மொத்த சொத்துக்கள் (வரையறை, எடுத்துக்காட்டு) | மொத்த சொத்துக்களின் பயன்பாடுகள்

மொத்த சொத்துக்கள் என்றால் என்ன?

மொத்த சொத்துக்கள், ஒரு நிறுவனத்தின் சூழலில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இது ஒரு பொருளாதார மதிப்பைக் கொண்ட நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான சொத்துகளாக வரையறுக்கப்படுகிறது, அதன் நன்மைகள் எதிர்காலத்தில் பெறப்படலாம். நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் சொத்துக்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

 • சொத்துக்கள் அவற்றின் பணப்புழக்கத்தைப் பொறுத்து திரவ சொத்துக்கள் மற்றும் திரவ சொத்துக்கள் என மேலும் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு திரவ சொத்து என்பது எளிதில் பணமாக மாற்றக்கூடிய அல்லது உடனடியாக பணத்திற்கு விற்கக்கூடிய சொத்து; இல்லையெனில், இது ஒரு திரவ சொத்து என்று அழைக்கப்படுகிறது.
 • இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தற்போதைய சொத்துகள் அல்லது நீண்ட கால சொத்துகள் என சொத்துக்கள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. தற்போதைய சொத்து என்னவென்றால், ஒரு வருடத்திற்குள் கலைக்கப்படக்கூடிய சொத்து, நீண்ட கால சொத்துக்கள் என்பது ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக கலைக்கப்பட்ட சொத்துக்கள்.

மொத்த சொத்து வகைகள்

மொத்த சொத்து வகைகளின் பட்டியல் இங்கே

 • ரொக்கம் மற்றும் ரொக்க சமமானவை
 • சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பத்திரங்கள்
 • கணக்கு வரவுகள்
 • முன்வைப்பு செலவுகள்
 • சரக்கு
 • நிலையான சொத்துக்கள்
 • தொட்டுணர முடியாத சொத்துகளை
 • நல்லெண்ணம்
 • பல்வேறு பிற சொத்துக்கள்

ஃபார்முலா

கணக்கியலில் அடிப்படை ஃபார்முலா இவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது: -

மொத்த சொத்துக்கள் = பொறுப்புகள் + உரிமையாளரின் பங்கு

சமன்பாடு சமப்படுத்தப்பட வேண்டும், ஏனெனில் நிறுவனம் வைத்திருக்கும் அனைத்தும் கடன் (பொறுப்புகள்) மற்றும் மூலதனம் (உரிமையாளர் அல்லது பங்குதாரரின் ஈக்விட்டி) ஆகியவற்றிலிருந்து வாங்கப்பட வேண்டும்.

விற்பனை வருவாய் மற்றும் செலவுகளைக் கருத்தில் கொண்ட பின்னர் நீட்டிக்கப்பட்ட கணக்கியல் சமன்பாடு இவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது: -

சொத்துக்கள் = பொறுப்புகள் + உரிமையாளரின் பங்கு + (வருவாய் - செலவுகள்) - ஈர்க்கிறது

மொத்த சொத்துக்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்

மொத்த சொத்துக்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு

இந்த மொத்த சொத்துக்கள் எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - மொத்த சொத்துக்கள் எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

ஒரு வணிகமானது ரியல் எஸ்டேட்டின் ஒரு பகுதியை வைத்திருந்தால், உரிமையாளரின் பங்கு 250,000 டாலர் மதிப்புடையது, மேலும் அந்த ரியல் எஸ்டேட்டுக்கான கடனுக்கு 180,000 டாலர் கடன்பட்டிருந்தால், சொத்துக்களின் மதிப்பு என்ன?

தீர்வு -

கொடுக்கப்பட்ட,

 • பொறுப்புகள் = $ 180,000
 • உரிமையாளரின் பங்கு = $ 250,000

எனவே, மொத்த சொத்துக்களின் கணக்கீடு இருக்கும்

எடுத்துக்காட்டு # 2

இருப்புநிலை மற்றும் வருமான அறிக்கை தரவுகளின் சுருக்கங்கள் பின்வருமாறு.

 • ஆண்டின் தொடக்கத்தில் - சொத்துக்கள் 5,000 85,000, மொத்த கடன்கள் $ 62,000, மொத்த உரிமையாளரின் பங்கு?
 • ஆண்டின் முடிவு - சொத்துக்கள், 000 110,000, மொத்த உரிமையாளரின் பங்கு $ 60,000, மொத்த கடன்கள்?
 • உரிமையாளரின் பங்குகளில் ஆண்டின் மாற்றங்கள் - உரிமையாளரின் முதலீடுகள்? வரைபடங்கள், 000 18,000, மொத்த வருவாய் 5,000 175,000, மொத்த செலவுகள் $ 140,000.

தீர்வு

1)ஆண்டின் ஆரம்பம்

எனவே, கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி மொத்த உரிமையாளரின் ஈக்விட்டி கணக்கீடு ஆகும்

 • = $85,000-$62,000
 • மொத்த உரிமையாளரின் பங்கு = $ 23,000

2) ஆண்டின் முடிவு

எனவே, கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி மொத்த கடன்களின் கணக்கீடு ஆகும்

 • மொத்த பொறுப்புகள் = $ 110,000- $ 60,000
 • மொத்த பொறுப்புகள் =$50,000

3) உரிமையாளரின் ஈக்விட்டியில் ஆண்டின் மாற்றங்கள்

திறப்பு இருப்பு $ 23,000, உரிமையாளரின் முதலீடுகள்?, வரைபடங்கள் - $ 18,000, மொத்த வருவாய் + 5,000 175,000, மொத்த செலவுகள் - $ 140,000, நிறைவு இருப்பு $ 60,000.

எனவே, கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி உரிமையாளரின் முதலீட்டைக் கணக்கிடுவது

நிறைவு இருப்பு = திறப்பு இருப்பு + உரிமையாளரின் முதலீடுகள் - வரைபடங்கள் + வருவாய் - செலவுகள்

 • $ 60,000 = $ 23,000 + உரிமையாளரின் முதலீடுகள்- $ 18,000 + $ 175,000- $ 140,000
 • =$60,000-$23,000+$18,000-$175,000+$140,000
 • உரிமையாளரின் முதலீடுகள் = $ 20,000

எடுத்துக்காட்டு # 3

ஒரு கோ. உரிமையாளரின் பங்கு அதன் மொத்த சொத்துகளில் 1/3 ஆகும். அதன் பொறுப்புகள், 000 200,000. மொத்த சொத்துக்கள் என்ன?

கொடுக்கப்பட்ட,

 • பொறுப்புகள் = $ 200,000
 • உரிமையாளரின் பங்கு = 1/3 * சொத்துக்கள் = 1/3 * ஏ
 • மொத்த சொத்துக்கள் ஃபார்முலா = உரிமையாளரின் பங்கு + பொறுப்புகள்

தீர்வு

 • A = 1/3 * A + $ 200,000
 • A- 1/3 * A = $ 200,000
 • 2/3 * எ = $ 200,000
 • அ = $ 100,000 * 3
 • அ = $ 300,000

எடுத்துக்காட்டு # 4

இருப்புநிலை தயாரித்தல்

நன்மைகள்

இப்போது, ​​அதன் சில நன்மைகளைப் பார்ப்போம்

 • கடன்களை திருப்பிச் செலுத்த எந்த நேரத்திலும் இதைப் பயன்படுத்தலாம்.
 • தற்போதைய சொத்துக்கள், ஒருபுறம், திரவப் பணத்திற்காக எளிதில் மாற்றப்படலாம், மறுபுறம், நீண்ட கால சொத்துகள் பணி மூலதனத்தை ஆதரிக்க அடமானமாகப் பயன்படுத்தலாம்.
 • நிறுவனத்தின் மதிப்பீட்டை மேம்படுத்த சொத்துக்கள் உதவுகின்றன. அதிக சொத்துக்கள், குறைவான பொறுப்புகள் அதிக மதிப்புமிக்க நிறுவனம் என்று பொருள்.
 • கணக்குகள் பெறத்தக்கவை சொத்துக்களின் மற்றொரு முக்கியமான பகுதியாகும், இது பல்வேறு வாடிக்கையாளர்களுடன் நல்ல உறவை உருவாக்க உதவுகிறது, இது வாடிக்கையாளர்களை கடன் வாங்கவும் பின்னர் செலுத்தவும் அனுமதிக்கிறது.
 • இணைப்புகள் மற்றும் கையகப்படுத்துதல், டை-அப்கள் போன்ற பல்வேறு வணிக ஒப்பந்தங்கள் சொத்துக்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன, ஏனெனில் நிறுவனத்தின் சொத்துக்களை கருத்தில் கொண்டு ஒவ்வொரு முடிவும் எடுக்கப்படுகிறது.
 • இயந்திரங்கள் அல்லது அலுவலக உபகரணங்கள் போன்ற சொத்துக்களை குத்தகைக்கு அல்லது வாடகைக்கு எடுப்பது அவற்றை வாங்குவதற்கான ஆரம்ப செலவுகளை மிச்சப்படுத்தும்.

தீமைகள்

இப்போது, ​​அதன் சில குறைபாடுகளைப் பார்ப்போம்

 • பல ஆண்டுகளாக நிலையான சொத்துக்களின் மதிப்பில் தேய்மானம்.
 • குத்தகை காலம் 5 வருடங்களுக்கும் குறைவாக இருந்தால், குத்தகைக்கு விடப்பட்ட சொத்தில் மூலதன கொடுப்பனவுகளை ஒருவர் கோர முடியாது.
 • கடன்களை திருப்பிச் செலுத்தாத நிலையில், அடமானம் வைத்திருக்கும் சொத்தை கடன் தொகையை வசூலிக்க வங்கியால் ஏலம் விடலாம்.
 • சில நேரங்களில் சொத்துக்கள் செயல்படாத சொத்துகளாக மாறும், மேலும் அத்தகைய சொத்துக்களை பராமரிப்பது அல்லது எழுதுவது நிறுவனங்களுக்கு அதிக செலவு ஆகும்.

மொத்த சொத்துக்களின் பயன்பாடுகள்

நிகர சொத்துக்கள், ரோட்டா (மொத்த சொத்துக்களின் வருமானம்), ரோனா (நிகர சொத்துக்களின் வருமானம்), சொத்து விற்றுமுதல் விகிதம், டுபோன்ட் பகுப்பாய்வு போன்ற பல்வேறு விகிதங்களைக் கணக்கிடுவதில் அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

# 1 - நிகர சொத்துக்கள் - இது மொத்த சொத்துகளுக்கும் மொத்த கடன்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்.

நிகர சொத்துக்கள் = மொத்த சொத்துக்கள் - மொத்த பொறுப்புகள்

# 2 - ரோட்டா - மொத்த சொத்துக்களின் வருமானம் நிகர வருமானத்தின் விகிதமாக அதன் சொத்துகளின் மொத்த மதிப்புக்கு கணக்கிடப்படுகிறது.

ரோட்டா = நிகர வருமானம் / மொத்த சொத்துக்கள்

# 3 - ரோனா - நிகர சொத்துக்களின் வருவாய் என கணக்கிடப்படுகிறது

RONA = நிகர வருமானம் / நிலையான சொத்துக்கள் + நிகர மூலதனம்

# 4 - சொத்து வருவாய் விகிதம் - இது ஒரு செயல்பாட்டு விகிதம், இது பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: -

சொத்து வருவாய் விகிதம் = நிகர விற்பனை / மொத்த சொத்துக்கள்

# 5 - டுபோன்ட் பகுப்பாய்வு - டுபான்ட் பகுப்பாய்வு செய்ய சொத்து விற்றுமுதல் விகிதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

டுபோன்ட் சூத்திர பகுப்பாய்வு என்பது ஈக்விட்டி (ROE) மீதான பல்வேறு இயக்கிகளை சிதைக்கப் பயன்படும் ஒரு பயனுள்ள முறையாகும். ROE இன் துண்டு துண்டானது முதலீட்டாளர்கள் பலம் மற்றும் பலவீனங்களை அடையாளம் காண நிதி செயல்திறனின் முக்கிய அளவீடுகளில் தனித்தனியாக கவனம் செலுத்த அனுமதிக்கிறது. நிதி செயல்திறனின் இந்த அளவீடுகள்: -

 • இயக்க திறன் - இது லாப அளவு மூலம் குறிக்கப்படுகிறது.
 • சொத்து பயன்பாட்டு திறன் -இது சொத்து வருவாய் விகிதத்தால் குறிக்கப்படுகிறது.
 • நிதி திறன் -இது ஈக்விட்டி பெருக்கி என குறிப்பிடப்படுகிறது.

முடிவுரை

நிதி உலகின் பரந்த ஆய்வில் சொத்து முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. தனிநபர்கள் அல்லது நிறுவனங்கள் தங்கள் சந்தை மதிப்பு மற்றும் எதிர்காலத்திற்கான அவர்களின் நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்துவதற்காக அதிக சொத்துக்கள் மற்றும் குறைவான பொறுப்புகளை வைத்திருக்க வேண்டும். எதிர்காலத்தில் கூடுதல் திட்டங்களைப் பெறுவதற்கு, நிறுவனம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும், மேலும் ஒரு நிறுவனத்தின் ஆரோக்கியம் பல்வேறு அளவுருக்கள் குறித்து தீர்மானிக்கப்படும், அவற்றில் “சொத்து” மிக முக்கியமான ஒன்றாகும், ஏனெனில் இது லாப நிறுவனத்தின் வரம்பை கணிக்க உதவும். அவர்களின் தற்போதைய முதலீடு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில்.