எக்செல் இல் POWER செயல்பாடு (ஃபார்முலா, எடுத்துக்காட்டுகள்) | எக்செல் இல் POWER ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

கணிதத்தில், கொடுக்கப்பட்ட எந்த அடிப்படை எண்ணிற்கும் சக்தியாக இருக்கும் எக்ஸ்போனெண்டுகள் இருந்தன, எக்செல் இல், POWER செயல்பாடு எனப்படும் இதே போன்ற உள்ளடிக்கிய செயல்பாடு உள்ளது, இது ஒரு குறிப்பிட்ட எண் அல்லது தளத்தின் சக்தியைக் கணக்கிடப் பயன்படுகிறது, இந்த செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்த நாம் keyword = POWER (ஒரு கலத்தில் மற்றும் இரண்டு வாதங்களை ஒன்று எண்ணாகவும் மற்றொரு சக்தி எனவும் வழங்கவும்.

எக்செல் இல் சக்தி

எக்செல் இல் ஒரு சக்தி என்பது ஒரு கணித / முக்கோணவியல் செயல்பாடு ஒரு எண்ணாக உயர்த்தப்பட்ட எண்ணின் முடிவைக் கணக்கிட்டு வழங்குகிறது. பவர் எக்செல் செயல்பாடு இரண்டு வாதங்களை எடுக்கும் அடிப்படை (எந்த உண்மையான எண்ணும்), மற்றும் இந்த அடுக்கு (சக்தி, கொடுக்கப்பட்ட எண் எத்தனை மடங்கு பெருக்கப்படும் என்பதைக் குறிக்கிறது). இதன் பொருள், எடுத்துக்காட்டாக, 5 இன் 2 சக்தியால் பெருக்கப்படுவது 5 x5 க்கு சமம்.

POWER செயல்பாட்டின் சூத்திரம்

எக்செல் இல் POWER செயல்பாட்டின் விளக்கம்

எக்செல் இல் உள்ள சக்தி இரண்டு வாதங்களையும் ஒரு எண் மதிப்பாக எடுத்துக்கொள்கிறது, எனவே அனுப்பப்பட்ட வாதங்கள் முழு எண் வகையாகும், அங்கு எண் அடிப்படை எண் மற்றும் சக்தி அடுக்கு ஆகும். இரண்டு வாதங்களும் தேவை மற்றும் விருப்பமல்ல.

கணித செயல்பாடுகள், சக்தி செயல்பாடு சமன்பாடு போன்ற பல வழிகளில் எக்செல் இல் பவர் செயல்பாட்டை நாம் பயன்படுத்தலாம் மற்றும் தொடர்புடைய இயற்கணித செயல்பாடுகளை கணக்கிட பயன்படுத்தலாம்.

எக்செல் இல் POWER செயல்பாட்டை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

எக்செல் பவர் செயல்பாடு மிகவும் எளிமையானது மற்றும் பயன்படுத்த எளிதானது. சில எடுத்துக்காட்டுகளால் எக்செல் இல் POWER இன் செயல்பாட்டைப் புரிந்துகொள்வோம்.

இந்த POWER Function Excel வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - POWER Function Excel Template

எக்செல் எடுத்துக்காட்டு # 1 இல் உள்ள சக்தி

எடுத்துக்காட்டாக, எங்களிடம் ஒரு சக்தி செயல்பாடு சமன்பாடு y = x ^ n (x க்கு சக்தி n) உள்ளது, இங்கு y என்பது x இன் மதிப்பைப் பொறுத்தது மற்றும் n என்பது அடுக்கு ஆகும். X மற்றும் n = 2 இன் கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளுக்கு, இந்த f (x, y) செயல்பாட்டின் வரைபடத்தையும் வரைய விரும்புகிறோம். X இன் மதிப்புகள்:

எனவே, இந்த விஷயத்தில், y இன் மதிப்பு x இன் n வது சக்தியைப் பொறுத்தது என்பதால், எக்செல் இல் POWER செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி Y இன் மதிப்பைக் கணக்கிடுவோம்.

 • Y இன் 1 வது மதிப்பு 2 ^ 2 (= POWER (2,2) ஆக இருக்கும்
 • Y இன் 2 வது மதிப்பு 4 ^ 2 (= POWER (4,2)
 • ……………………………………………………………
 • ……………………………………………………………
 • Y இன் 10 வது மதிப்பு 10 ^ 2 (= POWER (10,2)

இப்போது, ​​B4: K5 வரம்பிலிருந்து x மற்றும் y இன் மதிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, செருகும் தாவலில் இருந்து வரைபடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (இதில் மென்மையான கோடுகளுடன் ஸ்கேட்டர் வரைபடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம்).

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட POWER செயல்பாட்டு சமன்பாட்டிற்கான நேரியல் அதிவேக வரைபடத்தைப் பெறுகிறோம்.

எக்செல் எடுத்துக்காட்டு # 2 இல் உள்ள சக்தி

இயற்கணிதத்தில், எங்களிடம் இருபடி POWER செயல்பாட்டு சமன்பாடு உள்ளது, இது அச்சு 2 + bx + c = 0 என குறிப்பிடப்படுகிறது, இங்கு x தெரியவில்லை மற்றும் a, b மற்றும் c ஆகியவை குணகங்களாகும். இந்த POWER செயல்பாட்டு சமன்பாட்டின் தீர்வு x இன் மதிப்புகள் என்ற சமன்பாட்டின் வேர்களைக் கொடுக்கிறது.

இருபடி POWER செயல்பாட்டு சமன்பாட்டின் வேர்கள் கணித சூத்திரத்தைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகின்றன

 • x = (-b + (b2-4ac) 1/2) / 2 அ
 • x = (-b- (b2-4ac) 1/2) / 2 அ

b2-4ac இது பாரபட்சமானது என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது ஒரு இருபடி POWER செயல்பாட்டு சமன்பாட்டின் வேர்களின் எண்ணிக்கையை விவரிக்கிறது.

இப்போது, ​​நெடுவரிசை A இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இருபடி POWER செயல்பாட்டு சமன்பாட்டின் சில பட்டியலைக் கொண்டிருக்கிறோம், சமன்பாடுகளின் வேர்களை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

power சக்தியை (அடுக்கு) குறிக்க பயன்படும் அதிவேக ஆபரேட்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எக்ஸ் 2 x ^ 2 க்கு சமம்.

எங்களிடம் ஐந்து இருபடி POWER செயல்பாட்டு சமன்பாடு உள்ளது, மேலும் வேர்களைக் கண்டுபிடிக்க எக்செல் இல் POWER செயல்பாட்டின் உதவியுடன் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி அவற்றைத் தீர்ப்போம்.

முதல் POWER செயல்பாட்டு சமன்பாட்டில், a = 4, b = 56 மற்றும் c = -96, மேற்கண்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி அவற்றை கணித ரீதியாகத் தீர்த்தால், நமக்கு வேர்கள் -15.5 மற்றும் 1.5

எக்செல் சூத்திரத்தில் இதை செயல்படுத்த, எக்செல் இல் POWER செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துவோம், மேலும் சூத்திரம் இருக்கும்

 • = ((- 56 + POWER (POWER (56,2) - (4 * 4 * (- 93%), 1/2%)) / (2 * 4) முதல் மூலத்தைக் கொடுக்கும் மற்றும்
 • =((-56-POWER (POWER (56,2) - (4 * 4 * (- 93%), 1/2%))) ((2 * 4) சமன்பாட்டின் இரண்டாவது மூலத்தைக் கொடுக்கும்

எனவே, முழுமையான சூத்திரம் இருக்கும்,

= ”சமன்பாடுகளின் வேர்கள்” & ”“ & ((- 56 + POWER (POWER (56,2) - (4 * 4 * (- 93%), 1/2%)) / (2 * 4) & ” , “& ((- 56-POWER (POWER (56,2) - (4 * 4 * (- 93%), 1/2%)) / (2 * 4)

இரண்டு சூத்திரங்களும் சரம் "சமன்பாட்டின் வேர்கள்" உடன் ஒன்றிணைக்கப்படுகின்றன.

நம்மிடம் உள்ள மற்ற POWER செயல்பாட்டு சமன்பாட்டிற்கும் இதே சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துதல்,வெளியீடு:

எக்செல் எடுத்துக்காட்டு # 3 இல் உள்ள சக்தி

எனவே, வெவ்வேறு கணித கணக்கீடுகளுக்கு, எக்செல் இல் POWER செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம்.

சூத்திரம் எது என்பதற்கான கூட்டு ஆர்வத்தை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று வைத்துக்கொள்வோம்

தொகை = முதன்மை (1 + r / n) nt

 • R என்பது வட்டி வீதமாகும், n என்பது வருடத்திற்கு வட்டி கூட்டப்பட்ட எண்ணிக்கையும், t என்பது நேரமும் ஆகும்
 • ஆண்டுதோறும் 5% வட்டி விகிதத்தில் $ 4000 தொகை ஒரு கணக்கில் (சேமிப்பு) டெபாசிட் செய்யப்பட்டால், மாதாந்திர கூட்டு, 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதலீட்டின் மதிப்பை மேற்கண்ட கூட்டு வட்டி சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிட முடியும்.
 • எங்கே முதன்மை = $ 4000, வீதம் = 5/100 அதாவது 0.05, n = 12 (கூட்டு மாதாந்திரம்), நேரம் = 5 ஆண்டுகள்

கூட்டு வட்டி சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, எக்செல் இல் POWER செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி எக்செல் சூத்திரத்தில் செயல்படுத்துகிறோம்

= B2 * (POWER ((1+ (B3 / B5)), (B4 * B5)))

எனவே, 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதலீட்டு இருப்பு 13 5.133.43 ஆகும்

எக்செல் எடுத்துக்காட்டு # 4 இல் உள்ள சக்தி

நியூட்டனின் ஈர்ப்புச் சட்டத்தின்படி, ஈர்ப்பு மையத்திலிருந்து r தொலைவில் உள்ள இரண்டு உடல்கள் ஒரு ஈர்ப்பு விசை POWER எக்செல் சூத்திரத்தின்படி பிரபஞ்சத்தில் ஒருவருக்கொருவர் ஈர்க்கின்றன

F = (G * M * m) / r2

எஃப் என்பது ஈர்ப்பு விசையின் அளவு, ஜி என்பது ஈர்ப்பு மாறிலி என்றும், எம் என்பது முதல் உடலின் நிறை என்றும் மீ என்பது இரண்டாவது உடலின் நிறை என்றும் r என்பது ஈர்ப்பு மையத்திலிருந்து உடல்களுக்கு இடையிலான தூரம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

சூரியன் பூமியை இழுக்கும் ஈர்ப்பு சக்தியின் அளவைக் கணக்கிடுவோம்

 • சூரியனின் நிறை 1.98 * 10 ^ 30 கிலோ
 • பூமியின் நிறை 5.97 * 10 ^ 24 கிலோ
 • சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையிலான தூரம் 1.496 x 10 ^ 11 மீட்டர்
 • ஈர்ப்பு நிலையான மதிப்பு 6.67 * 10 ^ -11 m3kg-1s-2

எக்செல் இல், ஈர்ப்பு விசையை நாம் கணக்கிட விரும்பினால், பெரிய எண் மதிப்புகளுக்கு மேல் செயல்படக்கூடிய எக்செல் இல் உள்ள POWER ஐ மீண்டும் பயன்படுத்துவோம்.

 • எனவே, எக்செல் இல் POWER ஐப் பயன்படுத்தி விஞ்ஞான குறியீட்டு மதிப்புகளை POWER Excel சூத்திரமாக மாற்றலாம்
 • 1.98 * 10 ^ 30 1.98 * சக்தி (10,30), அதேபோல் மற்ற மதிப்புகள் என குறிப்பிடப்படும்.
 • எனவே, சக்தியைக் கணக்கிடுவதற்கான POWER Excel சூத்திரம் இருக்கும்= (6.67 * POWER (10, -11) * 1.98 * POWER (10,30) * 5.97 * POWER (10,24%) / POWER (1.496 * POWER (10,11), 2)

சக்தியாக பெறப்பட்ட மதிப்பு ஒரு பெரிய எண் என்பதால் எக்செல் அதை அறிவியல் குறியீட்டை வெளிப்படுத்தியது. அதை ஒரு பகுதியாக மாற்ற, வடிவமைப்பை பின்னம் என மாற்றவும்

வெளியீடு:

எனவே, சூரியன் 35229150283107900000000 நியூட்டன் சக்தியுடன் பூமியை இழுக்கிறது.