கூப்பன் வீதம் Vs வட்டி விகிதம் | சிறந்த 8 சிறந்த வேறுபாடுகள் (இன்போ கிராபிக்ஸ் மூலம்)

கூப்பன் வீதத்திற்கும் வட்டி விகிதத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடு

கூப்பன் வீதம் பத்திரத்தின் முக மதிப்பில் கணக்கிடப்படும் வீதத்தைக் குறிக்கிறது, அதாவது, இது நிலையான வருமான பாதுகாப்பின் மீதான மகசூல் ஆகும், இது பெரும்பாலும் அரசாங்க வட்டி விகிதங்களால் பாதிக்கப்படுகிறது, இது வழக்கமாக பத்திரங்களை வழங்குபவரால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. வட்டி விகிதம் கடனளிப்பவரால் கடன் வாங்கியவரிடம் வசூலிக்கப்படும் வீதத்தைக் குறிக்கிறது, கடன் வழங்குநரால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, மேலும் இது சந்தை நிலைமைகளைப் பொறுத்து அரசாங்கத்தால் கையாளப்படுகிறது

கூப்பன் வீதம் என்றால் என்ன?

கூப்பன் வீதம் என்பது பத்திரங்கள் போன்ற நிலையான வருமான பாதுகாப்பிற்காக செலுத்தப்படும் வட்டி வீதமாகும். இந்த வட்டி பத்திர வழங்குநர்களால் செலுத்தப்படுகிறது, அங்கு அது ஆண்டுதோறும் பத்திரங்களின் முக மதிப்பில் கணக்கிடப்படுகிறது, மேலும் அது வாங்குபவர்களுக்கு செலுத்தப்படுகிறது. வழக்கமாக, கூப்பன் கட்டணத்தை ஒரு பத்திரத்தின் முக மதிப்பால் வகுப்பதன் மூலம் கூப்பன் வீதம் கணக்கிடப்படுகிறது. அரசாங்கங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் தங்கள் செயல்பாடுகளுக்கு நிதியளிப்பதற்காக மூலதனத்தை திரட்டுவதற்காக பத்திரங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. எனவே, கூப்பன் வீதம் என்பது அவர்களின் வாங்குபவர்களுக்கு வழங்குபவர் செலுத்திய மகசூல் ஆகும், ஆனால் இது முக மதிப்பில் கணக்கிடப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதமாகும்.

வட்டி விகிதம் என்றால் என்ன?

வட்டி விகிதம் என்பது கடன் வாங்குபவரிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும் தொகை ஆகும், இது ஆண்டுதோறும் கடன் வழங்கப்பட்ட தொகையின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. சந்தை சூழ்நிலையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தால் வட்டி விகிதங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. வட்டி விகிதம் வெளியீட்டு விலை அல்லது சந்தை மதிப்பைப் பொறுத்தது அல்ல; இது ஏற்கனவே வெளியிடும் தரப்பினரால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. சந்தை வட்டி விகிதங்கள் பத்திர விலைகள் மற்றும் விளைச்சலில் விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன, இதில் சந்தை வட்டி விகிதங்களின் அதிகரிப்பு பத்திரத்தின் நிலையான விகிதங்களைக் குறைக்கும்.

கூப்பன் வீதம் Vs வட்டி வீத இன்போ கிராபிக்ஸ்

கூப்பன் வீதத்திற்கும் வட்டி விகிதத்திற்கும் இடையிலான முதல் 8 வித்தியாசத்தை இங்கே நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்குகிறோம்

கூப்பன் வீதம் Vs வட்டி விகிதம் - முக்கிய வேறுபாடுகள்

கூப்பன் வீதத்திற்கும் வட்டி விகிதத்திற்கும் இடையிலான முக்கிய வேறுபாடுகள் பின்வருமாறு -

  • கூப்பன் வீதம் முதலீடு செய்யப்படும் பத்திரத்தின் முக மதிப்பில் கணக்கிடப்படுகிறது. கடனளிப்பவருக்கு கடன் வழங்குவதற்கான அபாயத்தின் அடிப்படையில் வட்டி விகிதம் கணக்கிடப்படுகிறது.
  • கூப்பன் வீதம் வாங்குபவருக்கு பத்திரங்களை வழங்குபவர் தீர்மானிக்கிறார். வட்டி விகிதம் கடன் வழங்குபவரால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
  • கூப்பன் விகிதங்கள் பெரும்பாலும் அரசாங்கம் தீர்மானிக்கும் வட்டி விகிதங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றன. வட்டி விகிதங்கள் 6% ஆக அமைக்கப்பட்டால், எந்த முதலீட்டாளரும் இதைவிடக் குறைவான கூப்பன் வீதத்தை வழங்கும் பத்திரங்களை ஏற்க மாட்டார்கள். வட்டி விகிதங்கள் அரசாங்கத்தால் தீர்மானிக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் சந்தை நிலைமைகளைப் பொறுத்தது
  • கூப்பன் விகிதங்களைத் தவிர அனைத்து பண்புகளையும் கொண்ட இரண்டு பிணைப்புகளைக் கவனியுங்கள். குறைந்த கூப்பன் விகிதங்களைக் கொண்ட பத்திரமானது வட்டி விகிதம் உயரும்போது மதிப்பில் அதிக குறைவு இருக்கும். குறைந்த கூப்பன் விகிதங்களைக் கொண்ட பத்திரங்கள் அதிக கூப்பன் விகிதங்களைக் கொண்ட பத்திரங்களை விட அதிக வட்டி விகித அபாயத்தைக் கொண்டிருக்கும்
  • எடுத்துக்காட்டாக, 2% கூப்பன் வீதத்துடன் ஒரு பிணைப்பையும், 4% கூப்பன் வீதத்துடன் மற்றொரு பிணைப்பையும் கருத்தில் கொள்ளுங்கள். எல்லா அம்சங்களையும் ஒரே மாதிரியாக வைத்திருந்தால், 2% கூப்பன் வீதத்துடன் கூடிய பிணைப்பு 4% கூப்பன் வீதத்துடன் பிணைப்பை விட அதிகமாக விழும்
  • முதிர்வு வட்டி வீத அபாயத்தை பாதிக்கிறது. நீண்ட காலமாக வங்கியின் முதிர்ச்சி முதிர்ச்சிக்கு முந்தைய வட்டி விகிதத்தால் பாதிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். இது பத்திரத்தின் விலையில் எதிர்மறையான விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடும். நீண்ட முதிர்வு அதிக வட்டி வீத அபாயத்தைக் கொண்டிருக்கும், குறுகிய முதிர்ச்சி குறைந்த வட்டி வீத அபாயத்தைக் கொண்டிருக்கும்
  • இந்த உயர் வட்டி விகித அபாயத்தை ஈடுசெய்ய, பத்திரங்கள் பொதுவாக அதிக வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் நீண்ட முதிர்வு பத்திரங்களுக்கு அதிக கூப்பன் வீதத்தை வழங்குகின்றன. இதேபோல், குறுகிய முதிர்வு பத்திரங்கள் குறைந்த வட்டி வீத அபாயத்தையும் குறைந்த கூப்பன் வீதத்தையும் கொண்டிருக்கும்
  • முதலீட்டாளர் 10 வருட பத்திரத்தையும், முக மதிப்பு $ 1,000 மற்றும் 10 சதவிகிதம் கூப்பன் வீதத்தையும் வாங்கினால், பத்திர வாங்குபவர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் $ 100 பத்திரத்தில் கூப்பன் கொடுப்பனவாக பெறுகிறார். ஒரு வங்கி ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு $ 1000 கடன் கொடுத்து, வட்டி விகிதம் 12 சதவீதமாக இருந்தால், கடன் வாங்குபவர் ஆண்டுக்கு $ 120 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.

கூப்பன் வீதம் Vs வட்டி விகிதம் தலைக்கு தலை வேறுபாடு

கூப்பன் வீதத்திற்கும் வட்டி விகிதத்திற்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை இப்போது பார்ப்போம்

விவரங்கள் - கூப்பன் வீதம் Vs வட்டி விகிதம்கூப்பன் வீதம்வட்டி விகிதம்
பொருள்கூப்பன் வீதத்தை ஒரு நிலையான வருமான பாதுகாப்பின் விளைச்சலாகக் கருதலாம்வட்டி விகிதம் என்பது கடன் வாங்கியவரிடம் கடன் வாங்கிய தொகைக்கு கடன் வசூலிக்கும் வீதமாகும்
கணக்கீடுகூப்பன் வீதம் முதலீடு செய்யப்படும் பத்திரத்தின் முக மதிப்பில் கணக்கிடப்படுகிறது.கடன் வாங்குபவருக்கு கடன் வழங்குவதற்கான அபாயத்தின் அடிப்படையில் வட்டி விகிதம் கணக்கிடப்படுகிறது.
முடிவுகூப்பன் வீதம் வாங்குபவருக்கு பத்திரங்களை வழங்குபவர் தீர்மானிக்கிறார்.வட்டி விகிதம் கடன் வழங்குபவரால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
கூப்பனில் வட்டி விகிதங்களின் விளைவுகூப்பன் விகிதங்கள் பெரும்பாலும் அரசாங்கம் தீர்மானிக்கும் வட்டி விகிதங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றன. வட்டி விகிதங்கள் 6% ஆக அமைக்கப்பட்டால், எந்த முதலீட்டாளரும் இதைவிடக் குறைவான கூப்பன் வீதத்தை வழங்கும் பத்திரங்களை ஏற்க மாட்டார்கள்வட்டி விகிதங்கள் அரசாங்கத்தால் தீர்மானிக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் சந்தை நிலைமைகளைப் பொறுத்தது
உறவுகுறைந்த நிலையான வீத கூப்பன் கொண்ட பத்திரங்கள் அதிக வட்டி வீத அபாயத்தையும் அதிக நிலையான வீத கூப்பன் பத்திரங்களையும் குறைந்த வட்டி வீத அபாயத்தைக் கொண்டிருக்கும்பத்திரங்களின் தனிப்பட்ட கூப்பன் விகிதங்களால் வட்டி விகிதங்கள் பாதிக்கப்படுவதில்லை
உதாரணமாகமுதலீட்டாளர் 10 வருட பத்திரத்தை, முக மதிப்பு $ 1,000 மற்றும் கூப்பன் வீதத்தை 10 சதவிகிதம் வாங்கினால், பத்திர வாங்குபவர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் $ 100 பத்திரத்தில் கூப்பன் கொடுப்பனவாக பெறுகிறார்.ஒரு வங்கி ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு $ 1000 கடன் கொடுத்து, வட்டி விகிதம் 12 சதவீதமாக இருந்தால், கடன் வாங்குபவர் ஆண்டுக்கு $ 120 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.
முதிர்வு காலம்1. பத்திரத்தின் நீண்ட முதிர்ச்சியுடன், கூப்பன் வீதம் அதிகமாக இருக்கும்.

2. பத்திரத்தின் குறுகிய முதிர்வு கூப்பன் வீதத்தைக் குறைக்கிறது.

1. நீண்ட முதிர்வு காலம் வட்டி விகிதத்தை அதிகரிக்கிறது, இது வட்டி தொகையை பாதிக்கிறது.

2. குறுகிய முதிர்வு காலம் வட்டி விகிதங்களின் அபாயத்தை குறைக்கிறது.

வகைகள்கூப்பன் இரண்டு வகைகளாக இருக்கலாம் நிலையான வீதம் மற்றும் மாறி விகிதம். நிலையான வீதம் மாறாது மற்றும் முதிர்ச்சி அடையும் வரை நிலையான விகிதம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் மாறுகிறது.வட்டி விகிதத்தில் எந்த வகைகளும் இல்லை மற்றும் அதை மாற்ற ஒழுங்குமுறை அமைப்பு முடிவு செய்யும் வரை சரி செய்யப்படுகிறது.

இறுதி சிந்தனை

முதலீட்டாளர் பத்திரத்தை முதிர்ச்சியுடன் வைத்திருக்க விரும்பினால், பத்திரங்களின் விலையில் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கங்கள் அவ்வளவு முக்கியமல்ல. பத்திரங்களின் விலை மாறும், ஆனால் கூறப்பட்ட வட்டி விகிதம் பெறப்படும். மறுபுறம், முதிர்வு வரை பத்திரங்களை வைத்திருப்பதற்கு பதிலாக, முதலீட்டாளர் பத்திரத்தை விற்று பணத்தை மறு முதலீடு செய்யலாம் அல்லது வருமானத்தை அதிக கூப்பன் வீதத்தை செலுத்தும் மற்றொரு பத்திரத்தில் செலுத்தலாம்.