எக்செல் இல் எல்.என் (ஃபார்முலா, வரைபடம், எடுத்துக்காட்டுகள்) | எல்.என் செயல்பாட்டை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

எண்கணிதத்தில், எக்ஸ்போனென்டேஷனுக்கு நேர்மாறான ஒரு மடக்கை செயல்பாடு அல்லது எல்.ஓ.ஜி செயல்பாடு உள்ளது, எக்செல் இல் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணின் மடக்கை கணக்கிட இதே போன்ற செயல்பாடு உள்ளது மற்றும் இந்த செயல்பாடு எக்செல் இல் எல்.என் செயல்பாடு ஆகும், இது ஒரு எண்ணை வாதமாக எடுத்துக்கொள்கிறது மற்றும் முடிவை மடக்கை என வழங்குகிறது.

எக்செல் இல் எல்.என் செயல்பாடு

இது MS Excel இல் உள்ளமைக்கப்பட்ட செயல்பாடு. எம்எஸ் எக்செல் இல் கணித செயல்பாடுகளின் கீழ் எல்என் எக்செல் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எக்செல் எல்என் ஒரு எண்ணின் இயற்கையான மடக்கை கணக்கிட பயன்படுகிறது.

இயற்கை மடக்கை செயல்பாடு என்ன?

ஒரு எண்ணின் இயல்பான மடக்கை கணித மாறிலியின் அடிப்பகுதிக்கு அதன் மடக்கை ஆகும் e, எங்கே e ஒரு பகுத்தறிவற்ற மற்றும் ஆழ்நிலை எண் 2.718281828459 க்கு சமம். X இன் இயற்கையான மடக்கை செயல்பாடு பொதுவாக எழுதப்பட்டுள்ளது lnஎக்ஸ், லோஜ் x, அல்லது சில நேரங்களில், அடிப்படை என்றால் e வெறுமனே மறைமுகமானது பதிவு x.

எனவே, Ln (எண்) = LOG (எண், இ)

எங்கே e ~ = 2.7128

கீழே எல்.என் செயல்பாட்டு வரைபடம் உள்ளது

மேலே உள்ள எல்.என் செயல்பாட்டு வரைபடத்தில், எக்ஸ்-அச்சு எந்த பதிவை கணக்கிட வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது மற்றும் ஒய்-அச்சு பதிவு மதிப்புகளைக் குறிக்கிறது. எ.கா. எல்என் செயல்பாட்டு வரைபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி பதிவு (1) 0 ஆகும்.

எக்செல் இல் எல்.என் ஃபார்முலா

எல்என் செயல்பாடு எக்செல் சூத்திரம் பின்வருமாறு: 

எல்.என் ஃபார்முலாவுக்கு மூன்று வாதங்கள் உள்ளன, அவற்றில் இரண்டு விருப்பத்தேர்வுகள். எங்கே,

  • எண் = இது தேவையான அளவுரு. இயற்கையான மடக்கை செயல்பாடு கணக்கிடப்பட வேண்டிய எண்ணிக்கையை இது குறிக்கிறது. எண் நேர்மறை உண்மையான எண்ணாக இருக்க வேண்டும்.
  • அளவுரு எதிர்மறை எண்ணாக இருந்தால், அது #NUM உடன் பிழையைத் தருகிறது! எண்ணுடன் பிழையைக் குறிக்கிறது.
  • அளவுரு பூஜ்ஜியமாக இருந்தால், அது #NUM உடன் பிழையைத் தருகிறது! எண்ணுடன் பிழையைக் குறிக்கிறது.
  • அளவுரு ஒரு எண் அல்லாத மதிப்பு என்றால், அது #VALUE உடன் பிழையைத் தருகிறது! உருவாக்கப்பட்ட மதிப்பில் பிழையைக் குறிக்கிறது.

எக்செல் இல் எல்.என் செயல்பாட்டை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

கூறப்பட்ட செயல்பாடு ஒரு பணித்தாள் (WS) செயல்பாடு. ஒரு WS செயல்பாடாக, ஒரு பணித்தாளின் கலத்தில் சூத்திரத்தின் ஒரு பகுதியாக எக்செல் எல்என் செயல்பாட்டை உள்ளிடலாம். நன்றாக புரிந்து கொள்ள கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்க்கவும்.

இந்த எல்.என் எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - எல்.என் எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1 - பின்னம் எண்

இந்த எடுத்துக்காட்டில், செல் சி 2 அதனுடன் தொடர்புடைய எல்என் சூத்திரத்தைக் கொண்டுள்ளது. எனவே, சி 2 என்பது ஒரு முடிவு கலமாகும். எல்.என் இன் முதல் வாதம் பி 2 ஆகும், இது எந்த பதிவின் கணக்கிடப்பட வேண்டும். எண் 0.5 மற்றும் 0.5 இன் பதிவு -0.693147 ஆகும். எனவே, விளைவாக கலத்தின் மதிப்பு -0.693147 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு # 2 - பூஜ்ஜிய எண்

இந்த எடுத்துக்காட்டில், செல் சி 4 அதனுடன் தொடர்புடைய எல்என் சூத்திரத்தைக் கொண்டுள்ளது. எனவே, சி 4 ஒரு முடிவு செல். எல்.என் இன் முதல் வாதம் பி 4 ஆகும், இது எந்த பதிவின் கணக்கிடப்பட வேண்டும். எண் 0 மற்றும் 0 இன் பதிவை கணக்கிட முடியாது. எக்செல் இல் எல்என் செயல்பாடு எண் மதிப்பை பூஜ்ஜியமாக ஏற்காது, எனவே பிழை பதிலுக்கு வீசப்படுகிறது. பிழை #NUM! இது எண் தவறானது என்பதைக் குறிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு # 3 - முழு எண்

இந்த எடுத்துக்காட்டில், செல் சி 6 அதனுடன் தொடர்புடைய எல்என் சூத்திரத்தைக் கொண்டுள்ளது. எனவே, சி 6 ஒரு முடிவு செல். எல்.என் இன் முதல் வாதம் பி 6 ஆகும், இது எந்த பதிவின் கணக்கிடப்பட வேண்டும். எண் 5 மற்றும் 5 இன் பதிவு 1.609437912. எனவே, விளைவாக கலத்தின் மதிப்பு 1.609437912 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு # 4 - எண் அல்லாத மதிப்பு

இந்த எடுத்துக்காட்டில், செல் சி 8 உடன் எல்.என் சூத்திரம் தொடர்புடையது. எனவே, சி 8 என்பது ஒரு முடிவு கலமாகும். எக்செல் இல் எல்.என் இன் முதல் வாதம் பி 8 ஆகும், இது எந்த பதிவின் கணக்கிடப்பட வேண்டும். எண் ‘ஏபிசி’ மற்றும் எண் அல்லாத மதிப்பின் பதிவை கணக்கிட முடியாது. அத்தகைய மதிப்புக்கு பதிவை கணக்கிட முடியாதபோது எக்செல் இல் எல்என் செயல்பாடு ஒரு பிழையை அளிக்கிறது. பிழை #VALUE! இது மதிப்பு தவறானது என்பதைக் குறிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு # 5 - எதிர்மறை எண்

இந்த எடுத்துக்காட்டில், செல் சி 10 அதனுடன் தொடர்புடைய எல்என் சூத்திரத்தைக் கொண்டுள்ளது. எனவே, சி 10 என்பது ஒரு முடிவு கலமாகும். எக்செல் இல் எல்.என் இன் முதல் வாதம் பி 10 ஆகும், இது எந்த பதிவின் கணக்கிடப்பட வேண்டும். எண் -1.2 மற்றும் எதிர்மறை எண்ணின் பதிவை கணக்கிட முடியாது. மதிப்பு எதிர்மறையாக இருப்பதால், எக்செல் இல் உள்ள எல்என் செயல்பாடு மதிப்பு பிழையானது என்பதைக் குறிக்கும் பிழையைத் தருகிறது. எனவே, விளைவாக கலத்தின் மதிப்பு #NUM! இது எண் தவறானது என்பதைக் குறிக்கிறது.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

  • எக்செல் இல் உள்ள எல்என் செயல்பாடு ஒரு நேர்மறையான உண்மையான எண்ணை அதன் அளவுருவாக ஏற்றுக்கொள்கிறது. வகுப்பான் பூஜ்ஜியமாக இருக்க முடியாது.
  • அளவுரு எதிர்மறை எண்ணாக இருந்தால், அது #NUM உடன் பிழையைத் தருகிறது! எண்ணுடன் பிழையைக் குறிக்கிறது.
  • அளவுரு பூஜ்ஜியமாக இருந்தால், அது #NUM உடன் பிழையைத் தருகிறது! எண்ணுடன் பிழையைக் குறிக்கிறது.
  • அளவுரு ஒரு எண் அல்லாத மதிப்பு என்றால், அது #VALUE உடன் பிழையைத் தருகிறது! உருவாக்கப்பட்ட மதிப்பில் பிழையைக் குறிக்கிறது.

இதேபோன்ற நோக்கத்திற்காக எக்செல் வி.பி.ஏ.

இயற்கையான மடக்கை செயல்பாட்டைக் கணக்கிட VBA க்கு ஒரு தனி உள்ளடிக்கிய செயல்பாடு உள்ளது, இது LOG ஆகும். இதை பின்வருமாறு பயன்படுத்தலாம்.

உதாரணமாக:

சிறந்த புரிதலுக்காக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உதாரணத்தைப் பார்ப்போம்.

logVal = LOG (5)

logVal: 1.609437912

இங்கே, 5 என்பது இயற்கையான மடக்கை செயல்பாட்டைக் கணக்கிட வேண்டிய எண். பதிவு (5) அடிப்படை e க்கு, 1.609437912. எனவே, மாறி logVal மதிப்பு 1.609437912 ஐக் கொண்டுள்ளது.