நீண்ட கால பொறுப்புகள் எடுத்துக்காட்டுகள் (விரிவான விளக்கத்துடன்)

நீண்ட கால பொறுப்புக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

நீண்ட கால கடன்கள் என்பது அடுத்த ஆண்டு காலத்திற்குப் பிறகு நிறுவனம் செலுத்த வேண்டிய கடன்கள் அல்லது நிறுவனத்தின் நிதிக் கடமைகள் மற்றும் அவற்றின் எடுத்துக்காட்டுகளில் செலுத்த வேண்டிய பத்திரங்களின் நீண்ட கால பகுதி, ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருவாய், நீண்ட கால கடன்கள், நீண்ட கால வைப்புத்தொகையின் ஒரு பகுதி, ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரிக் கடன்கள் போன்றவை.

மேலே உள்ள இருப்புநிலை பகுதியிலுள்ள அமெரிக்க சில்லறை நிறுவனமான வால்மார்ட் இன்க் உதாரணத்தைக் கவனியுங்கள். நீண்ட கால கடன்களில் நீண்ட கால கடன், நீண்ட கால மூலதன குத்தகை மற்றும் நிதிக் கடமைகள் மற்றும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருமான வரி ஆகியவை அடங்கும்.

நீண்ட கால கடன்களுக்கான பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகள் அடங்கும்

 1. நீண்ட கால கடன்
 2. நிதி குத்தகைகள்
 3. ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி பொறுப்புகள்
 4. ஓய்வூதிய பொறுப்புகள்.

தேவைக்கேற்ப கூடுதல் கருத்துகளுடன் நீண்ட கால பொறுப்புக்கான ஒவ்வொரு எடுத்துக்காட்டுகளையும் நாங்கள் விவாதிப்போம்.

நீண்ட கால கடன்களுக்கான பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு # 1 - நீண்ட கால கடன்

 வங்கி கடன்களின் எளிமையான கருத்து தவிர, நீண்ட கால கடனில் பத்திரங்கள், கடனீடுகள் மற்றும் செலுத்த வேண்டிய குறிப்புகள் ஆகியவை அடங்கும். இவை கார்ப்பரேட்டுகள், சிறப்பு நோக்க வாகனங்கள் (SPV கள்) மற்றும் அரசாங்கங்களால் வழங்கப்படலாம். சில பத்திரங்கள் / கடன் பத்திரங்கள் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ பங்கு பங்குகளாக மாற்றப்படலாம். அத்தகைய மாற்றத்தின் விதிமுறைகள் சிக்கலின் போது குறிப்பிடப்படும்.

 நீண்ட கால கடன் பாதுகாக்கப்படலாம், அதாவது, இணை அல்லது பாதுகாப்பற்ற ஆதரவுடன்.

 • பத்திரங்கள் பொதுவாக பாதுகாக்கப்படுகின்றன, அதாவது, குறிப்பிட்ட இணை சொத்துக்களால் ஆதரிக்கப்படுகின்றன.
 • கடனீடுகள் எந்தவொரு பிணையினாலும் பாதுகாக்கப்படுவதில்லை மற்றும் பொதுவாக திட்டமிடப்பட்ட திட்டங்கள் போன்ற குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக வழங்கப்படுகின்றன. இது பொதுவாக குறிப்பிட்ட திட்டத்திலிருந்து வருவாய் ஈட்டுகிறது, பின்னர் அது கடன் பத்திரத்தை திருப்பிச் செலுத்தப் பயன்படுகிறது. எந்தவொரு இணை ஆதரவும் இல்லாமல், இந்த கருவிகள் பொதுவாக பத்திரங்கள் மற்றும் பிற பாதுகாக்கப்பட்ட கடன்களை விட அதிக கடன் அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளன. வழங்குபவரின் நிதி வலிமை மற்றும் கடன் தகுதியை சரியான முறையில் மதிப்பிடுவது அவசியம். கடன் பத்திரங்கள் பொதுவாக முதிர்வுக்கு நீண்ட நேரம் மற்றும் பிற வகை கடன்களுடன் ஒப்பிடும்போது குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் வழங்கப்படுகின்றன.
 • குறிப்புகள் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் பிணைப்புகளுக்கு சமமானவை. இருப்பினும், அவற்றின் முக்கியமாக வேறுபடுத்தக்கூடிய அம்சம் கருவூல சிக்கல்களின் குறுகிய முதிர்ச்சியாகும் - யு.எஸ். கருவூலம், எடுத்துக்காட்டாக, 2, 3, 5, 7 மற்றும் 10 ஆண்டுகளின் முதிர்ச்சியுடன் குறிப்புகளை வெளியிடுகிறது, அதே நேரத்தில் பத்திரங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு வழங்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு # 2 - நிதி குத்தகை

ஒரு குத்தகை ஒப்பந்தம் நிதி குத்தகை என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது பின்வரும் மூலதன குத்தகை அளவுகோல்களில் ஏதேனும் ஒன்றை பூர்த்தி செய்தால் மூலதன குத்தகை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது:

 • குத்தகைக் காலத்தின் முடிவில், குத்தகைக்கு விடப்பட்ட சொத்தின் உரிமை குத்தகைதாரருக்கு மாற்றப்படும்.
 • குத்தகையின் காலம் சொத்தின் பயனுள்ள வாழ்க்கையின் குறைந்தது 75% ஆகும்.
 • குத்தகைக் கொடுப்பனவுகளின் தற்போதைய மதிப்பு சொத்தின் சந்தை மதிப்பில் குறைந்தது 90% ஆகும்.
 • ஒப்பந்தம் குத்தகைதாரருக்கு ஒரு பேரம் பேசும் சொத்தை வாங்க அனுமதிக்கிறது, அதாவது சந்தை மதிப்பை விட குறைவாக.

ஒரு வருடத்திற்கும் மேலான குத்தகை ஒப்பந்தங்களுக்கு, குத்தகைதாரர் குத்தகை கடமைகளின் தற்போதைய மதிப்புக்கு சமமான நீண்ட கால பொறுப்பை பதிவு செய்கிறார். சமமான மதிப்பின் நிலையான சொத்து குத்தகைதாரரின் இருப்புநிலைக் குறிப்பிலும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு # 3 - ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி பொறுப்பு

கணக்கியல் விதிகள் மற்றும் வரிச் சட்டங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு காரணமாக, ஒரு நிறுவனத்தின் வருமான அறிக்கையில் வரிக்கு முந்தைய வருவாய் அதன் வரி வருமானத்தில் வரி விதிக்கக்கூடிய வருமானத்தை விட அதிகமாக இருக்கலாம். ஏனென்றால் கணக்கியல் ஒரு சம்பள அடிப்படையில் செய்யப்படுகிறது, அதேசமயம் வரி கணக்கீடு கணக்கியலின் பண அடிப்படையில் உள்ளது. இத்தகைய வேறுபாடு நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரிப் பொறுப்பை உருவாக்க வழிவகுக்கிறது.

ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரிக் கடன்கள் எதிர்காலத்தில் வரி அதிகாரிகளுக்கு செலுத்த நிறுவனம் எதிர்பார்க்கும் தற்காலிக வேறுபட்ட தொகைகளாகும். பிற்காலத்தில், அத்தகைய வரி செலுத்துவதற்கு வரும்போது, ​​ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி பொறுப்பு, வருமான வரி செலவின் மூலம் குறைக்கப்படுகிறது. பணக் கணக்கும் அதற்கேற்ப குறைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு # 4 - ஓய்வூதிய பொறுப்புகள்

வரையறுக்கப்பட்ட நன்மைத் திட்டங்களில் மட்டுமே ஓய்வூதியக் கடமைகள் பொறுப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும், அங்கு ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் சம்பளம், சேவை காலம் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வழங்குவதாக முதலாளி (நிறுவனம்) உறுதியளிக்கிறார்.

 • பொதுவாக திட்ட சொத்துக்கள் என குறிப்பிடப்படும் ஓய்வூதிய திட்டம் / நம்பிக்கையில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் முதலாளி இந்த நோக்கத்திற்காக நிதியை ஒதுக்குகிறார். ஓய்வூதிய கடமையின் தற்போதைய மதிப்பு திட்டமிடப்பட்ட நன்மை கடமை (பிபிஓ) என குறிப்பிடப்படுகிறது.
 • பிபிஓ திட்ட சொத்துக்களின் நியாயமான மதிப்பை மீறும் போது, ​​திட்டம் ‘நிதியுதவி’ என்று கூறப்படுகிறது, மேலும் இதுபோன்ற அதிகப்படியான தொகை ஓய்வூதியப் பொறுப்பாக முதலாளியின் இருப்புநிலைப் பட்டியலில் பதிவு செய்யப்படுகிறது.
 • ஓய்வூதிய பொறுப்புகள் பல திட்டங்களுக்கு உணர்திறன் கொண்டவை, அதாவது அடிப்படை திட்ட சொத்துக்களின் செயல்திறன், சம்பள உயர்வு, பிபிஓ கணக்கீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் தள்ளுபடி வீதம், ஆயுட்காலம் மற்றும் பிற இயல்பான அனுமானங்கள்.

அமெரிக்க மருந்து நிறுவனமான ஃபைசர் இன்க் இன் உதாரணத்தைக் கவனியுங்கள். இதில் கடன் மற்றும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரிகளுக்கு கூடுதலாக ஓய்வூதியக் கடன்களும் உள்ளன. மூலதன குத்தகையின் கீழ் ஃபைசரின் கடமைகள் குறிப்பிடத்தக்கவை அல்ல (வருடாந்திர அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி) எனவே இங்கு தனித்தனியாக விவரிக்கப்படவில்லை.

ஓய்வூதிய பொறுப்பு குறிப்புகள் பிரிவில் மேலும் விரிவாக உள்ளது (கீழே உள்ள பகுதி).

ஆதாரம்: ஃபைசர் இன்க் ஃபைலிங்ஸ்

முடிவுரை

நிறுவனங்களுக்கு வெவ்வேறு நிதி ஆதாரங்கள் கிடைக்கின்றன, அவற்றில் நீண்ட கால கடன்கள் ஒரு முக்கியமான பகுதியை உருவாக்குகின்றன. தொழில்கள் முழுவதும் இருப்புநிலைகளில் மேலே விவரிக்கப்பட்ட சில அல்லது அனைத்து வகைகளையும் நாங்கள் அடிக்கடி காணலாம். இவை பொதுவாக நிதி பகுப்பாய்வின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகக் கருதப்படுகின்றன, குறிப்பாக நிதி அந்நியச் செலாவணி மற்றும் கடன் இடர் மதிப்பீட்டிற்கு.

அத்தகைய கடன்களின் கணக்கீடு, அவற்றின் கட்டண அட்டவணை மற்றும் அவை ஒவ்வொன்றோடு தொடர்புடைய கூடுதல் விதிமுறைகளையும் புரிந்துகொள்வது அவசியம். அத்தகைய விவரங்கள் ஆண்டு அறிக்கைகளில் உள்ள கணக்குகளுக்கான குறிப்புகளில் கிடைக்கின்றன.