கோவாரன்ஸ் vs தொடர்பு | முதல் 5 வேறுபாடுகள் (இன்போ கிராபிக்ஸ் மூலம்)

கூட்டுறவுக்கும் தொடர்புக்கும் இடையிலான வேறுபாடு

கோவாரன்ஸ் மற்றும் தொடர்பு இரண்டு சொற்கள் ஒருவருக்கொருவர் சரியாக எதிர்மாறாக இருக்கின்றன, அவை இரண்டும் புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் பின்னடைவு பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இரு மாறிகள் ஒருவருக்கொருவர் எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன என்பதை கோவாரன்ஸ் நமக்குக் காட்டுகிறது, அதேசமயம் தொடர்பு இரண்டு மாறிகள் இடையேயான உறவைக் காட்டுகிறது, அவை எவ்வாறு தொடர்புடையவை.

தொடர்பு மற்றும் கோவாரன்ஸ் என்பது இரண்டு புள்ளிவிவரக் கருத்துகளாகும், அவை இரண்டு சீரற்ற மாறிகளுக்கு இடையிலான உறவைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படுகின்றன. ஒரு உருப்படியின் மாற்றம் மற்றொன்றை எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதை தொடர்பு வரையறுக்கிறது, அதே நேரத்தில் இரண்டு உருப்படிகள் எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன என்பதை கோவாரன்ஸ் வரையறுக்கிறது. குழப்பமா? இந்த நெருங்கிய தொடர்புடைய சொற்களுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டைப் புரிந்துகொள்வதற்கு மேலும் முழுக்குவோம்.

கோவாரன்ஸ் என்றால் என்ன?

கோவாரன்ஸ் இரண்டு மாறிகள் ஒருவருக்கொருவர் எவ்வாறு நகர்கின்றன என்பதை அளவிடுகிறது மற்றும் இது மாறுபாட்டின் கருத்தின் நீட்டிப்பாகும் (இது ஒரு ஒற்றை மாறி எவ்வாறு மாறுபடுகிறது என்பதைக் கூறுகிறது). இது -∞ முதல் + ∞ வரை எந்த மதிப்பையும் எடுக்கலாம்.

  • இந்த மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், அதிக சார்பு உறவு. நேர்மறை எண் நேர்மறை ஒத்துழைப்பைக் குறிக்கிறது மற்றும் நேரடி உறவு இருப்பதைக் குறிக்கிறது. திறம்பட இதன் பொருள் என்னவென்றால், ஒரு மாறியின் அதிகரிப்பு மற்ற மாறிகள் நிலையானதாக இருந்தால் மற்ற மாறியில் தொடர்புடைய அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
  • மறுபுறம், எதிர்மறை எண் எதிர்மறை கோவாரென்ஸைக் குறிக்கிறது, இது இரண்டு மாறிகள் இடையே ஒரு தலைகீழ் உறவைக் குறிக்கிறது. உறவின் வகையை வரையறுக்க கோவாரன்ஸ் சரியானது என்றாலும், அதன் அளவை விளக்குவது மோசமானது.

தொடர்பு என்ன?

இரண்டு சீரற்ற மாறிகள் இடையேயான உறவை அளவிடுவதால், தொடர்பு என்பது கோவாரென்ஸை விட ஒரு படி மேலே உள்ளது. எளிமையான சொற்களில், இந்த மாறிகள் ஒருவருக்கொருவர் எவ்வாறு மாறுகின்றன என்பதற்கான ஒரு அலகு அளவீடு ஆகும் (இயல்பாக்கப்பட்ட கோவாரன்ஸ் மதிப்பு).

  • கோவாரென்ஸைப் போலன்றி, தொடர்பு ஒரு வரம்பில் மேல் மற்றும் கீழ் தொப்பியைக் கொண்டுள்ளது. இது +1 மற்றும் -1 க்கு இடையில் மட்டுமே மதிப்புகளை எடுக்க முடியும். சீரற்ற மாறிகள் நேரடி மற்றும் வலுவான உறவைக் கொண்டிருப்பதை +1 இன் தொடர்பு குறிக்கிறது.
  • மறுபுறம், -1 இன் தொடர்பு ஒரு வலுவான தலைகீழ் உறவு இருப்பதைக் குறிக்கிறது மற்றும் ஒரு மாறியின் அதிகரிப்பு மற்ற மாறியில் சமமான மற்றும் எதிர் குறைவுக்கு வழிவகுக்கும். 0 இரண்டு எண்கள் சுயாதீனமாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

கோவாரன்ஸ் மற்றும் தொடர்புக்கான ஃபார்முலா

இந்த இரண்டு கருத்துகளையும் கணித ரீதியாக வெளிப்படுத்தலாம். U மற்றும் Ub என சராசரி மதிப்புகள் கொண்ட A மற்றும் B ஆகிய இரண்டு சீரற்ற மாறிகள் மற்றும் முறையே Sa மற்றும் Sb ஆக நிலையான விலகல்:

திறம்பட 2 க்கு இடையிலான உறவை இவ்வாறு வரையறுக்கலாம்:

புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் நிதி பகுப்பாய்வு ஆகிய துறைகளில் தொடர்புகள் மற்றும் கோவாரன்ஸ் இரண்டும் பயன்பாட்டைக் காண்கின்றன. தொடர்பு என்பது உறவை தரப்படுத்துவதால், எந்த இரண்டு மாறிகளையும் ஒப்பிடுகையில் இது உதவியாக இருக்கும். இது போர்ட்ஃபோலியோவில் திறமையான வருவாயை மட்டுமல்லாமல், பங்குச் சந்தையில் ஏற்படும் மோசமான இயக்கங்களின் அடிப்படையில் இந்த வருவாயைப் பாதுகாப்பதற்கும் ஜோடி வர்த்தகம் மற்றும் ஹெட்ஜிங் போன்ற உத்திகளைக் கொண்டு வருவதற்கு ஆய்வாளருக்கு உதவுகிறது.

தொடர்பு மற்றும் கோவாரன்ஸ் இன்போ கிராபிக்ஸ்

தொடர்பு மற்றும் கோவாரன்ஸ் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான முக்கிய வித்தியாசத்தைப் பார்ப்போம்.

முக்கிய வேறுபாடுகள்

  • கோவாரன்ஸ் என்பது இரண்டு சீரற்ற மாறிகள் ஒருவருக்கொருவர் பொறுத்து மாறுபடும் அளவின் ஒரு குறிகாட்டியாகும். தொடர்பு, மறுபுறம், இந்த உறவின் வலிமையை அளவிடுகிறது. தொடர்புகளின் மதிப்பு மேல் +1 ஆல் மற்றும் கீழ் பக்கத்தில் -1 ஆல் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இது ஒரு திட்டவட்டமான வரம்பாகும். இருப்பினும், கோவாரென்ஸின் வரம்பு காலவரையற்றது. இது எந்த நேர்மறையான மதிப்பையும் அல்லது எதிர்மறை மதிப்பையும் எடுக்கலாம் (கோட்பாட்டளவில் வரம்பு -∞ முதல் + is வரை). .5 இன் தொடர்பு 3 ஐ விட அதிகமாக உள்ளது என்பதையும், முதல் எண்களின் தொகுப்பு (.5 என தொடர்புடன்) இரண்டாவது தொகுப்பை விட ஒருவருக்கொருவர் சார்ந்து இருப்பதையும் நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் (3 உடன் தொடர்பு உள்ளது) அத்தகைய முடிவை விளக்குவது கோவாரன்ஸ் கணக்கீடுகளிலிருந்து மிகவும் கடினமாக இருங்கள்.
  • அளவின் மாற்றம் கோவாரென்ஸை பாதிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, இரண்டு மாறிகளின் மதிப்பு ஒத்த அல்லது வேறுபட்ட மாறிலிகளால் பெருக்கப்பட்டால், இது இந்த இரண்டு எண்களின் கணக்கிடப்பட்ட கோவாரென்ஸை பாதிக்கிறது. இருப்பினும், தொடர்புக்கு ஒரே வழிமுறையைப் பயன்படுத்துவதால், மாறிலிகளால் பெருக்கப்படுவது முந்தைய முடிவை மாற்றாது. ஏனென்றால், அளவிலான மாற்றம் தொடர்புகளை பாதிக்காது.
  • கோவாரென்ஸைப் போலன்றி, தொடர்பு என்பது இரண்டு மாறிகளின் இடை-சார்புநிலையின் அலகு-இலவச நடவடிக்கையாகும். கணக்கிடப்பட்ட தொடர்பு மதிப்புகளை அவற்றின் அலகுகள் மற்றும் பரிமாணங்களைப் பொருட்படுத்தாமல் எந்த 2 மாறிகளிலும் ஒப்பிடுவதை இது எளிதாக்குகிறது.
  • கோவாரென்ஸை 2 மாறிகள் மட்டுமே கணக்கிட முடியும். மறுபுறம், பல செட் எண்களுக்கு தொடர்பு கணக்கிட முடியும். கோவரியன்ஸுடன் ஒப்பிடும்போது ஆய்வாளர்களுக்கு தொடர்பு விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும் மற்றொரு காரணி.

கோவாரன்ஸ் vs தொடர்பு ஒப்பீட்டு அட்டவணை

அடிப்படைகோவாரன்ஸ்தொடர்பு
பொருள்கோவாரன்ஸ் என்பது 2 சீரற்ற மாறிகள் ஒருவருக்கொருவர் சார்ந்து இருப்பதற்கான ஒரு குறிகாட்டியாகும். அதிக எண் அதிக சார்புநிலையைக் குறிக்கிறது.பிற நிபந்தனைகள் நிலையானதாக இருந்தால், இந்த 2 மாறிகள் எவ்வளவு வலுவாக தொடர்புடையவை என்பதற்கான ஒரு குறிகாட்டியாக தொடர்பு உள்ளது. அதிகபட்ச மதிப்பு +1 என்பது ஒரு சரியான சார்பு உறவைக் குறிக்கிறது.
உறவுதொடர்புகளை கோவாரென்ஸிலிருந்து கழிக்க முடியும்தொடர்பு என்பது ஒரு நிலையான அளவிலான கோவாரென்ஸை வழங்குகிறது. கணக்கிடப்பட்ட கோவாரென்ஸை நிலையான விலகலுடன் வகுப்பதன் மூலம் இது கழிக்கப்படுகிறது.
மதிப்புகள்கோவாரென்ஸின் மதிப்பு -∞ மற்றும் + of வரம்பில் உள்ளது.தொடர்பு -1 மற்றும் +1 வரம்புகளுக்கு இடையிலான மதிப்புகளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அளவீடல்கோவாரென்ஸை பாதிக்கிறதுஅளவுகோல்களில் மாற்றம் அல்லது மாறிலியால் பெருக்கப்படுவதால் தொடர்பு பாதிக்கப்படாது.
அலகுகள்கோவாரியன்ஸ் ஒரு திட்டவட்டமான அலகு கொண்டிருக்கிறது, ஏனெனில் இது இரண்டு எண்களின் பெருக்கத்தாலும் அவற்றின் அலகுகளாலும் கழிக்கப்படுகிறது.தொடர்பு என்பது தசம மதிப்புகள் உட்பட -1 மற்றும் +1 க்கு இடையில் ஒரு அலகு இல்லாத முழுமையான எண்.

முடிவுரை

தொடர்பு மற்றும் ஒத்துழைப்பு ஒருவருக்கொருவர் மிகவும் நெருக்கமாக தொடர்புடையவை, ஆனால் அவை நிறைய வேறுபடுகின்றன. கோவாரன்ஸ் தொடர்பு வகையை வரையறுக்கிறது, ஆனால் தொடர்பு என்பது வகையை மட்டுமல்ல, இந்த உறவின் வலிமையையும் வரையறுக்கிறது. இந்த காரணத்தினால் தொடர்பு என்பது பெரும்பாலும் கோவாரென்ஸின் சிறப்பு வழக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இரண்டிற்கும் இடையில் ஒருவர் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்றால், பரிமாணங்கள், இருப்பிடங்கள் மற்றும் அளவிலான மாற்றங்களால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதால், பெரும்பாலான ஆய்வாளர்கள் தொடர்புபடுத்த விரும்புகிறார்கள். மேலும், இது -1 முதல் +1 வரம்பிற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால், களங்களில் உள்ள மாறிகள் இடையே ஒப்பீடுகளை வரைய இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். இருப்பினும், ஒரு முக்கியமான வரம்பு என்னவென்றால், இந்த இரண்டு கருத்துக்களும் ஒரே நேரியல் உறவை அளவிடுகின்றன.