எக்செல் இல் CAGR ஃபார்முலா | கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கணக்கிடுங்கள்

CAGR அல்லது கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் ஆண்டுதோறும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையின் வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான முறையாகும், இயல்பாகவே எங்களுக்காக CAGR ஐக் கணக்கிடுவதற்கு எக்செல் இல் உள்ளடிக்கப்பட்ட எந்த சூத்திரமும் இல்லை, அதற்கு பதிலாக அட்டவணையில் வகைகளை உருவாக்குகிறோம் மற்றும் அட்டவணையில் பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம் CAGR ஐ கணக்கிட பின்வருமாறு, (இருப்பு முடிவு / தொடக்க இருப்பு) ˄ (1 / ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை) - 1.

எக்செல் இல் சிஏஜிஆர் ஃபார்முலா (கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம்)

எக்செல் இல் உள்ள சிஏஜிஆர் சூத்திரம் என்பது சிஏஜிஆர் மதிப்பைத் திருப்புவதற்கு பொறுப்பான செயல்பாடாகும், அதாவது வழங்கப்பட்ட மதிப்புகளின் தொகுப்பிலிருந்து கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் மதிப்பு. நீங்கள் நிதி பகுப்பாய்வு அல்லது திட்டமிடலில் இருந்தால், எக்செல் விரிதாள்களில் எக்செல் மதிப்பில் கூட்டு ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதத்தை நீங்கள் கணக்கிட வேண்டும்.

எக்செல் இல் உள்ள சிஏஜிஆர் சூத்திரம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் கணக்கிடப்படும் முதலீட்டின் வருவாயின் மதிப்பை அளவிடுகிறது. எக்செல் இல் கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் சூத்திரம் எக்செல் விரிதாள்களில் பெரும்பாலும் நிதி ஆய்வாளர்கள், வணிக உரிமையாளர்கள் அல்லது முதலீட்டு மேலாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது அவர்களின் வணிகம் எவ்வளவு வளர்ச்சியடைந்துள்ளது என்பதை அடையாளம் காண உதவுகிறது அல்லது போட்டி நிறுவனங்களுடன் வருவாய் வளர்ச்சியை ஒப்பிடுகையில் உதவுகிறது. சி.ஏ.ஜி.ஆரின் உதவியுடன், வருடாந்திர அடிப்படையில் முதலீடு எவ்வளவு நிலையான வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதைக் காணலாம். உண்மையில், வளர்ச்சி விகிதம் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அல்லது வருடத்திற்கு ஆண்டு மாறுபடும்.

எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் 2010 ஆம் ஆண்டில் 200 அமெரிக்க டாலர் மதிப்புள்ள தங்கத்தை வாங்கியிருந்தால், அது 2018 ஆம் ஆண்டில் 500 அமெரிக்க டாலர் மதிப்புடையதாக இருந்தால், CAGR என்பது இந்த முதலீடு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வளர்ந்து வரும் வீதமாகும்.

எங்கே,

 • முடிவு மதிப்பு = முதலீட்டின் இறுதி மதிப்பு
 • தொடக்க மதிப்பு = முதலீட்டின் தொடக்க மதிப்பு
 • n = முதலீட்டு காலங்களின் எண்ணிக்கை (மாதங்கள், ஆண்டுகள், முதலியன)

வருவாய் மதிப்பு:

 • வருவாய் மதிப்பு ஒரு எண் மதிப்பாக இருக்கும், இது சதவீதமாக மாற்றப்படலாம், ஏனெனில் இது CAGR மதிப்பு சதவீத வடிவத்தில் இருக்கும்போது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டுகளுடன் எக்செல் இல் CAGR ஃபார்முலாவை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

எடுத்துக்காட்டுகளுடன் எக்செல் இல் CAGR சூத்திரத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதைப் புரிந்துகொள்வோம்.

இந்த சிஏஜிஆர் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - சிஏஜிஆர் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

# 1 - அடிப்படை முறை

கீழே உள்ள எக்செல் விரிதாளைக் கருத்தில் கொள்வோம். தரவைப் பாருங்கள்.

படி 1 - மேலே உள்ள விரிதாளை நீங்கள் காணலாம், அங்கு A நெடுவரிசை “YEAR” என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் B நெடுவரிசை “AMOUNT” என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

YEAR நெடுவரிசையில், மதிப்பு A2 கலத்திலிருந்து தொடங்கி A10 கலத்தில் முடிகிறது.

மீண்டும் AMOUNT நெடுவரிசையில், மதிப்பு B2 கலத்தில் தொடங்கி B10 கலத்தில் முடிகிறது.

எனவே, முதலீட்டின் தொடக்க மதிப்பு (எஸ்.வி) பி 2 கலமாகவும், முதலீட்டின் இறுதி மதிப்பு (ஈ.வி) பி 10 கலமாகவும் இருப்பதைக் காணலாம்.

படி 2- இப்போது எக்செல் இல் (கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம்) சிஏஜிஆர் சூத்திரத்தில் வைக்கக்கூடிய மதிப்புகள் உள்ளன. உங்கள் எக்செல் விரிதாளில் அதை வெற்றிகரமாக செய்ய, நீங்கள் சி நெடுவரிசையின் எந்த கலங்களையும் தேர்ந்தெடுத்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி சூத்திரத்தை தட்டச்சு செய்ய வேண்டும் -

= (பி 10 / பி 2) ˆ (1/9) -1

எக்செல் எடுத்துக்காட்டில் மேலே உள்ள கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தில், இறுதி மதிப்பு பி 10, தொடக்க மதிப்பு பி 2, மற்றும் காலங்களின் எண்ணிக்கை 9. கீழே உள்ள ஸ்கிரீன் ஷாட்டைக் காண்க.

படி 3 - இப்போது Enter ஐ அழுத்தவும். கலத்தின் உள்ளே நீங்கள் CAGR (கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம்) மதிப்பு முடிவைப் பெறுவீர்கள், அதில் நீங்கள் சூத்திரத்தை உள்ளீடு செய்தீர்கள். மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டில், CAGR மதிப்பு 0.110383 ஆக இருக்கும். வருவாய் மதிப்பு என்பது மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புகளுடன் எக்செல் உள்ள சிஏஜிஆர் சூத்திரத்தின் மதிப்பீடு மட்டுமே. கீழே உள்ள ஸ்கிரீன் ஷாட்டைக் கவனியுங்கள்.

படி 4- எக்செல் இல் கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் எப்போதும் நிதி பகுப்பாய்வு துறையில் சதவீத வடிவில் குறிப்பிடப்படுகிறது என்பதை நினைவில் கொள்க. CAGR மதிப்பை சதவீதத்தில் பெற, உங்கள் CAGR மதிப்பு இருக்கும் கலத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, செல் வடிவமைப்பை ‘பொது’ இலிருந்து ‘சதவீதம்’ என மாற்ற வேண்டும். மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டில் CAGR (கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம்) இன் சதவீத மதிப்பு 11.04% ஆகும். கீழே உள்ள ஸ்கிரீன் ஷாட்டை நீங்கள் காணலாம்.

எக்செல் (சிஏஜிஆர்) விரிதாள்களில் கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை நீங்கள் எவ்வாறு கணக்கிடுகிறீர்கள் என்பதை மேலே உள்ள படிகள் காட்டுகின்றன.

# 2 - சக்தி செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துதல்

உங்கள் எக்செல் விரிதாளில் CAGR மதிப்பைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான முறையை நீங்கள் எக்செல் இல் POWER சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம். சூத்திரம் “= POWER (முடிவு மதிப்பு / தொடக்க மதிப்பு, 1/9) -1” ஆக இருக்கும். POWER செயல்பாடு repla ஐ மாற்றுவதை நீங்கள் காணலாம், இது எக்செல் இல் பாரம்பரிய CAGR சூத்திரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது. CAGR மதிப்பைக் கண்டுபிடிக்க பாரம்பரிய முறையைப் பயன்படுத்திய மேலேயுள்ள எக்செல் விரிதாளில் POWER செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தினால், இதன் விளைவாக 0.110383 அல்லது 11.03% இருக்கும். கீழே உள்ள ஸ்கிரீன் ஷாட்டைக் கவனியுங்கள்.

# 3 - விகிதம் செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துதல்

CAGR (கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம்) மதிப்பு அல்லது சதவீதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு இது மிகவும் குறைவாகப் பயன்படுத்தப்படும் முறையாகும், ஆனால் இது ஒரு சுத்தமான வழியாகும். எக்செல் இல் உள்ள RATE செயல்பாட்டின் தொடரியல் உங்களுக்கு சற்று சிக்கலானதாகத் தோன்றலாம், ஆனால் உங்களுக்கு விதிமுறைகள் நன்றாகத் தெரிந்தால், அது உங்களுக்கும் மிகவும் கடினமாக இருக்காது. RATE செயல்பாட்டின் தொடரியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது-

= விகிதம் (nper, pmt, pv, [fv], [வகை], [யூகம்])

மேலே கொடுக்கப்பட்ட விதிமுறைகளின் விளக்கத்தை இப்போது பார்ப்போம்.

 • nper - (தேவை) இது குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் செய்யப்பட்ட மொத்த கட்டண எண்ணிக்கை.
 • pmt - (தேவை) இது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் செய்யப்படும் கட்டணத்தின் மதிப்பு.
 • பி.வி. - (தேவை) இது தற்போதைய மதிப்பு.
 • fv - (விரும்பினால்) இது எதிர்கால மதிப்பு.
 • வகை - பணம் செலுத்த வேண்டிய போது இதன் பொருள். மதிப்பு 0 அல்லது 1 ஆகும். 0 என்றால் கட்டணம் ஆரம்பத்தில் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் 1 என்பது காலத்தின் முடிவில் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் பொருள்.

# 4 - ஐஆர்ஆர் செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துதல்

ஐஆர்ஆர் என்பது உள்நாட்டு வருவாய் விகிதத்தின் சுருக்கமாகும். குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் செய்யப்பட்ட வெவ்வேறு மதிப்பு கொடுப்பனவுகளுக்கான CAGR (கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம்) மதிப்பை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கும் போது ஐஆர்ஆர் முறை உதவியாக இருக்கும். எக்செல் இல் ஐஆர்ஆர் செயல்பாட்டின் தொடரியல் “= ஐஆர்ஆர் (மதிப்புகள், [யூகம்])”. மதிப்புகள் என்பது பணப்புழக்கங்களைக் குறிக்கும் மொத்த எண்ணிக்கையின் வரம்பைக் குறிக்கிறது. இந்த பிரிவில் ஒரு நேர்மறை மற்றும் ஒரு எதிர்மறை மதிப்பு இருக்க வேண்டும். தொடரியல் ஒரு விருப்ப வாதத்தில் [யூகம்] அதாவது வருவாய் விகிதம் என்னவாக இருக்கும் என்று உங்கள் யூகம்.

CAGR ஃபார்முலா பிழைகள்

CAGR ஃபார்முலா எக்செல் நிறுவனத்திடமிருந்து ஏதேனும் பிழை ஏற்பட்டால், இது #VALUE ஆக இருக்கக்கூடும்! பிழை.

#மதிப்பு! - வழங்கப்பட்ட வாதங்கள் ஏதேனும் எக்செல் அங்கீகரித்த சரியான மதிப்புகள் இல்லையென்றால் இந்த பிழை ஏற்படும்.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

 • மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் சிஏஜிஆர் ஃபார்முலா என்பது சிஏஜிஆர் மதிப்பைத் திருப்புவதற்குப் பொறுப்பான செயல்பாடாகும், அதாவது வழங்கப்பட்ட மதிப்புகளின் தொகுப்பிலிருந்து எக்செல் மதிப்பில் கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம்.
 • CAGR ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் கணக்கிடப்படும் முதலீட்டின் வருவாயின் மதிப்பை அளவிடுகிறது.
 • எக்செல் இல் கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் சூத்திரத்தின் உதவியுடன், வருடாந்திர அடிப்படையில் முதலீடு எவ்வளவு நிலையான வளர்ச்சி விகிதம் திரும்ப வேண்டும் என்பதைக் காணலாம்.
 • எக்செல் உள்ள CAGR சூத்திரத்திலிருந்து ஏதேனும் பிழை ஏற்பட்டால், இது #VALUE ஆக இருக்கக்கூடும்! பிழை.