறு பிராண்டுகள் மாற்று பொருட்களின் எடுத்துக்காட்டுகள். இரண்டு மாற்றுகளுக்கான குறுக்கு விலை நெகிழ்ச்சி நேர்மறையாக இருக்கும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

# 2 - நிரப்பு தயாரிப்புகள்

ஒரு நன்மை மற்ற நன்மைக்கு பூரணமாக இருந்தால், ஒரு நல்லெண்ணத்தின் விலையில் குறைவு என்பது நிரப்பு நன்மைக்கான தேவை அதிகரிப்பதற்கு வழிவகுக்கிறது. இரண்டு தயாரிப்புகளுக்கும் இடையிலான உறவு வலுவானது, அதிகமானது கோரிக்கையின் குறுக்கு விலை நெகிழ்ச்சித்தன்மையின் குணகம் ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக, விளையாட்டு முனையங்கள் மற்றும் மென்பொருள் விளையாட்டுகள் நிரப்பு பொருட்களின் எடுத்துக்காட்டுகள். குறுக்கு நெகிழ்ச்சி நிரப்பு பொருட்களுக்கு எதிர்மறையாக இருக்கும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

# 3 - தொடர்பில்லாத தயாரிப்புகள்

ஒரு வேளை பொருட்களுக்கு இடையே எந்த உறவும் இல்லை என்றால், ஒரு நல்ல விலையின் அதிகரிப்பு மற்ற தயாரிப்புக்கான தேவையை பாதிக்காது. எனவே, தொடர்பில்லாத தயாரிப்புகள் பூஜ்ஜிய குறுக்கு நெகிழ்ச்சித்தன்மையைக் கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, பாலுக்கான சந்தை தேவையில் டாக்ஸி கட்டணங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் விளைவு.

காணொளி