சராசரி மாறி செலவு சூத்திரம் - எவ்வாறு கணக்கிடுவது? (எடுத்துக்காட்டுகள்)

சராசரி மாறி செலவைக் கணக்கிட சூத்திரம்

சராசரி மாறி செலவு என்பது பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் ஒரு யூனிட்டின் மாறி செலவைக் குறிக்கிறது, அங்கு மாறி செலவு என்பது வெளியீட்டைப் பொறுத்து நேரடியாக மாறுபடும் மற்றும் காலகட்டத்தில் மொத்த மாறி செலவை அலகுகளின் எண்ணிக்கையால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

சூத்திரம் கீழே உள்ளது:

சராசரி மாறி செலவு (AVC) = VC / Q.

எங்கே,

 • வி.சி என்பது மாறி செலவு,
 • Q என்பது உற்பத்தியின் அளவு

AVC ஐ சராசரி மொத்த செலவு மற்றும் சராசரி நிலையான செலவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கணக்கிட முடியும். இது பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது,

AVC = ATC - AFC

எங்கே,

 • ATC என்பது சராசரி மொத்த செலவு
 • AFC என்பது சராசரி நிலையான செலவு

சராசரி மாறி செலவைக் கணக்கிடுதல் (படிப்படியாக)

AVC ஐக் கணக்கிட, பின்வரும் படிகளைப் பயன்படுத்தவும்:

 • படி 1: மொத்த மாறி செலவைக் கணக்கிடுங்கள்
 • படி 2: உற்பத்தி செய்யப்படும் வெளியீட்டின் அளவைக் கணக்கிடுங்கள்
 • படி 3: சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி சராசரி மாறி செலவைக் கணக்கிடுங்கள்
  • AVC = VC / Q.
  • வி.சி என்பது மாறி செலவு மற்றும் Q என்பது உற்பத்தியின் அளவு

சில சந்தர்ப்பங்களில், சராசரி மொத்த செலவுகள் மற்றும் சராசரி நிலையான செலவுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், கொடுக்கப்பட்ட படிகளைப் பின்பற்றவும்

 • படி 1: சராசரி மொத்த செலவுகளைக் கணக்கிடுங்கள்
 • படி 2: சராசரி நிலையான செலவுகளைக் கணக்கிடுங்கள்
 • படி 3: சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி சராசரி மாறி செலவுகளைக் கணக்கிடுங்கள்
  • AVC = ATC - AFC
  • ஏடிசி சராசரி மொத்த செலவு, மற்றும் ஏஎஃப்சி சராசரி நிலையான செலவு

எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த சராசரி மாறி செலவு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - சராசரி மாறி செலவு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்த மாறி செலவு ஒரு வருடத்தில் $ 50,000 ஆகும். உற்பத்தி செய்யப்படும் அலகுகளின் எண்ணிக்கை 10,000 ஆகும். ஒரு நிறுவனத்தின் சராசரி மொத்த செலவு $ 40, சராசரி நிலையான செலவு $ 25. சராசரி மாறி செலவைக் கணக்கிடுங்கள்.

தீர்வு

கணக்கீட்டிற்கு கீழே கொடுக்கப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்தவும்.

கணக்கீடு பின்வருமாறு செய்ய முடியும்-

 • = $50000/10000

கணக்கீடு பின்வருமாறு செய்ய முடியும்:

 • = $40 – $25

 • ஏ.வி.சி ஒரு யூனிட்டுக்கு $ 15 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு # 2

பிராட்லீஸ் இன்க் இன் பொருளாதார நிபுணர் நிறுவனத்தின் செலவுத் தரவைப் பார்க்கிறார். ஒவ்வொரு வெளியீட்டு நிலைக்கும் சராசரி மாறி செலவைக் கணக்கிடுங்கள்.

செலவு தரவு இங்கே

தீர்வு

AVC = VC / Q ஐப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு வெளியீட்டு நிலைக்கும் பின்வரும் அட்டவணையில் AVC கணக்கிடப்படுகிறது

கணக்கீடு பின்வருமாறு செய்ய முடியும்-

 • =40/1

இதேபோல், ஏ.வி.சியை நாம் பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்

எடுத்துக்காட்டு # 3

ஜார்ஜஸ் இன்க் பின்வரும் செலவுத் தரவைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வெளியீட்டு நிலைக்கும் சராசரி மாறி செலவைக் கணக்கிடுங்கள். மேலும், சராசரி செலவு குறைந்தபட்சமாக இருக்கும் வெளியீட்டு அளவை தீர்மானிக்கவும்.

தீர்வு

AVC = VC / Q ஐப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு வெளியீட்டு நிலைக்கும் பின்வரும் அட்டவணையில் AVC கணக்கிடப்படுகிறது.

கணக்கீடு பின்வருமாறு செய்ய முடியும்-

=50/

 • இதேபோல், ஏ.வி.சியை நாம் பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்

மிகக் குறைந்த ஏ.வி.சி ஒரு யூனிட்டுக்கு 24.17 ஆகும். இது 6 அலகுகளின் வெளியீட்டு நிலைக்கு ஒத்திருக்கிறது.

எனவே, சராசரி மாறி செலவு குறைந்தபட்சம் வெளியீடு ஆறு அலகுகள் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு # 4

லிங்கன் இன்க் பின்வரும் நிதி தகவல்களை உங்களுக்கு வழங்குகிறது. ஒவ்வொரு வெளியீட்டு நிலைக்கும் சராசரி மாறி செலவை நீங்கள் கணக்கிட வேண்டும்.

தீர்வு:

படி 1:

ஏ.வி.சி ஃபார்முலாவை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும், அதாவது, = மாறுபடும் செலவு / வெளியீடு

இந்த நோக்கத்திற்காக, செல் C2 இல் = B2 / A2 ஐ செருகவும்.

படி 2:

செல் C2 இலிருந்து செல் C10 வரை இழுக்கவும்

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

ஆரம்பத்தில், வெளியீடு அதிகரிக்கும் போது, ​​சராசரி மாறி செலவு குறைகிறது. குறைந்த புள்ளியை அடைந்ததும், ஏ.வி.சி உயரும் வெளியீட்டில் உயரத் தொடங்குகிறது. எனவே, சராசரி மாறி செலவு வளைவு U- வடிவ வளைவு ஆகும். இது இடமிருந்து வலமாக சரிந்து பின்னர் குறைந்தபட்ச புள்ளியை அடைகிறது என்பதை இது குறிக்கிறது. அது குறைந்தபட்ச மதிப்பை அடைந்ததும், அது மீண்டும் உயரத் தொடங்குகிறது. ஒரு ஏ.வி.சி எப்போதும் நேர்மறை எண். குறைந்தபட்ச மதிப்பெண்ணில், ஏ.வி.சி விளிம்பு செலவுக்கு சமம். ஏ.வி.சியின் நடத்தை கண்டுபிடிக்க ஒரு விளக்கப்படத்தைப் பயன்படுத்துவோம்.

மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டில், 1 யூனிட் மட்டுமே உற்பத்தி செய்யப்பட்டால் சராசரி மாறி செலவு ஒரு யூனிட்டுக்கு $ 5,000 ஆகும். பின்னர் இது 6 அலகுகளின் உற்பத்தி வரை குறைந்து வரும் போக்கில் உள்ளது. ஆறு அலகுகள் உற்பத்தி செய்யப்படும் போது இது ஒரு யூனிட்டுக்கு 00 2400 என்ற மிகக் குறைந்த புள்ளியை அடைகிறது. பின்னர், இது அதிகரித்து வரும் போக்கில் உள்ளது, இது U- வடிவ வளைவாக மாறும்.

குறுகிய காலத்தில் உற்பத்தியை எப்போது நிறுத்த வேண்டும் என்பது குறித்து முடிவுகளை எடுக்க ஏ.வி.சி பயன்படுத்தப்படுகிறது. விலை ஏ.வி.சிக்கு மேல் இருந்தால் மற்றும் சில நிலையான செலவுகளை உள்ளடக்கியிருந்தால் ஒரு நிறுவனம் அதன் உற்பத்தியைத் தொடர முடிவு செய்யலாம். ஏ.வி.சியை விட விலை குறைவாக இருந்தால் ஒரு நிறுவனம் குறுகிய காலத்தில் அதன் உற்பத்தியை நிறுத்திவிடும். உற்பத்தியை நிறுத்துவது கூடுதல் மாறி செலவுகள் தவிர்க்கப்படுவதை உறுதி செய்யும்.