எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் சூத்திரம் | போர்ட்ஃபோலியோ எதிர்பார்த்த வருவாயைக் கணக்கிடுங்கள் | உதாரணமாக

எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் சூத்திரம் என்றால் என்ன?

போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள அனைத்து முதலீடுகளின் எடையை அந்தந்த வருமானத்துடன் பயன்படுத்துவதன் மூலமும், மொத்த முடிவுகளின் மொத்தத்திலும் செய்வதன் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் சூத்திரம் பெரும்பாலும் கணக்கிடப்படுகிறது.

முதலீட்டிற்கான எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானத்தின் சூத்திரம்பல்வேறு சாத்தியமான வருமானங்களுடன் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து வருவாய்களின் எடையுள்ள சராசரியாக கணக்கிட முடியும்,

எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம் = (பக்1 * ஆர்1) + (பக்2 * ஆர்2) + ………… + (பக்n * ஆர்n)
 • நான் = ஒவ்வொரு வருவாயின் நிகழ்தகவு
 • rநான் = வெவ்வேறு நிகழ்தகவுடன் வருவாய் விகிதம்.

மேலும், ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவின் எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம் ஒரு முதலீட்டிலிருந்து ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவிற்கு ஒரு எளிய நீட்டிப்பு ஆகும், இது போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள ஒவ்வொரு முதலீட்டின் வருவாயின் எடையுள்ள சராசரியாக கணக்கிடப்படலாம், மேலும் இது கீழே குறிப்பிடப்படுகிறது,

எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம் = (w1 * ஆர்1) + (வ2 * ஆர்2) + ………… + (வn * ஆர்n)
 • wநான் = போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒவ்வொரு முதலீட்டின் எடை
 • rநான் = போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒவ்வொரு முதலீட்டின் வருவாய் விகிதம்

முதலீட்டின் வருவாயை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

வெவ்வேறு சாத்தியமான வருமானங்களைக் கொண்ட முதலீட்டிற்கான எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானத்திற்கான சூத்திரத்தை பின்வரும் படிகளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்:

 • படி 1: முதலாவதாக, காலத்தின் தொடக்கத்தில் ஒரு முதலீட்டின் மதிப்பை தீர்மானிக்க வேண்டும்.
 • படி 2: அடுத்து, காலத்தின் முடிவில் முதலீட்டின் மதிப்பை மதிப்பிட வேண்டும். இருப்பினும், சொத்தின் பல சாத்தியமான மதிப்புகள் இருக்கக்கூடும், மேலும் சொத்து விலை அல்லது மதிப்பு அதே நிகழ்தகவுடன் மதிப்பிடப்பட வேண்டும்.
 • படி 3: இப்போது, ​​ஒவ்வொரு நிகழ்தகவுக்கான வருவாயையும் தொடக்கத்திலும் காலத்தின் முடிவிலும் உள்ள சொத்து மதிப்பின் அடிப்படையில் கணக்கிட வேண்டும்.
 • படி 4: இறுதியாக, வெவ்வேறு சாத்தியமான வருமானங்களுடன் முதலீட்டின் எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம் ஒவ்வொரு சாத்தியமான வருவாயின் கூட்டு தயாரிப்பு மற்றும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி தொடர்புடைய நிகழ்தகவு என கணக்கிடப்படுகிறது -

எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம் = (பக்1 * ஆர்1) + (பக்2 * ஆர்2) + ………… + (பக்n * ஆர்n)

ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருவாயை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

மறுபுறம், ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவிற்கான எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் சூத்திரத்தை பின்வரும் படிகளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்:

 • படி 1: முதலாவதாக, போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒவ்வொரு முதலீட்டிலிருந்தும் கிடைக்கும் வருமானம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, இது r ஆல் குறிக்கப்படுகிறது.
 • படி 2: அடுத்து, போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒவ்வொரு முதலீட்டின் எடையும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, இது w ஆல் குறிக்கப்படுகிறது.
 • படி 3: இறுதியாக, போர்ட்ஃபோலியோவின் எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் சமன்பாட்டின் கணக்கீடு போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள ஒவ்வொரு முதலீட்டின் எடையின் கூட்டுத்தொகை மற்றும் ஒவ்வொரு முதலீட்டிலிருந்தும் அதற்கான வருமானம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம் = (w1 * ஆர்1) + (வ2 * ஆர்2) + ………… + (வn * ஆர்n)

எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரிட்டர்ன் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - எதிர்பார்க்கப்படும் ரிட்டர்ன் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

ஒரு முதலீட்டாளரின் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம், அவர் இரண்டு பத்திரங்களை சம ஆபத்து கொண்டதாகக் கருதுகிறார், அவற்றில் ஒன்றை தனது இலாகாவில் சேர்க்க வேண்டும். பத்திரங்களின் (பாதுகாப்பு A மற்றும் B) சாத்தியமான வருமானம் பின்வருமாறு:

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்ப்புருவில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருவாயைக் கணக்கிடுவதற்கான தரவு உள்ளது.

முதலில் எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாயைக் கணக்கிடுவதற்கு, நிகழ்தகவைக் கணக்கிட்டு ஒவ்வொரு காட்சிக்கும் திரும்ப வேண்டும்.

 • எனவே, பாதுகாப்பு A க்கான கணக்கீடு இருக்கும்-

எனவே, பாதுகாப்பு A இன் காட்சி மோசமான (ப 1) கணக்கீடு-

எனவே, பாதுகாப்பு A இன் காட்சி மிதமான (p2) கணக்கீடு-

எனவே, பாதுகாப்பு A இன் காட்சி சிறந்த (p3) கணக்கீடு-

எனவே, பாதுகாப்பு A இன் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருவாயின் கணக்கீடு:

பாதுகாப்பு (ஏ) = 0.25 * (-5%) + 0.50 * 10% + 0.25 * 20%

எனவே, பாதுகாப்பு A க்காக எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் இருக்கும்:

அதாவது பாதுகாப்பு A க்கான வருவாய் 8.75% ஆகும்.

 • எனவே, பாதுகாப்பு B க்காக எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் இருக்கும்:

அதாவது பாதுகாப்பு B க்கான எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம் 8.90% ஆகும்.

இதேபோல், மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி எதிர்பார்த்த வருவாய்க்கான பாதுகாப்பு பி கணக்கீட்டை நாங்கள் செய்யலாம்:

இரண்டு பத்திரங்களும் சமமாக ஆபத்தானவை என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, அதிக வருமானம் எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பாதுகாப்பு B க்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு # 2

பாதுகாப்பு A, பாதுகாப்பு B மற்றும் பாதுகாப்பு C. மூன்று பத்திரங்களைக் கொண்ட ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவின் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். மூன்று பத்திரங்களின் சொத்து மதிப்பு இருக்கிறது முறையே million 3 மில்லியன், million 4 மில்லியன் மற்றும் million 3 மில்லியன். மூன்று பத்திரங்களின் வருவாய் விகிதம் இருக்கிறது 8.5%, 5.0%, மற்றும் 6.5%.

கொடுக்கப்பட்டால், மொத்த போர்ட்ஃபோலியோ = $ 3 மில்லியன் + $ 4 மில்லியன் + $ 3 மில்லியன் = $ 10 மில்லியன்

 • r = 8.5%
 • rபி = 5.0%
 • rசி = 6.5%

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் எதிர்பார்த்த வருவாயைக் கணக்கிடுவதற்கான தரவு உள்ளது.

முதலில் போர்ட்ஃபோலியோவின் எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாயைக் கணக்கிடுவதற்கு, ஒவ்வொரு சொத்தின் எடையும் கணக்கிட வேண்டும்.

எனவே, ஒவ்வொரு முதலீட்டின் எடை இருக்கும்-

எனவே, ஒவ்வொரு சொத்தின் எடையையும் கணக்கிடுவதுw = $ 3 மில்லியன் / $ 10 மில்லியன் = 0.3

 • wபி = $ 4 மில்லியன் / $ 10 மில்லியன் = 0.4
 • wசி = $ 3 மில்லியன் / $ 10 மில்லியன் = 0.3

எனவே, ஃபோர்ட்ஃபோலியோவுக்கு எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாயைக் கணக்கிடுவது:

எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம் = 0.3 * 8.5% + 0.4 * 5.0% + 0.3 * 6.5%

எனவே, இலாகாவின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருவாய் = 6.5%.

எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் கால்குலேட்டர்

பின்வரும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருவாய் கால்குலேட்டரை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் -

1
r1
2
r2
3
r3
எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் சூத்திரம் =
 

எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் சூத்திரம் =1r1 + ப2r2 + ப3r3
0 * 0 + 0 * 0 + 0 * 0 = 0

பொருத்தமும் பயன்பாடும்

 • ஒரு முதலீட்டின் லாபம் அல்லது இழப்பை எதிர்பார்ப்பதற்கு முதலீட்டாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுவதால், ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவின் எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாயின் கருத்தைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம். எதிர்பார்த்த வருவாய் சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் ஒரு முதலீட்டாளர் கொடுக்கப்பட்ட சாத்தியமான வருமானத்தின் அடிப்படையில் ஒரு சொத்தில் முதலீடு செய்யலாமா என்பதை தீர்மானிக்க முடியும்.
 • மேலும், ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒரு சொத்தின் எடையை தீர்மானிக்கலாம் மற்றும் தேவையான முறுக்குதல் செய்யலாம்.
 • மேலும், ஒரு முதலீட்டாளர் சொத்தை தரவரிசைப்படுத்த எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருவாய் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம் மற்றும் இறுதியில் தரவரிசைப்படி முதலீடு செய்து அவற்றை இலாகாவில் சேர்க்கலாம். சுருக்கமாக, எதிர்பார்த்த வருமானம் அதிகமாக இருந்தால், சொத்து சிறந்தது.