எக்செல் முதலீட்டு வருவாயைக் கணக்கிடுகிறது (படிப்படியான எடுத்துக்காட்டுகள்)

எக்செல் முதலீட்டு வருவாயைக் கணக்கிடுகிறது

ஒவ்வொரு வணிகத்திற்கும் வியாபாரத்திலிருந்து எதையாவது சம்பாதிக்க முதலீடு தேவைப்படுகிறது, மேலும் முதலீட்டை விட அதிகமாக சம்பாதிப்பது எதுவாக கருதப்படுகிறது “ROI”. ஒவ்வொரு வணிகமும் அல்லது ஒவ்வொரு முதலீட்டு நோக்கமும் முதலீட்டைத் திரும்பப் பெறுவதும், முதலீட்டு சதவீதத்தின் வருவாய் என்ன என்பதைக் கண்டுபிடிப்பதும், முதலீட்டைச் செய்வதற்கான முக்கிய காரணி, முதலீட்டின் மீதான வருவாய் எதிர்கால முதலீடுகளில் கணக்கிடப்பட்ட அபாயங்களை எடுக்க நல்லதா என்பதை அறிந்து கொள்வது. இந்த கட்டுரையில், எக்செல் மாதிரியில் முதலீட்டு வருவாயைக் கணக்கிடுவது எப்படி என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு எடுத்துச் செல்வோம்.

முதலீட்டுக்கான வருவாய் (ROI) என்றால் என்ன?

ROI என்பது நிதித் துறையில் மிகவும் பிரபலமான கருத்தாகும், ROI என்பது முதலீட்டிலிருந்து பெறப்பட்ட வருமானமாகும். உதாரணமாக, நீங்கள் ரூ. 1.5 மில்லியன் மற்றும் 2 மாதங்களுக்குப் பிறகு நீங்கள் அதை ரூ. 2 மில்லியன் மற்றும் இந்த வழக்கில் ROI 0.5 மில்லியனாக ரூ. 1.5 மில்லியன் மற்றும் முதலீட்டு சதவீதத்தின் வருமானம் 33.33% ஆகும்.

இதைப் போலவே, கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் அடிப்படையில் எக்செல் முதலீட்டு வருவாயை (ROI) கணக்கிடலாம்.

கீழே உள்ள ROI ஐக் கணக்கிடுவது சூத்திரம்.

ROI = மொத்த வருவாய் - ஆரம்ப முதலீடு ROI% = மொத்த வருவாய் - ஆரம்ப முதலீடு / ஆரம்ப முதலீடு * 100

எனவே மேலே உள்ள இரண்டு சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி நாம் ROI ஐக் கணக்கிடலாம்.

முதலீட்டுக்கான வருவாயைக் கணக்கிடுவதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் (ROI)

எக்செல் முதலீட்டு வருவாயைக் கணக்கிடுவதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் கீழே.

இந்த கணக்கீட்டு முதலீட்டு வருவாய் எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - முதலீட்டு வருவாய் எக்செல் வார்ப்புருவைக் கணக்கிடுகிறது

எடுத்துக்காட்டு # 1

திரு. ஏ. ஜனவரி 2015 அன்று ரூ. 3,50,000 மற்றும் ஜனவரி 2018 இல் 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர் அதே சொத்தை ரூ. 6,00,000. எனவே, இந்த முதலீட்டிலிருந்து திரு. A க்கான ROI ஐக் கணக்கிடுங்கள்.

இந்த தகவலுக்கு முதலில், ROI கணக்கீட்டை நடத்த எக்செல் பணித்தாளில் இந்த எல்லாவற்றையும் உள்ளிடவும்.

எக்செல் முதலீட்டு வருவாயைக் கணக்கிட மேலே குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துங்கள். முதலில், நாங்கள் ROI மதிப்பைக் கணக்கிடுவோம்.

முதலில், “விற்கப்பட்ட மதிப்புசெல் B3 ஐ தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம்.

இப்போது முதலீட்டு மதிப்பு செல் B2 ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

எனவே, திரு. A க்கான ROI 2.5 L.

இதேபோல் ROI% ஐக் கணக்கிட பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

எனவே, 3.5 எல் முதலீடு செய்ததற்காக திரு. அவருக்கு 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 71.43% ROI ஆக கிடைத்துள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு # 2

திரு. ஏ 15 ஜனவரி 2019 அன்று 150 பங்குகளை ரூ. தலா 20 மற்றும் 2019 ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தேதி அவர் 150 பங்குகளையும் ரூ. தலா 30. எனவே, அவரது ROI ஐ கணக்கிடுங்கள்.

இந்த விவரத்திலிருந்து முதலில் 150 பங்குகளை வாங்க மொத்த செலவு கணக்கிட வேண்டும், எனவே ஒரு பங்கு மதிப்பை பங்குகளின் எண்ணிக்கையுடன் பெருக்கி இந்த மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

இப்போது இதேபோல் விற்கப்பட்ட மதிப்பை ஒரு பங்குக்கு விற்பனை விலையுடன் இல்லை., பங்குகளை பெருக்கி கணக்கிடுங்கள்.

சரி, இப்போது எங்களிடம் உள்ளது “முதலீட்டு மதிப்பு”மற்றும்“முதலீடு விற்கப்பட்ட மதிப்பு”, இந்த இரண்டு தகவல்களிலிருந்து ROI ஐக் கணக்கிடுவோம்.

ROI இருக்கும் -

ROI% இருக்கும் -

எனவே, திரு. ஏ 50% ROI ஐப் பெற்றுள்ளார்.

எடுத்துக்காட்டு # 3 - முதலீட்டின் வருடாந்திர வருவாயைக் கணக்கிடுகிறது

மேலேயுள்ள எடுத்துக்காட்டில், எக்செல் முதலீட்டு வருவாயை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை நாங்கள் கண்டோம், ஆனால் சிக்கல்களில் ஒன்று, இது முதலீட்டிற்கான கால அளவைக் கருத்தில் கொள்ளாது.

எடுத்துக்காட்டாக, 50 நாட்களில் ஒரு ROI% 50 நாட்களில் சம்பாதிப்பது 15 நாட்களில் சம்பாதித்ததைப் போன்றது, ஆனால் 15 நாட்கள் ஒரு குறுகிய காலம் எனவே இது ஒரு சிறந்த வழி. இது பாரம்பரிய ROI சூத்திரத்தின் வரம்புகளில் ஒன்றாகும், ஆனால் வருடாந்திர ROI சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இதைக் கடக்க முடியும்.

வருடாந்திர ROI = [(விற்பனை மதிப்பு / முதலீட்டு மதிப்பு) ^ (1 / ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை)] - 1

ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை "விற்கப்பட்ட தேதி" மூலம் கழிக்கப்படும் "முதலீட்டு தேதி" கருத்தில் கொண்டு கணக்கிடப்படும் மற்றும் நாட்களின் எண்ணிக்கையை 365 ஆல் வகுக்கப்படும்.

இந்த எடுத்துக்காட்டுக்கு மட்டுமே “எடுத்துக்காட்டு 2” காட்சியை எடுத்துக்கொள்வோம்.

வருடாந்திர ROI சதவீதத்தைப் பெற கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்.

முடிவைப் பெற Enter விசையை அழுத்தவும்.

எனவே, முதலீட்டில் ஈடுபட்டுள்ள காலத்தை நாம் கருத்தில் கொள்ளும்போது, ​​2019 ஜனவரி 15 முதல் 2019 ஆகஸ்ட் 31 வரையிலான காலத்திற்கான ROI% 91.38% மதிப்புடையது.

எக்செல் முதலீட்டு வருவாயைக் கணக்கிடுவது பற்றி நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

  • எக்செல் முதலீட்டு வருமானத்தை (ROI) கணக்கிடுவதற்கான பாரம்பரிய முறை இதுவாகும்.
  • வருடாந்திர ROI ஆனது தொடக்க தேதி முதல் முதலீட்டு தேதி வரையிலான கால அளவைக் கருத்தில் கொண்டது.
  • புள்ளிவிவரங்களில், ROI மதிப்பை அளவிட வெவ்வேறு முறைகள் உள்ளன.