வரிக்குப் பின் லாபம் (வரையறை, ஃபார்முலா) | வரிக்குப் பிறகு நிகர லாபத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

வரிக்குப் பிறகு லாபம் என்றால் என்ன?

வரிக்குப் பிந்தைய இலாபம் (பிஏடி) அனைத்து செலவுகளையும் வரிகளையும் வணிக அலகு செலுத்திய பின்னர் பங்குதாரர்களுக்கு கிடைக்கும் நிகர லாபம் என்று அழைக்கலாம். வணிக அலகு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட, பொது வரையறுக்கப்பட்ட, அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமான, தனியாருக்கு சொந்தமான நிறுவனம் போன்ற எந்த வகையாகவும் இருக்கலாம்.

வரி என்பது தொடர்ச்சியான வணிகத்தின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும். அனைத்து இயக்கச் செலவுகள், செயல்படாத செலவுகள், கடனுக்கான வட்டி போன்றவற்றைச் செலுத்திய பிறகு, வணிகமானது பல இலாபங்களுடன் விடப்படுகிறது, இது வரிக்கு முந்தைய லாபம் அல்லது பிபிடி என அழைக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு, கிடைக்கும் இலாபத்தின் அடிப்படையில் வரி கணக்கிடப்படுகிறது. வரிவிதிப்புத் தொகையைக் கழித்தபின், வணிகமானது அதன் நிகர லாபம் அல்லது வரிக்குப் பின் லாபம் (பிஏடி) பெறுகிறது.

வரிக்குப் பின் லாபத்தின் சூத்திரம்

PAT இன் சூத்திரம் கீழே விவரிக்கப்படலாம்:

வரிக்குப் பின் லாபம் (பிஏடி) = வரிக்கு முந்தைய லாபம் (பிபிடி) - வரி விகிதம்

 • வரிக்கு முன் லாபம்: மொத்த வருவாயிலிருந்து (இயக்க வருவாய் மற்றும் செயல்படாத வருவாய்) விலக்கப்பட்ட மொத்த செலவினங்களால் (ஒபெக்ஸ் மற்றும் செயல்படாதது) இது தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
 • வரிவிதிப்பு: வரிவிதிப்பு PBT இல் கணக்கிடப்படுகிறது, மேலும் நாட்டின் புவியியல் இருப்பிடம் வரிவிதிப்பு விகிதத்தை தீர்மானிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, இந்தியாவில், வரிவிதிப்பு விகிதம் 30% (தோராயமாக).

வரிக்கு உட்பட்ட தொகையை கணக்கிட்ட பிறகு, வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் அல்லது நிகர லாபத்தைப் பெறுவதற்கு பிபிடியிலிருந்து கழிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், வரிக்கு முந்தைய எதிர்மறை இலாப விஷயத்தில் (மொத்த செலவுகள் மொத்த வருவாயை விட அதிகமாக இருக்கும்போது), வரி விதிக்கக்கூடிய கூறு தேவையில்லை. இலாபத்தன்மைக்கு மட்டுமே வரி பொருந்தும்.

வரிக்குப் பிறகு நிகர லாபத்தின் எடுத்துக்காட்டுகள்

PAT இன் சில எடுத்துக்காட்டுகள் கீழே.

வரி எக்செல் வார்ப்புருவுக்குப் பிறகு இந்த லாபத்தை நீங்கள் இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - வரி எக்செல் வார்ப்புருவுக்குப் பிறகு லாபம்

எடுத்துக்காட்டு # 1

ஏபிசி பிரைவேட் லிமிடெட் $ 500 வருவாய் ஈட்டுகிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம், அது இயங்குகிறது, மற்றும் இயக்கமற்ற செலவுகள் முறையே $ 150 மற்றும் $ 68 ஆக இருக்கும். வரி விகிதம் 30% ஆக உள்ளது. நிறுவனத்திற்கு வரிக்குப் பின் (பிஏடி) லாபத்தைக் கணக்கிடுங்கள்.

தீர்வு:

மேலே உள்ள தரவுகளிலிருந்து, பின்வரும் தகவல்களைப் பெறுகிறோம்.

ஆகவே, இயக்க செலவினங்களையும் இயக்கச் செலவுகளையும் வருவாயிலிருந்து கழித்தால், வரிக்கு முன் லாபம் கிடைக்கும்.

 • பிபிடி = $ 500- $ (150 + 68)
 • = $ 282

இப்போது பிபிடி மற்றும் வரி விகிதத்தைப் பயன்படுத்தி வரி செலுத்தக்கூடிய தொகையை கணக்கிடுங்கள்.

 • வரி செலுத்தக்கூடிய தொகை = வரி P 30% பிபிடி
 • = (% 282 இல் 30%)
 • = $84.6

எனவே சூத்திரத்தின்படி

 • PAT = வரிக்கு முன் லாபம் - வரி
 • =$(282- 84.6)
 • = $197.4

எடுத்துக்காட்டு # 2

ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து வங்கி குழு லிமிடெட் 14,514 டாலர் வருவாய் ஈட்டுகிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம், அதன் இயக்க மற்றும் இயக்கமற்ற செலவுகள் முறையே, 6,508 மற்றும் 2 3,250 ஆக உள்ளன. வரி விகிதம் 28% ஆக உள்ளது. நிறுவனத்திற்கு வரிக்குப் பிறகு நிகர லாபத்தைக் கணக்கிடுங்கள்.

தீர்வு:

மேலே உள்ள தரவுகளிலிருந்து, பின்வரும் தகவல்களைப் பெறுகிறோம்.

ஆகவே, இயக்க செலவினங்களையும் இயக்கச் செலவுகளையும் வருவாயிலிருந்து கழித்தால், வரிக்கு முன் லாபம் கிடைக்கும்.

 • பிபிடி = $ 14,514 - $ (6,508 +3,250)
 • = $ 4,756

இப்போது பிபிடி மற்றும் வரி விகிதத்தைப் பயன்படுத்தி வரி செலுத்தக்கூடிய தொகையை கணக்கிடுங்கள்.

 • வரி செலுத்தக்கூடிய தொகை = வரி P 28% பிபிடி
 • = (% 4,756 இல் 28%)
 • = $1,331.68

எனவே, சூத்திரத்தின்படி

 • PAT = வரிக்கு முன் லாபம் - வரி
 •  = $(4,756-1,331.68)
 • = $3,424.32

நன்மைகள்

 • வணிகத்தின் ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்க PAT உதவுகிறது. பங்குதாரர்களின் வணிக செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்வது ஒரு முக்கியமான அளவுருவாகும்.
 • பிஏடி விளிம்பு, செயல்பாட்டு திறன் மற்றும் மீதமுள்ள இலாபங்கள் மற்றும் ஈவுத்தொகைகளை தீர்மானிக்கிறது, அவை அனைத்து செலவுகளையும் செலுத்திய பின்னர் விநியோகிக்கப்படுகின்றன.
 • அதிக PAT வணிகத்தின் உயர் செயல்திறனை தீர்மானிக்கிறது, மேலும் குறைந்த PAT என்பது வணிகத்தின் சராசரி அல்லது சராசரி செயல்பாட்டு செயல்திறனைக் குறிக்கிறது.
 • ஈவுத்தொகை விநியோகம் நேரடியாக PAT க்கு விகிதாசாரமாகும். அதிக அளவு, அதிக ஈவுத்தொகை விளைச்சலாக இருக்கும்.
 • ஒரு குறிப்பிட்ட வணிகத்தின் பங்கு விலையும் PAT ஐப் பொறுத்தது, ஏனெனில் இலாப வளர்ச்சி பங்கு விலையை அதிகரிக்க உதவுகிறது மற்றும் நேர்மாறாகவும்.
 • இலாபத்தன்மை காரணமாக, குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் அரசாங்கத்திற்கு வரி விதிக்கப்படக்கூடிய தொகை கிடைக்கிறது, இது அந்தந்த நாடுகளின் மேம்பாட்டிற்கும் வளர்ச்சிக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. முதலீட்டாளர்கள் அல்லது பங்குதாரர்களுக்கும் ஈவுத்தொகை விநியோகிக்கப்படுகிறது.

மேற்கூறிய அனைத்து நிபந்தனைகளும் லாபம் ஈட்டினால் அல்லது அதிக வருவாய் மற்றும் குறைந்த செலவினங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

தீமைகள்

 • இது லாபத்தின் விஷயத்தில் மட்டுமே கணக்கிடப்படுகிறது. இழப்புகளின் போது, ​​வரி பொருந்தாது, எனவே தொடர்ச்சியான இழப்புகளின் போது வணிகம் நிலையானது அல்ல.
 • மோசமான செயல்பாட்டு திறன் இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. எனவே, மேலாண்மை, வணிக மாதிரி மற்றும் வணிகத்தின் செலவு-செயல்திறன் குறித்து ஒரு கேள்விக்குறி உள்ளது.
 • அதிக வரி விகிதத்தில், வரிக்குப் பின் நிகர லாபம் அல்லது நிறுவனத்தின் பாட்டம்-லைன் குறைந்து, பங்குதாரர்களுக்கு குறைந்த தொகையையும், ‘இருப்புக்கள் மற்றும் உபரிகளையும்’ விட்டுவிடுகிறது.

வரம்புகள்

 • இயக்க இழப்புகளில் PAT பொருந்தாது.
 • இழப்புகளின் போது வரி கணக்கிடப்படுவதில்லை.

முக்கிய புள்ளிகள்

 • இது ஒரு குறிப்பிட்ட வணிகத்தின் லாபத்தை பிரதிபலிக்கிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அதிக லாபம் (அதன் முந்தைய ஆண்டு அல்லது சகாக்களுடன் ஒப்பிடுகையில்) சிறந்த வணிக வாய்ப்புகளை குறிக்கிறது.
 • ஒரு வணிகத்தின் வளர்ச்சி கீழே வரி வளர்ச்சியால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. வரிக்குப் பின் இலாபத்தின் வளர்ச்சி விகிதம் வருவாயை விட அதிகமாக இருந்தால், வணிகத்தின் விளிம்பு உண்மையான வகையில் விரிவடைந்துள்ளது, இது வணிகத்தின் நேர்மறை மற்றும் சிறந்த விலை ஆற்றலைக் குறிக்கிறது.
 • இருப்பினும், கடுமையான பொருளாதார காலங்களில், வருவாய் வளர்ச்சியை விட இயக்க செலவுகள் அதிகரிப்பதால் பிஏடி குறைகிறது.

முடிவுரை

வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் அல்லது நிகர லாபம் அல்லது கீழ்நிலை என்பது நிறுவனத்தின் அனைத்து செலவுகளையும்ச் செய்தபின் மீதமுள்ள வருவாயால் குறிக்கப்படுகிறது. அதிக லாபம் அதிக PAT ஐக் குறிக்கிறது மற்றும் இலாபத்தை குறைக்கிறது வரிக்குப் பிறகு குறைந்த லாபத்தைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், சில நேரங்களில் விதிவிலக்கான பொருட்களின் இழப்பு அல்லது இலாபத்தின் காரணமாக அசாதாரண குறைவு அல்லது இலாப அதிகரிப்பு அல்லது இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.

சில சந்தர்ப்பங்களில், வரிச்சலுகை சரிசெய்யப்படுகிறது, மேலும் இழப்புத் தொகைக்கு பணத்தைத் திருப்பிச் செலுத்தப்படுகிறது, இது இழப்புகளைக் குறைக்க வழிவகுக்கும். PAT என்பது எந்தவொரு வணிகத்தின் முதன்மை அம்சமாகும், இது குறிப்பிட்ட வணிகத்தின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கிறது, மீதமுள்ள லாபம் மூலதன செலவு மூலம் மேலும் விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது.