பங்கு vs சொத்துக்கள் | முதல் 8 வேறுபாடுகள் (இன்போ கிராபிக்ஸ் மூலம்)

ஈக்விட்டி மற்றும் சொத்துக்களுக்கு இடையிலான முதன்மை வேறுபாடு என்னவென்றால், ஈக்விட்டி என்பது அதன் உரிமையாளரால் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்யப்படும் எதையும், அதேசமயம், சொத்து என்பது எதிர்காலத்தில் பொருளாதார நன்மைகளை வழங்க நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானதாகும்.

பங்கு மற்றும் சொத்துக்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

சொத்துக்களின் கடன்களைக் கழிப்பதன் மூலம் ஈக்விட்டி பெறப்படுகிறது, அது உரிமையாளரின் பங்கு அல்லது பங்குதாரரின் பங்கு. வணிகங்கள் உற்பத்தி மற்றும் இயக்க வருவாயை உருவாக்க உதவுபவர்கள் என சொத்துக்கள் வரையறுக்கப்படுகின்றன.

ஈக்விட்டி என்றால் என்ன?

உரிமையாளரின் ஈக்விட்டி அல்லது பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டி என்பது சொத்துக்களில் இருந்து கடன்களைக் கழிப்பதன் மூலம் நாம் பெறும் இருப்புநிலைப் பகுதியின் ஒரு பகுதியாகும். ஒரு நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ஒரு தொழிலைத் தொடங்க முடிவு செய்யும் போதெல்லாம், தயாரிப்புகளைத் தயாரிப்பதற்கும் வணிகத்தைத் தொடங்குவதற்கும் நடத்துவதற்கும் சொத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் பிற பொருட்களை வாங்குவதற்கான ஆதாரங்கள் தேவை. ஒரு வணிகத்தை நடத்துவதற்குத் தேவையான அனைத்து சொத்துக்களையும் வாங்க இரண்டு நிதி ஆதாரங்கள் உள்ளன. நிதி ஆதாரங்களில் ஒன்று கடன், மற்ற நிதிகளின் ஆதாரங்கள் பங்கு. ஈக்விட்டி என்பது நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்களால் நிதியளிக்கப்படும் நிதி ஆதாரங்களின் ஒரு பகுதியாகும். ஈக்விட்டி என்பது உரிமையாளரின் ஈக்விட்டி வரை சேர்க்கும் பல்வேறு துணைப்பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. அவை பங்களிப்பு மூலதனம், தக்க வருவாய், கருவூல பங்குகள், விருப்பமான பங்குகள் மற்றும் சிறுபான்மை வட்டியின் பங்கு, அவை கட்டுப்படுத்தப்படாத வட்டி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

சொத்துக்கள் என்றால் என்ன?

தயாரிப்புகள் தயாரிக்கவும் இயக்க வருவாயை ஈட்டவும் வணிகத்திற்கு உதவும் ஒரு நிறுவனத்தின் ஒரு பகுதியே சொத்துக்கள். வணிகத்தை நடத்துவதற்கும் வளர்ப்பதற்கும் வணிகத்திற்குத் தேவையான வளங்கள் சொத்துக்கள். இருப்புநிலைக் குறிப்பில் உள்ள மொத்த சொத்துக்களை உருவாக்குவதற்கு இருப்புநிலைக் குறிப்பில் நிறைய வரி உருப்படிகள் ஒன்றிணைகின்றன. அந்த வரி உருப்படிகள் ரொக்கம் மற்றும் ரொக்க சமமானவை, அவை பணம் மற்றும் குறுகிய கால நிதி சொத்துக்களை உள்ளடக்கியது, அவை பணத்தைப் போல திரவமாக இருக்கின்றன. சொத்துக்களில் அனைத்து இயந்திரங்கள், சொத்து மற்றும் ஆலை ஆகியவை அடங்கும், அவை முக்கியமாக கடினமான சொத்துக்கள், அவை மொத்த நிலையான சொத்து எனப் புகாரளிக்கப்படுகின்றன, இது தேய்மானத்தின் கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது. பணம் மற்றும் பிபிஇ ஒரு வணிகத்திற்கான சொத்துக்களின் குறிப்பிடத்தக்க பகுதியை உருவாக்குகின்றன. பிற சொத்துக்கள் பெறத்தக்க கணக்குகள், ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி சொத்துக்கள், நிதி சொத்துக்கள், ப்ரீபெய்ட் செலவுகள் ஆகியவை அடங்கும். இருப்புநிலைக் கணக்கின் சொத்துப் பக்கமும் அருவமான சொத்துக்களை உள்ளடக்கியது; பிரபலமான அருவமான சொத்துகளில் ஒன்று நல்லெண்ணம், இது ஒரு புதிய நிறுவனத்தை வாங்கும் போது உருவாக்கப்படுகிறது. பட்டியல் மூலம் இவை மிகவும் மதிப்புமிக்க சொத்துக்கள் விரிவானவை அல்ல.

பின்பற்றப்பட்ட கணக்கியல் சமன்பாடு:

சொத்துக்கள் = பொறுப்புகள் + பங்கு

ஈக்விட்டி வெர்சஸ் சொத்துகள் இன்போ கிராபிக்ஸ்

பங்கு மற்றும் சொத்துக்களுக்கு இடையிலான முக்கிய வேறுபாடுகள்

  • பங்களிப்பு மூலதனம், தக்க வருவாய், கருவூல பங்குகள், விருப்பமான பங்குகள் மற்றும் சிறுபான்மை வட்டியின் பங்கு ஆகியவற்றால் ஈக்விட்டி உருவாக்கப்படுகிறது. சொத்துக்கள் ரொக்கம் மற்றும் பணத்திற்கு சமமானவை, சொத்து, ஆலை, உபகரணங்கள், கணக்கு பெறத்தக்கவை, ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி சொத்துக்கள் மற்றும் அருவமான சொத்துக்கள் ஆகியவற்றால் ஆனவை.
  • தேய்மானத்தால் ஈக்விட்டி பாதிக்கப்படாது, அதே சமயம் தேய்மானம் சொத்துக்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மொத்த நிலையான சொத்துக்கள், தேய்மானத்துடன் நிகர நிலையான சொத்துகளை உருவாக்குகின்றன.
  • ஈக்விட்டி என்பது வளங்களை உருவாக்க தேவையான நிதி, அதேசமயம் ஒரு வணிகத்தை நடத்த தேவையான வளங்கள் சொத்துக்கள்.
  • சமநிலைப்படுத்துவதற்கான இருப்புநிலைக் குறிப்பில், பங்குகளை கடன்களிலிருந்து கழிப்பதன் மூலம் பங்குகளை அடைய முடியும். இருப்புநிலைக் குறிப்பில் உள்ள சொத்துகளையும் கடன்களையும் தொகுப்பதன் மூலம் சொத்துக்களைப் பெறுகிறோம்.
  • ஈக்விட்டியைப் புகாரளிக்கும் போது, ​​இது புத்தக மதிப்பில் இருப்பு என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. சந்தை மதிப்பு அல்லது புத்தக மதிப்பு குறித்த இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட வேண்டுமா என்பது ஒவ்வொரு சொத்திலும் உள்ளது.
  • பங்குகளின் வகைப்பாடு இல்லை, ஆனால் சொத்துக்களை உறுதியான அல்லது தெளிவற்ற சொத்துகளாக வகைப்படுத்தலாம்.

ஒப்பீட்டு அட்டவணை

அடிப்படைபங்குசொத்துக்கள்
வரையறைஉரிமையாளரின் ஈக்விட்டி அல்லது பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டி என்பது சொத்துக்களில் இருந்து கடன்களைக் கழிப்பதன் மூலம் நாம் பெறும் இருப்புநிலைப் பகுதியின் ஒரு பகுதியாகும்.தயாரிப்புகள் தயாரிக்கவும் இயக்க வருவாயை ஈட்டவும் வணிகத்திற்கு உதவும் ஒரு நிறுவனத்தின் ஒரு பகுதியே சொத்துக்கள்.
வரி உருப்படிகள்இது பங்களிப்பு மூலதனம், தக்க வருவாய், கருவூல பங்குகள், விருப்பமான பங்குகள் மற்றும் சிறுபான்மை வட்டியின் பங்கு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.சொத்துக்கள் ரொக்கம் மற்றும் பணத்திற்கு சமமானவை, சொத்து ஆலை மற்றும் உபகரணங்கள், ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி, கணக்குகள் பெறத்தக்கவை, ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி சொத்துக்கள் மற்றும் அருவமான சொத்துக்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
தேய்மானம்ஈக்விட்டியில் தேய்மானத்தின் விளைவு இல்லை.நிலையான சொத்துக்கள் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் மொத்த நிலையான சொத்துகளாகப் புகாரளிக்கப்படுகின்றன மற்றும் நிகர நிலையான சொத்துகளுடன் வருவதற்கு திரட்டப்பட்ட தேய்மானத்துடன் நிகரப்படுகின்றன.
இயற்கைஈக்விட்டி என்பது வளங்களை உருவாக்க தேவையான நிதிகளின் மூலமாகும்.ஒரு வணிகத்தை நடத்த தேவையான ஆதாரங்கள் சொத்துக்கள்.
கணக்கியல் சமன்பாடுஇருப்புநிலைக்கு சமநிலைப்படுத்த கணக்கியல் சமன்பாட்டைப் பின்பற்றும்போது, ​​பங்குகளிலிருந்து கடன்களைக் கழித்து ஈக்விட்டி வரலாம்.இருப்புநிலைப் பட்டியலில் உள்ள சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகளைச் சுருக்கி சொத்துக்கள் வந்து சேரும்.
வருமான அறிக்கையுடன் இணைப்புஈக்விட்டியின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் தக்க வருவாய், ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் ஒரு ஈவுத்தொகையை செலுத்திய பின் நிகர வருமானம் தக்க வருவாயுடன் சேர்க்கப்படுவதால் அதிகரிக்கிறது.தேய்மானம் என்பது வருமான அறிக்கையில் ஒரு இயக்க செலவு ஆகும். ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் ஒரு எளிய முறை அல்லது டி.டி.எம் முறையைப் பயன்படுத்தி இருப்புநிலைக் கணக்கில் உள்ள சொத்துக்கள் தேய்மானம் செய்யப்படுகின்றன.
சந்தை மதிப்பு அல்லது புத்தக மதிப்புபுத்தக மதிப்பில் சமநிலையில் ஈக்விட்டி தெரிவிக்கப்படுகிறது.சந்தை மதிப்பு அல்லது புத்தக மதிப்பு குறித்த இருப்புநிலைக் குறிப்பில் ஒரு சொத்து புகாரளிக்கப்பட்டாலும் அது தனிப்பட்ட சொத்தைப் பொறுத்தது.
வகைப்பாடுபங்குகளின் விஷயத்தில் அத்தகைய வகைப்பாடுகளை செய்ய முடியாது.தற்போதைய சொத்துகள் அல்லது நிலையான சொத்துகள் அவற்றின் பணப்புழக்கத்தின் அடிப்படையில் சொத்துக்களை வகைப்படுத்தலாம். மேலும் உறுதியான சொத்துக்கள் அல்லது அருவமான சொத்துகள் என வகைப்படுத்தலாம்.

முடிவுரை

பங்கு மற்றும் சொத்துக்கள் இரண்டும் இருப்புநிலைக் குழுவின் ஒரு பகுதியாகும். இருப்புநிலைகளை சமன் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் கணக்கியல் சமன்பாடு சொத்துக்கள் சமமான கடன்கள் மற்றும் பங்கு. ஒரு வணிகத்தை நடத்துவதற்கும் வளர்ப்பதற்கும் சொத்துக்களை உருவாக்க தேவையான நிதிகளின் மூலமே ஈக்விட்டி. மறுபுறம், சொத்துக்கள் வணிகத்தை நடத்துவதற்கு தேவையான பொருளாதார வளங்கள். சொத்துக்களை நிலையான சொத்துகள் அல்லது தற்போதைய சொத்துகள் என வகைப்படுத்தலாம். மூன்று நிதிநிலை அறிக்கைகளும் இரு சொத்துகளுக்கும் எதிராக பங்குகளின் பல்வேறு வரி உருப்படிகளுடன் இணைக்கப்படுகின்றன.