பவர் பரிதி ஃபார்முலாவை வாங்குதல் | பிபிபி கணக்கீடு | எடுத்துக்காட்டுகள்

கொள்முதல் சக்தி சமநிலையை (பிபிபி) கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்

சக்தி சமநிலையை வாங்குவது என்பது சமநிலையில் இருக்கப் போகும் இரண்டு வெவ்வேறு நாணயங்களின் பரிமாற்ற வீதத்தைக் குறிக்கிறது மற்றும் பிபிபி சூத்திரத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட தயாரிப்பு அல்லது சேவைகளின் விலையை முதல் நாணயத்துடன் பெருக்கி கணக்கிடலாம். டாலர்கள்.

"வாங்கும் சக்தி சமநிலை" என்பது இரண்டு நாணயங்களின் பரிமாற்ற வீதம் சமநிலையிலோ அல்லது அந்தந்த வாங்கும் சக்திகளின் விகிதத்திற்கு இணையாகவோ இருக்கும் என்று கூறும் பொருளாதாரக் கோட்பாட்டை விளக்க பயன்படுகிறது. நாட்டின் வாங்கும் சமத்துவத்திற்கான சூத்திரம் 1 w.r.t. நாடு 2 இல் ஒரு குறிப்பிட்ட நல்ல கூடையின் விலையை (நல்ல எக்ஸ் என்று சொல்லுங்கள்) நாட்டு 1 இல் நாட்டு 1 இல் நாணய 2 இல் அதே நன்மைக்கான விலையால் வகுப்பதன் மூலம் பெறலாம்.

வாங்கும் சக்தி சமநிலை = நாணயத்தில் நல்ல எக்ஸ் செலவு 1 / நாணயத்தில் நல்ல எக்ஸ் செலவு 2

ஒரு நாட்டின் நடைமுறையானது ஒரு நாட்டின் வாங்கும் திறன் சமநிலையை கணக்கிடுவது w.r.t. அமெரிக்கா மற்றும் சூத்திரத்தை நாணய 1 இல் நல்ல எக்ஸ் விலையை அமெரிக்க டாலரில் அதே நன்மைக்கான விலையால் வகுப்பதன் மூலமும் மாற்றியமைக்க முடியும்.

சக்தி சமநிலையை வாங்குதல் = நாணயத்தில் நல்ல எக்ஸ் செலவு 1 / அமெரிக்க டாலரில் நல்ல எக்ஸ் விலை

கொள்முதல் சக்தி சமநிலையின் கணக்கீடு (படிப்படியாக)

பிபிபி ஃபார்முலாவை பின்வரும் நான்கு படிகளைப் பயன்படுத்தி பெறலாம்

  • படி 1: முதலாவதாக, பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ள இரு நாடுகளிலும் எளிதாகக் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல கூடை அல்லது பண்டத்தைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.
  • படி 2: அடுத்து, முதல் நாட்டில் உள்ள நல்ல கூடையின் விலையை அதன் சொந்த நாணயத்தில் தீர்மானிக்கவும். இந்த செலவு நாட்டின் வாழ்க்கைச் செலவை பிரதிபலிக்கும்.
  • படி 3: அடுத்து, மற்ற நாட்டில் உள்ள நல்ல கூடையின் விலையை அதன் சொந்த நாணயத்தில் தீர்மானிக்கவும்.
  • படி 4: இறுதியாக, நாடு 1 w.r.t நாடு 2 இன் பிபிபி சூத்திரத்தை நாடு 1 இல் உள்ள நல்ல கூடையின் விலையை நாணய 1 இல் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிட முடியும்.

சக்தி சமநிலையை வாங்குதல் = நாணயத்தில் நல்ல எக்ஸ் செலவு 1 / நாணயத்தில் நல்ல எக்ஸ் விலை

எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த கொள்முதல் பவர் பரிதி ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - பவர் பாரிட்டி ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை வாங்குதல்

எடுத்துக்காட்டு # 1

இந்தியாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையில் வாங்கும் சக்தி சமத்துவத்தின் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். ஒரு அமெரிக்கன் இந்தியாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தைக்கு வருகை தருவதாக வைத்துக்கொள்வோம். பார்வையாளர் ரூ .250 க்கு 25 கப்கேக்குகளை வாங்கினார், இந்தியாவில் கப்கேக்குகள் மிகவும் மலிவானவை என்று குறிப்பிட்டார். பார்வையாளர் சராசரியாக இதுபோன்ற 25 கப்கேக்குகளுக்கு $ 6 செலவாகும் என்று கூறினார். கொடுக்கப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வாங்கும் திறன் சமநிலையைக் கணக்கிடுங்கள்.

கொடுக்கப்பட்டால், INR = ரூ .250 இல் 25 கப்கேக்குகளின் விலை

USD = $ 6 இல் 25 கப்கேக்குகளின் விலை

எனவே, இந்தியாவின் வாங்கும் திறன் சமநிலையை w.r.t US என கணக்கிடலாம்,

வாங்கும் சக்தி சமநிலை = INR இல் 25 கப்கேக்குகளின் விலை / அமெரிக்க டாலரில் 25 கப்கேக்குகளின் விலை

= ரூ .250 / $ 6

இந்தியாவின் கொள்முதல் சக்தி சமத்துவத்தின் கணக்கீடு w.r.t அமெரிக்கா,

இந்தியாவின் சக்தி சமத்துவத்தை வாங்குதல் w.r.t US = $ க்கு ரூ .41.67

எனவே, கப்கேக்குகளுக்கான பரிமாற்றத்தின் வாங்கும் சக்தி சமநிலை விகிதம் USD1 = INR41.67.

எடுத்துக்காட்டு # 2

பார்ப்போம் சீனாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையிலான வாங்கும் திறன் சமநிலையை கணக்கிட மற்றொரு எடுத்துக்காட்டை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஜனவரி 2018 இல், ஒரு மெக்டொனால்டு பிக் மேக் அமெரிக்காவில் 28 5.28 செலவாகிறது, அதே பிக் மேக் அதே காலத்தில் சீனாவில் 17 3.17 க்கு வாங்கப்படலாம். கொடுக்கப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வாங்கும் திறன் சமநிலையைக் கணக்கிடுங்கள்.

[பரிமாற்ற வீதம் $ 1 = CNY6.76]

  • கொடுக்கப்பட்ட, CNY = 3.17 * CNY6.76 = CNY21.43 இல் பிக் மேக்கின் விலை
  • அமெரிக்க டாலரில் பிக் மேக்கின் விலை = 28 5.28

சீனாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையிலான கொள்முதல் சக்தி சமநிலையை கணக்கிடுவதற்கான தரவை கீழே அட்டவணை காட்டுகிறது.

CNY இல் பிக் மேக்கின் விலை கணக்கீடு,

CNY = 3.17 * CNY 6.76 = CNY 21.43 இல் பிக் மேக்கின் விலை

எனவே, சீனாவின் வாங்கும் சக்தி சமநிலையை w.r.t அமெரிக்காவாக கணக்கிடலாம்,

சக்தி சமநிலையை வாங்குதல் = CNY இல் பிக் மேக்கின் விலை / USD இல் பிக் மேக்கின் செலவு

= சி.என்.ஒய் 21.43 / $ 5.28

சீனாவின் கொள்முதல் சக்தி சமத்துவத்தின் கணக்கீடு w.r.t அமெரிக்கா,

பவர் பரிதி வாங்குதல் = per க்கு CNY4.06

எனவே, பிக் மேக்கிற்கான பரிமாற்றத்தின் வாங்கும் சக்தி சமநிலை விகிதம் USD1 = ஆகும் CNY4.06.

பவர் பேரிட்டி கால்குலேட்டரை வாங்குதல்

இந்த கொள்முதல் சக்தி பரிதி கால்குலேட்டரை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்

நாணயத்தில் நல்ல எக்ஸ் விலை 1
நாணயம் 2 இல் நல்ல எக்ஸ் விலை
பவர் பரிதி ஃபார்முலாவை வாங்குதல்
 

பவர் பரிதி ஃபார்முலா வாங்குதல் =
நாணயத்தில் நல்ல எக்ஸ் விலை 1
=
நாணயம் 2 இல் நல்ல எக்ஸ் விலை
0
=0
0

பொருத்தமும் பயன்பாடும்

பிபிபி சூத்திரத்தின் கருத்தை புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியம், ஏனெனில் இது தேசிய வருமானங்களையும் பல்வேறு நாடுகளின் வாழ்க்கைத் தரத்தையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டும். எனவே, இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான கொள்முதல் சக்தி சமத்துவத்தின் மெட்ரிக் இரு நாடுகளின் விலை அளவைக் கருத்தில் கொண்டு, ஒரு நாட்டின் நாணயத்தின் ஒரு யூனிட் மற்றொரு நாட்டில் வாங்கக்கூடிய மொத்த பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. எனவே, வாங்கும் திறன் சமத்துவம் என்ற கோட்பாடு நல்லதாக இருக்கும்போது, ​​இந்த மெட்ரிக் ஒற்றுமைக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும்.

வாங்கும் திறன் சமத்துவத்தின் மற்றொரு முக்கிய பயன்பாடு ஒரு நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியைக் கணக்கிடுவதில் உள்ளது, ஏனெனில் இது பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தையும் பிற ஒத்த காரணிகளையும் ஈடுசெய்ய உதவுகிறது. மெட்ரிக் நாடுகளில் பணவீக்க விகிதங்களில் உள்ள பெரிய வேறுபாட்டின் சிக்கலைத் தணிக்கிறது மற்றும் பல்வேறு பொருளாதாரங்களின் ஒப்பீட்டு வெளியீடுகள் மற்றும் அவற்றின் வாழ்க்கைத் தரங்களை அளவிடுவதற்கு உதவுகிறது. வாங்கும் திறன் சமநிலையை அடிப்படையாகக் கொண்ட மாறிகள் உண்மையான படத்தைக் காட்டுகின்றன, இதனால் ஒப்பீடு அனுமதிக்கிறது. எனவே, வாங்கும் திறன் சமநிலை முறை ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பங்கைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள், கொள்கை வகுப்பாளர்கள் மற்றும் பிற தனியார் நிறுவனங்களால் மேற்கொள்ளப்படும் பகுப்பாய்வுகளில் விரும்பப்படுகிறது. வாங்கும் திறன் சமநிலையை அடிப்படையாகக் கொண்ட மாறிகள் குறுகிய காலத்தில் பெரிய ஏற்ற இறக்கங்களைக் காட்டாது. நீண்ட காலமாக, மெட்ரிக் ஓரளவு மாறுபாட்டை வெளிப்படுத்துகிறது, இது பரிமாற்ற வீதத்தின் இயக்கத்தின் திசையைக் குறிக்கிறது.