எக்செல் இல் மகசூல் செயல்பாடு | எக்செல் இல் விளைச்சலைக் கணக்கிடுங்கள் (எடுத்துக்காட்டுகளுடன்)

எக்செல் இல் மகசூல் செயல்பாடு

எக்செல் மகசூல் செயல்பாடு அவ்வப்போது வட்டி செலுத்தும் ஒரு பாதுகாப்பு அல்லது ஒரு பத்திரத்தை கணக்கிடப் பயன்படுகிறது, மகசூல் என்பது எக்செல் இல் ஒரு வகை நிதிச் செயல்பாடாகும், இது நிதி பிரிவில் கிடைக்கிறது மற்றும் இது ஒரு உள்ளடிக்கிய செயல்பாடாகும், இது தீர்வு மதிப்பு, முதிர்ச்சி மற்றும் விகிதத்தை பத்திர விலையுடன் எடுக்கும் மற்றும் ஒரு உள்ளீடாக மீட்பது. எளிமையான சொற்களில், விளைச்சல் செயல்பாடு பத்திர விளைச்சலை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தொடரியல்

கட்டாய அளவுருக்கள்:

 • தீர்வு: கூப்பன் வாங்குபவர் வாங்கிய தேதி அல்லது பத்திரம் வாங்கிய தேதி அல்லது பாதுகாப்பின் தீர்வு தேதி.
 • முதிர்ச்சி: பாதுகாப்பின் முதிர்வு தேதி அல்லது வாங்கிய கூப்பன் காலாவதியாகும் தேதி.
 • வீதம்: விகிதம் என்பது பாதுகாப்புக்கான வருடாந்திர கூப்பன் வீதமாகும்.
 • Pr: Pr 100 குறிப்பிடப்பட்ட மதிப்புக்கு பாதுகாப்பு விலையை குறிக்கிறது.
 • மீட்பு: மீட்பு என்பது $ 100 கூறப்பட்ட மதிப்புக்கு பாதுகாப்பின் மீட்பு மதிப்பு.
 • அதிர்வெண்: அதிர்வெண் என்பது வருடத்திற்கு செலுத்தப்படும் பல கூப்பன்கள், அதாவது 1 வருடாந்திர கட்டணம் மற்றும் 2 அரைகுறை மற்றும் 4 காலாண்டு கட்டணம் செலுத்துதல்.

விருப்ப அளவுரு:

விருப்ப அளவுரு எப்போதும் எக்செல் மகசூல் சூத்திரத்தில் [] இல் தோன்றும். இங்கே அடிப்படை ஒரு விருப்ப வாதமாகும், எனவே இது [அடிப்படையாக] வருகிறது.

 • [அடிப்படை]: அடிப்படை என்பது ஒரு விருப்பமான முழு எண் அளவுருவாகும், இது பாதுகாப்பால் பயன்படுத்தப்படும் நாள் எண்ணிக்கை அடிப்படையைக் குறிப்பிடுகிறது.

[அடிப்படை] க்கான சாத்தியமான மதிப்புகள் பின்வருமாறு:

எக்செல் இல் மகசூல் செயல்பாட்டை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? (எடுத்துக்காட்டுகள்)

இந்த YIELD செயல்பாடு எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - YIELD செயல்பாடு எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

காலாண்டு கட்டணம் செலுத்துவதற்கான பத்திர விளைச்சல் கணக்கீடு.        

தீர்வுத் தேதியை 17 மே 2018 ஆகவும், வாங்கிய கூப்பனுக்கான முதிர்வு தேதி 2020 மே 17 ஆகவும் கருதுவோம். ஆண்டுக்கு வட்டி விகிதம் 5%, விலை 101, மீட்பு 100 மற்றும் கட்டண விதிமுறைகள் அல்லது அதிர்வெண் காலாண்டு ஆகும், பின்னர் மகசூல் இருக்கும் 4.475%.

எடுத்துக்காட்டு # 2

அரை வருடாந்திர கட்டணத்திற்கான எக்செல் இல் பாண்ட் மகசூல் கணக்கீடு.

இங்கே தீர்வு தேதி 17 மே 2018 மற்றும் முதிர்வு தேதி 2020 மே 17 ஆகும். வட்டி விகிதம், விலை மற்றும் மீட்பு மதிப்புகள் 5%, 101 மற்றும் 100 ஆகும். அரைகுறையாக கட்டணம் செலுத்தும் அதிர்வெண் 2 ஆக இருக்கும்.

பின்னர் வெளியீட்டு மகசூல் இருக்கும் 4.472% [அடிப்படையில் 0 எனக் கருதப்படுகிறது].

எடுத்துக்காட்டு # 3

வருடாந்திர கட்டணம் செலுத்துவதற்கு எக்செல் இல் பாண்ட் மகசூல் கணக்கீடு.

வருடாந்திர கட்டணம் செலுத்துவதற்கு, தீர்வு தேதி 17 மே 2018 என்றும், முதிர்வு தேதி 17 மே 2020 என்றும் கருதுகிறோம். வட்டி, விலை மற்றும் மீட்பின் மதிப்புகள் 5%, 101 மற்றும் 100 ஆகும். அரைகுறையாக கட்டணம் செலுத்தும் அதிர்வெண் 1 ஆக இருக்கும்.

பின்னர் வெளியீட்டு மகசூல் இருக்கும் 4.466% அடிப்படையில் 0 எனக் கருதப்படுகிறது.

  

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

வகை பொருந்தாததால் பாண்ட் மகசூல் எக்செல் செயல்பாட்டில் காணக்கூடிய பிழை விவரங்கள் கீழே உள்ளன:

#NUM!: எக்செல் இல் பத்திர விளைச்சலில் இந்த பிழைக்கு இரண்டு சாத்தியங்கள் இருக்கலாம்.

 1. மகசூல் செயல்பாட்டில் தீர்வு தேதி முதிர்வு தேதியை விட அதிகமாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருந்தால் #NUM! பிழை ஏற்படுகிறது.
 2. விகிதம், பிஆர் மற்றும் மீட்பு, அதிர்வெண் அல்லது [அடிப்படை] அளவுருக்களுக்கு தவறான எண்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
  1. விகிதம் <0 என்றால், எக்செல் இல் மகசூல் #NUM ஐ வழங்குகிறது! பிழை.
  2. Pr <= 0 மற்றும் மீட்டுதல் <= 0 எனில், மகசூல் எக்செல் செயல்பாடு #NUM ஐ வழங்குகிறது! பிழை.
  3. கொடுக்கப்பட்ட அதிர்வெண் 1,2 அல்லது 4 ஆக இல்லாவிட்டால், மகசூல் எக்செல் செயல்பாடு #NUM ஐ வழங்குகிறது! பிழை.
  4. அடிப்படை 4 என்றால், மகசூல் எக்செல் செயல்பாடு #NUM ஐ வழங்குகிறது! பிழை.

#மதிப்பு!:

 1. கொடுக்கப்பட்ட அளவுருக்கள் எண்களாக இல்லாவிட்டால்.
 2. தேதிகள் சரியான தேதி வடிவத்தில் வழங்கப்படவில்லை.

மைக்ரோசாப்ட் எக்செல் தேதி வரிசையை ஜனவரி 1, 1900 முதல் எண் 1 ஆகவும், 17 ஜனவரி 2018 தேதிக்கான 43237 நாட்களாகவும் சேமிக்கிறது.