லாப விகிதம் (வரையறை, ஃபார்முலா) | லாப பகுப்பாய்வுக்கான வழிகாட்டி

லாப விகிதங்கள் என்றால் என்ன?

இலாப விகிதங்கள் நிறுவனத்தின் செலவினங்களுக்கு எதிராக வருமானத்தை ஈட்டுவதற்கான திறனை நிர்ணயிக்கவும் மதிப்பீடு செய்யவும் உதவுகிறது மற்றும் நிறுவனத்தின் செயல்திறனை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான இருப்புநிலை மற்றும் நிறுவனத்தின் லாப மற்றும் இழப்புக் கணக்கின் வெவ்வேறு கூறுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது.

இலாப விகிதங்களின் சூத்திரங்களின் பட்டியல்

நிறுவனங்களின் இயக்க செயல்திறனைக் கண்காணிக்க பல்வேறு வகையான இலாப விகிதங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இருப்பினும், இந்த கட்டுரையில், விளிம்பை அடிப்படையாகக் கொண்டவை பற்றி விவாதிப்போம். இந்த பட்டியலில் உள்ள மூன்று முக்கிய விகிதங்கள் மொத்த லாப அளவு, நிகர லாப அளவு மற்றும் ஈபிஐடிடிஏ விளிம்பு ஆகும், அவை இங்கே நாம் அடங்கும்.

# 1 - மொத்த லாப அளவு விகிதம்

விற்பனை வருவாயிலிருந்து விற்கப்படும் பொருட்களின் விலை எனப்படும் அனைத்து நேரடி செலவுகளையும் கழிப்பதன் மூலம் மொத்த லாபம் கணக்கிடப்படுகிறது. விற்கப்படும் பொருட்களின் விலை முதன்மையாக மூலப்பொருட்களின் விலை மற்றும் உற்பத்திக்கு ஏற்படும் உழைப்பு செலவு ஆகியவை அடங்கும். இறுதியாக, மொத்த இலாபத்தை மொத்த வருவாயை விற்பனை வருவாயால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது மற்றும் இது சதவீதத்தின் அடிப்படையில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

இந்த இலாப விகிதத்தை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் கீழே உள்ளது.

மொத்த லாப அளவு = (வருவாய் - விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை) / வருவாய் * 100%

# 2 - நிகர லாப அளவு விகிதம்

நிகர லாபம், வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் (பிஏடி) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, விற்பனை வருவாயிலிருந்து அனைத்து நேரடி மற்றும் மறைமுக செலவுகளையும் கழிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. பின்னர், நிகர லாபத்தை விற்பனை வருவாயால் வகுப்பதன் மூலம் நிகர லாப அளவு கணக்கிடப்படுகிறது மற்றும் சதவீதத்தின் அடிப்படையில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

இந்த இலாப விகிதத்தை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் கீழே உள்ளது

நிகர லாப அளவு = பிஏடி / வருவாய் * 100%

# 3 - ஈபிஐடிடிஏ விளிம்பு விகிதம்

நிகர லாபம் அல்லது பிஏடிக்கு வட்டி செலவு, வரி, தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகை செலவு ஆகியவற்றைச் சேர்ப்பதன் மூலம் ஈபிஐடிடிஏ கணக்கிடப்படுகிறது. பின்னர், ஈபிஐடிடிஏ விளிம்பு விற்பனை வருவாயால் ஈபிஐடிடிஏவைப் பிரிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது மற்றும் சதவீதத்தின் அடிப்படையில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

இலாப விகிதங்களின் பகுப்பாய்வு

# 1 - மொத்த இலாபத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

மொத்த இலாபத்திற்கான சூத்திரத்தை பின்வரும் படிகளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்:

 • படி 1: முதலாவதாக, விற்பனை வருவாய் லாப நட்டக் கணக்கிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது.
 • படி 2: பின்னர், விற்கப்படும் பொருட்களின் விலை கணக்கிடப்படுகிறது, இது நுகரப்படும் மூலப்பொருட்களின் கூட்டுத்தொகை, தொழிலாளர் செலவு மற்றும் உற்பத்தியின் உற்பத்திக்கு காரணமான பிற நேரடி செலவுகள் ஆகும். அனைத்து தகவல்களும் இலாப நட்டக் கணக்கிலிருந்து எளிதாகக் கிடைக்கும்.
  • விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை = மூலப்பொருள் செலவு + தொழிலாளர் செலவு + பிற நேரடி செலவு
 • படி # 3: இப்போது, ​​மொத்த வருவாய் விற்பனை வருவாயிலிருந்து விற்கப்படும் பொருட்களின் விலையைக் கழிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.
 • படி # 4: இறுதியாக, மொத்த இலாபத்தை மொத்த வருவாயை விற்பனை வருவாயால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிட்டு 100% ஆல் பெருக்கப்படுகிறது.
  • மொத்த லாப அளவு = (வருவாய் - விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை) / வருவாய் * 100%

# 2 - நிகர லாப அளவைக் கணக்கிடுவது எப்படி?

நிகர லாப அளவுக்கான சூத்திரத்தை பின்வரும் படிகளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்:

 • படி 1: முதலாவதாக, விற்பனை வருவாய் மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி கணக்கிடப்படுகிறது.
 • படி 2: பின்னர், நிகர லாபம் (பிஏடி) கைப்பற்றப்படுகிறது, இது இலாப நட்டக் கணக்கில் ஒரு தனி வரி உருப்படியாக திட்டவட்டமாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.
 • படி # 3: இறுதியாக, நிகர லாபத்தை (பிஏடி) விற்பனை வருவாயால் வகுப்பதன் மூலம் நிகர லாப அளவு கணக்கிடப்படுகிறது மற்றும் 100% ஆல் பெருக்கப்படுகிறது.
  • நிகர லாப அளவு = பிஏடி / வருவாய் * 100%

# 3 - ஈபிஐடிடிஏ விளிம்பை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

EBITDA விளிம்பு சூத்திரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பின்வரும் படிகளைப் பயன்படுத்தி அதைக் கணக்கிடலாம்:

 • படி 1: முதலாவதாக, விற்பனை வருவாய் மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி கணக்கிடப்படுகிறது.
 • படி 2: இப்போது, ​​வட்டி செலவு, தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகை செலவு மற்றும் செலுத்தப்பட்ட வரி ஆகியவை இலாப நட்டக் கணக்கிலிருந்து எடுக்கப்படுகின்றன.
 • படி # 3: பின்னர், வட்டி செலவு, தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகை செலவு மற்றும் பிஏடிக்கு செலுத்தப்படும் வரிகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் ஈபிஐடிடிஏ கணக்கிடப்படுகிறது.
  • EBITDA = PAT + வட்டி + வரி + டெப் & அமோர்ட்
 • படி # 4: இறுதியாக, ஈபிஐடிடிஏ விளிம்பு விற்பனை வருவாயால் ஈபிஐடிடிஏவைப் பிரிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது மற்றும் 100% ஆல் பெருக்கப்படுகிறது.
  • EBITDA விளிம்பு = EBITDA / வருவாய் * 100%

இலாப விகிதங்களின் பகுப்பாய்வின் கணக்கீடு எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த கருத்தை புரிந்து கொள்ள சில நடைமுறை எடுத்துக்காட்டுகளை கீழே எடுத்துள்ளோம்.

இந்த இலாப விகிதங்களை ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - இலாப விகிதங்கள் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

XYZ லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்திற்கான இலாப விகிதங்களைக் கணக்கிட ஒரு உதாரணத்தைக் கருத்தில் கொள்வோம். XYZ லிமிடெட் தொழில்முறை மற்றும் அமெச்சூர் ஸ்கேட்டர்களுக்கான தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ரோலர் ஸ்கேட்களை உற்பத்தி செய்யும் தொழிலில் உள்ளது. நிதியாண்டின் இறுதியில், XYZ லிமிடெட் பின்வரும் செலவினங்களுடன் மொத்த நிகர விற்பனையில், 000 150,000 சம்பாதித்துள்ளது.

கீழேயுள்ள வார்ப்புருவில் கணக்கீட்டிற்கான தரவு-

கொடுக்கப்பட்ட தகவலில் இருந்து,

# 1 - மொத்த லாபம்

= நிகர விற்பனை - விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை

எனவே மேலே உள்ள கணக்கீட்டை உருவாக்குங்கள், மொத்த லாபம்:

# 2 - நிகர லாபம் = $ 31,000

# 3 - ஈபிஐடிடிஏ

= நிகர லாபம் + வட்டி செலவு + வரி + தேய்மான செலவு

எனவே மேலே உள்ள கணக்கீட்டில் இருந்து, ஈபிஐடிடிஏ பின்வருமாறு:

இப்போது, ​​இலாப விகிதங்கள்,

 • மொத்த லாப அளவு
 • = மொத்த லாபம் / நிகர விற்பனை * 100

=53.33%

 • நிகர லாப வரம்பு,
 • = நிகர லாபம் / நிகர விற்பனை * 100%

=20.67%

 • EBITDA விளிம்பு
 • = ஈபிஐடிடிஏ / நிகர விற்பனை * 100%

=46.67%

எக்செல் இல் லாப விகிதம் பகுப்பாய்வு

கீழேயுள்ள எக்செல் வார்ப்புருவில் வெவ்வேறு இலாப விகிதங்களை விளக்குவதற்கு இப்போது ஆப்பிள் இன்க் இன் நிஜ வாழ்க்கை உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். வெவ்வேறு இலாப விகித சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி விரிவான கணக்கீட்டை அட்டவணை வழங்குகிறது

ஆப்பிளின் இலாப விகிதங்களைப் பற்றி பின்வருவதைக் குறிப்பிடுகிறோம்

 • நிகர லாப அளவு 2016 இல் 21.19% ஆக இருந்து 2018 இல் 22.41% ஆக உயர்ந்துள்ளது
 • மொத்த லாப அளவு, மறுபுறம், 39.08% இலிருந்து 38.34% ஆக குறைந்துள்ளது
 • அதேபோல், ஈபிஐடிடிஏ விளிம்பு 34.01% இலிருந்து 32.77% ஆக குறைந்துள்ளது

பொருத்தமும் பயன்பாடும்

 • ஒரு நிறுவனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை மதிப்பிடுவதற்கு இலாப விகிதங்கள் அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இது வெவ்வேறு நிலைகளில் இலாபத்தை கணக்கிடுவதன் மூலம் அளவிடப்படுகிறது, அதாவது மொத்த, பிஏடி மற்றும் ஈபிஐடிடிஏ.
 • இந்த விகிதங்கள் வெவ்வேறு நிலைகளில் இயக்க செலவினத்தால் உறிஞ்சப்படும் விற்பனையின் சதவீதத்தைக் காட்டுகின்றன. எனவே, இயக்க செலவு விகிதம் குறைவாக இருந்தால், அதிக லாபம் இருக்கும், இது சிறந்த செயல்திறனைக் குறிக்கும்.
 • இருப்பினும், இலாப விகிதத்தின் வரம்பு உள்ளது, ஏனெனில் இது ஒரே துறையில் உள்ள நிறுவனங்களை ஒப்பிடும் போது மட்டுமே பயனுள்ளதாக இருக்கும்.