பாதுகாப்பு சந்தை வரி (சாய்வு, ஃபார்முலா) | SML சமன்பாட்டிற்கான வழிகாட்டி

பாதுகாப்பு சந்தை வரி (எஸ்.எம்.எல்) என்றால் என்ன?

பாதுகாப்பு சந்தைக் கோடு (எஸ்.எம்.எல்) என்பது மூலதன சொத்து விலை மாதிரியின் (சிஏபிஎம்) வரைகலைப் பிரதிநிதித்துவமாகும், மேலும் இது பல்வேறு நிலைகளில் முறையான அல்லது சந்தை அபாயத்தில் சந்தையின் எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாயை வழங்குகிறது. இது x- அச்சு பீட்டாவை அல்லது சொத்துகளின் ஆபத்தை குறிக்கும், மற்றும் y- அச்சு எதிர்பார்த்த வருவாயைக் குறிக்கும் ‘சிறப்புக் கோடு’ என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

பாதுகாப்பு சந்தை வரி சமன்பாடு

சமன்பாடு பின்வருமாறு:

எஸ்.எம்.எல்: இ (ஆர்நான்) = ஆர்f + βநான் [இ (ஆர்எம்) - ஆர்f]

மேலே உள்ள பாதுகாப்பு சந்தை வரி சூத்திரத்தில்:

 • இ (ஆர்நான்) என்பது பாதுகாப்பில் எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானமாகும்
 • ஆர்f இது ஆபத்து இல்லாத வீதமாகும் மற்றும் இது SML இன் y- இடைமறிப்பைக் குறிக்கிறது
 • βநான் என்பது பன்முகப்படுத்த முடியாத அல்லது முறையான ஆபத்து. இது எஸ்.எம்.எல் இல் மிக முக்கியமான காரணியாகும். இதை இந்த கட்டுரையில் விரிவாக விவாதிப்போம்.
 • இ (ஆர்எம்) சந்தை போர்ட்ஃபோலியோ எம்.
 • இ (ஆர்எம்) - ஆர்fசந்தை இடர் பிரீமியம் என அழைக்கப்படுகிறது

மேலே உள்ள சமன்பாட்டை வரைபடமாக கீழே குறிப்பிடலாம்:

பண்புகள்

பாதுகாப்பு சந்தை வரியின் (எஸ்.எம்.எல்) பண்புகள் கீழே உள்ளன

 • எஸ்.எம்.எல் என்பது முதலீட்டு வாய்ப்பு செலவின் ஒரு நல்ல பிரதிநிதித்துவமாகும், இது ஆபத்து இல்லாத சொத்து மற்றும் சந்தை இலாகாவின் கலவையை வழங்குகிறது.
 • ஜீரோ-பீட்டா பாதுகாப்பு அல்லது ஜீரோ-பீட்டா போர்ட்ஃபோலியோ போர்ட்ஃபோலியோவில் எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாயைக் கொண்டுள்ளது, இது ஆபத்து இல்லாத விகிதத்திற்கு சமமாகும்.
 • பாதுகாப்பு சந்தைக் கோட்டின் சாய்வு சந்தை ஆபத்து பிரீமியத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, இது: (E (R.எம்) - ஆர்f). அதிக சந்தை ஆபத்து பிரீமியம் செங்குத்தான சாய்வு மற்றும் நேர்மாறாக
 • சரியாக விலை நிர்ணயிக்கப்பட்ட அனைத்து சொத்துகளும் எஸ்.எம்.எல்.
 • எஸ்.எம்.எல்-க்கு மேலே உள்ள சொத்துக்கள் குறைவாக மதிப்பிடப்படுகின்றன, ஏனெனில் அவை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆபத்துக்கு அதிக எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானத்தை அளிக்கின்றன.
 • எஸ்.எம்.எல்-க்கு கீழே உள்ள சொத்துக்கள் அதே அளவு ஆபத்துக்கு குறைந்த எதிர்பார்ப்பு வருமானத்தைக் கொண்டிருப்பதால் அவை அதிகமாக மதிப்பிடப்படுகின்றன.

பாதுகாப்பு சந்தை வரி உதாரணம்

ஆபத்து இல்லாத வீதத்தை 5% ஆக அனுமதிக்கட்டும், எதிர்பார்க்கப்படும் சந்தை வருவாய் 14% ஆகும். இரண்டு பத்திரங்களைக் கவனியுங்கள், ஒன்று பீட்டா குணகம் 0.5 மற்றும் மற்றொன்று பீட்டா குணகம் 1.5 இன் சந்தைக் குறியீட்டைப் பொறுத்தவரை.

எஸ்.எம்.எல் ஐப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு பாதுகாப்பிற்கும் எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாயைக் கணக்கிட்டு, பாதுகாப்பு சந்தை வரி உதாரணத்தைப் புரிந்துகொள்வோம்:

பாதுகாப்பு சந்தை வரி சமன்பாட்டின் படி பாதுகாப்பு A க்கு எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம் கீழே உள்ளது.

 • இ (ஆர்) = ஆர்f + βநான் [இ (ஆர்எம்) - ஆர்f]
 • இ (ஆர்) = 5 + 0.5 [14 – 5]
 • இ (ஆர்) = 5 + 0.5 × 9 = 9.5%

பாதுகாப்பு B க்கு எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய்:

 • இ (ஆர்பி) = ஆர்f + βநான் [இ (ஆர்எம்) - ஆர்f]
 • இ (ஆர்பி) = 5 + 1.5 [14 – 5]
 • இ (ஆர்பி) = 5 + 1.5 × 9 = 18.5%

எனவே, மேலே காணக்கூடியபடி, பாதுகாப்பு A க்கு குறைந்த பீட்டா உள்ளது; எனவே, இது குறைந்த எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருவாயைக் கொண்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் பாதுகாப்பு B அதிக பீட்டா குணகத்தைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் அதிக எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது அதிக ஆபத்து அதிக எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாயின் பொது நிதிக் கோட்பாட்டுக்கு ஏற்ப உள்ளது.

பத்திர சந்தைக் கோட்டின் சாய்வு (பீட்டா)

பாதுகாப்பு சந்தை வரி சமன்பாட்டில் பீட்டா (சாய்வு) ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாகும். இவ்வாறு விரிவாக விவாதிப்போம்:

பீட்டா என்பது ஒட்டுமொத்த சந்தையுடன் ஒப்பிடும்போது நிலையற்ற தன்மை அல்லது முறையான ஆபத்து அல்லது பாதுகாப்பு அல்லது ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ ஆகும். சந்தையை குறிக்கும் சந்தை குறியீடாக அல்லது உலகளாவிய சொத்துக்களின் கூடை என்று கருதலாம்.

பீட்டா = 1 என்றால், பங்குச் சந்தைக்கு அதே அளவிலான ஆபத்து உள்ளது. அதிக பீட்டா, அதாவது, 1 ஐ விட அதிகமாக, சந்தையை விட ஆபத்தான சொத்தை குறிக்கிறது, மேலும் 1 க்கும் குறைவான பீட்டா சந்தையை விட குறைவான ஆபத்தை குறிக்கிறது.

பீட்டாவிற்கான சூத்திரம்:

βநான் = கோவ் (ஆர்நான் , ஆர்எம்) / வர் (ஆர்எம்) =i, எம் *நான் /எம்

 • கோவ் (ஆர்நான் , ஆர்எம்) என்பது சொத்து i மற்றும் சந்தையின் கோவாரன்ஸ் ஆகும்
 • வர் (ஆர்எம்) என்பது சந்தையின் மாறுபாடு
 • ρi, எம் சொத்து i க்கும் சந்தைக்கும் இடையிலான தொடர்பு
 • σநான் சொத்தின் நிலையான விலகல் i
 • σநான் சந்தை குறியீட்டின் நிலையான விலகல் ஆகும்

சந்தையைப் பொறுத்தவரை ஒரு சொத்தின் நிலையற்ற தன்மையைப் புரிந்துகொள்ள பீட்டா ஒரு அளவை அளித்தாலும், பீட்டா நேரத்துடன் மாறாமல் இருக்கும்.

நன்மைகள்

எஸ்.எம்.எல் என்பது சி.ஏ.பி.எம் இன் வரைகலை பிரதிநிதித்துவம் என்பதால், எஸ்.எம்.எல் இன் நன்மைகள் மற்றும் வரம்புகள் சி.ஏ.பி.எம். நன்மைகளைப் பார்ப்போம்:

 • பயன்படுத்த எளிதானது: சொத்துக்கள் அல்லது போர்ட்ஃபோலியோவிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாயை மாதிரியாகவும் பெறவும் எஸ்.எம்.எல் மற்றும் சி.ஏ.பி.எம்
 • போர்ட்ஃபோலியோ நன்கு பன்முகப்படுத்தப்பட்டதாக மாதிரி கருதுகிறது, எனவே இரண்டு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட இலாகாக்களை ஒப்பிடுவதை எளிதாக்குவதற்கு முறையற்ற ஆபத்து ஏற்படுவதை புறக்கணிக்கிறது
 • சிஏபிஎம் அல்லது எஸ்எம்எல் முறையான ஆபத்தை கருதுகிறது, இது மற்ற மாடல்களால் புறக்கணிக்கப்படுகிறது, இது டிவிடென்ட் தள்ளுபடி மாதிரி (டிடிஎம்) மற்றும் எடையுள்ள சராசரி செலவு மூலதனம் (WACC) மாதிரி.

இவை SML அல்லது CAPM மாதிரியின் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகள்.

வரம்புகள்

வரம்புகளைப் பார்ப்போம்:

 • ஆபத்து இல்லாத விகிதம் குறுகிய கால அரசு பத்திரங்களின் மகசூல் ஆகும். இருப்பினும், ஆபத்து இல்லாத விகிதம் நேரத்துடன் மாறக்கூடும், மேலும் குறுகிய கால கால அளவைக் கொண்டிருக்கலாம், இதனால் நிலையற்ற தன்மை ஏற்படுகிறது
 • சந்தை வருவாய் என்பது மூலதன மற்றும் ஈவுத்தொகை செலுத்துதல்களை உள்ளடக்கிய சந்தைக் குறியீட்டிலிருந்து நீண்ட கால வருவாய் ஆகும். சந்தை வருவாய் எதிர்மறையாக இருக்கலாம், இது பொதுவாக நீண்ட கால வருவாயைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் எதிர்கொள்ளப்படுகிறது.
 • சந்தை செயல்திறன் கடந்த செயல்திறனில் இருந்து கணக்கிடப்படுகிறது, இது எதிர்காலத்தில் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது.
 • எஸ்.எம்.எல் இன் சாய்வு, அதாவது, சந்தை ஆபத்து பிரீமியம் மற்றும் பீட்டா குணகம் ஆகியவை நேரத்துடன் மாறுபடும். மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி, பணவீக்கம், வட்டி விகிதங்கள், வேலையின்மை போன்ற பெரிய பொருளாதார மாற்றங்கள் இருக்கக்கூடும், இது எஸ்.எம்.எல்.
 • எஸ்.எம்.எல் இன் குறிப்பிடத்தக்க உள்ளீடு பீட்டா குணகம்; இருப்பினும், மாடலுக்கான துல்லியமான பீட்டாவைக் கணிப்பது கடினம். எனவே, பீட்டாவைக் கணக்கிடுவதற்கான சரியான அனுமானங்கள் கருதப்படாவிட்டால், SML இலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானத்தின் நம்பகத்தன்மை கேள்விக்குரியது.

முடிவுரை

எஸ்.எம்.எல் மூலதன சொத்து விலை மாதிரியின் வரைகலை பிரதிநிதித்துவத்தை முறையான அல்லது சந்தை ஆபத்துக்கு எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானத்தை அளிக்கிறது. மிகவும் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட இலாகாக்கள் எஸ்.எம்.எல் இல் உள்ளன, அதே நேரத்தில் மதிப்பிடப்படாத மற்றும் மிகைப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோ முறையே வரிக்கு மேலேயும் கீழேயும் உள்ளது. ஆபத்தை எதிர்க்கும் முதலீட்டாளரின் முதலீடு பெரும்பாலும் வரியின் தொடக்கத்தை விட y- அச்சுக்கு அருகில் இருப்பதுதான், அதேசமயம் ஆபத்து எடுக்கும் முதலீட்டாளரின் முதலீடு SML இல் அதிகமாக இருக்கும். இரண்டு முதலீட்டு பத்திரங்களை ஒப்பிடுவதற்கு எஸ்.எம்.எல் ஒரு முன்மாதிரியான முறையை வழங்குகிறது; இருப்பினும், இது சந்தை ஆபத்து, ஆபத்து இல்லாத விகிதங்கள் மற்றும் பீட்டா குணகங்களின் அனுமானங்களைப் பொறுத்தது.