உறவினர் மாற்றம் (ஃபார்முலா, எடுத்துக்காட்டுகள்) | உறவினர் மாற்றத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

உறவினர் மாற்றம் என்றால் என்ன?

உறவினர் மாற்றம் முதல் காலகட்டத்தில் ஒரு காட்டி மதிப்பின் மாற்றத்தைக் காட்டுகிறது மற்றும் சதவீத அடிப்படையில், அதாவது உறவினர் மாற்றம் முதல் காலகட்டத்தில் குறிகாட்டியின் மதிப்பைக் கழிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது, இது இரண்டாவது காலகட்டத்தில் காட்டி மதிப்பிலிருந்து பின்னர் பிரிக்கப்படுகிறது முதல் காலகட்டத்தில் காட்டி மதிப்பால் மற்றும் முடிவு சதவீதம் அடிப்படையில் எடுக்கப்படுகிறது.

ஒப்பீட்டு மாற்றத்திற்கான சூத்திரம் மிகவும் எளிதானது மற்றும் ஆரம்பத்தில் மாறியின் ஆரம்ப மதிப்பை இறுதி மதிப்பிலிருந்து கழிப்பதன் மூலம் பெறப்படுகிறது, பின்னர் முடிவை ஆரம்ப மதிப்பால் வகுத்து பின்னர் இறுதியாக 100% ஆல் பெருக்கி சதவீதத்தின் அடிப்படையில் வெளிப்படுத்தலாம். கணித ரீதியாக, இது,

உறவினர் மாற்றம் = (இறுதி மதிப்பு - ஆரம்ப மதிப்பு) / ஆரம்ப மதிப்பு * 100%

உறவினர் மாற்றத்தின் கணக்கீடு (படிப்படியாக)

உறவினர் மாற்றத்திற்கான சூத்திரத்தை பின்வரும் படிகளைப் பயன்படுத்தி பெறலாம்:

 • படி 1: முதலாவதாக, மாறியின் ஆரம்ப மதிப்பை தீர்மானிக்கவும். உதாரணமாக, முந்தைய ஆண்டில் ஒரு நிறுவனம் சம்பாதித்த வருவாய் வருவாயின் ஆரம்ப மதிப்புக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு.
 • படி 2: அடுத்து, மாறியின் இறுதி மதிப்பை தீர்மானிக்கவும். மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டில், அடுத்த ஆண்டில் சம்பாதித்த வருவாயை வருவாயின் இறுதி மதிப்பாகக் கருதலாம்.
 • படி 3: அடுத்து, மாறியின் முழுமையான மாற்றத்தை பெற இறுதி மதிப்பிலிருந்து ஆரம்ப மதிப்பைக் கழிக்கவும். எடுத்துக்காட்டில், அடுத்த ஆண்டில் வருவாய் அதிகரிப்பு.
  • முழுமையான மாற்றம் = இறுதி மதிப்பு - ஆரம்ப மதிப்பு
 • படி 4: இறுதியாக, ஒப்பீட்டு மாற்றத்திற்கான சூத்திரம் மாறியின் முழுமையான மாற்றத்தை ஆரம்ப மதிப்பால் வகுப்பதன் மூலம் பெறப்படுகிறது, பின்னர் சதவீத மாற்றத்தின் அடிப்படையில் முடிவை வெளிப்படுத்த 100% ஆல் பெருக்கப்படுகிறது.
  • உறவினர் மாற்றம் ஃபார்முலா = (இறுதி மதிப்பு - ஆரம்ப மதிப்பு) / ஆரம்ப மதிப்பு * 100%

எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த உறவினர் மாற்றம் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - உறவினர் மாற்றம் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

நடப்பு ஆண்டின் வருவாயை முந்தைய ஆண்டில் ஈட்டிய வருவாயுடன் ஒப்பிட விரும்பும் சிறு வணிக உரிமையாளரின் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். நடப்பு ஆண்டில், வணிகமானது, 53,250 வருவாயை நிர்வகித்தது, கடந்த ஆண்டு கிடைத்த வருவாய், 000 51,000 ஆகும். நடப்பு ஆண்டில் வருவாயின் ஒப்பீட்டு மாற்றத்தைக் கணக்கிடுங்கள்.

எனவே, நடப்பு ஆண்டின் வருவாயில்% மாற்றத்தை மேற்கண்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்,

 • % மாற்றம் = ($ 53,250 - $ 51,000) / $ 51,000 * 100%

 • % மாற்றம் = 4.41%

எனவே, கடந்த ஆண்டு ஈட்டிய வருவாயுடன் ஒப்பிடும்போது நடப்பு ஆண்டு வருவாய் 4.41% அதிகரித்துள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு # 2

கடந்த மாதம் 1,200,000 டாலர் மதிப்புள்ள ஒரு குடியிருப்பின் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். மதிப்பீடு இன்று 1 1,150,000 ஆக மாறியிருந்தால் வீட்டின் மதிப்பீட்டில் ஏற்படும் மாற்றத்தை கணக்கிடுங்கள்.

எனவே, இன்றைய மதிப்பீட்டில்% மாற்றத்தை மேற்கண்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்,

 • % மாற்றம் = ($ 1,150,000 - $ 1,200,000) / $ 1,200,000 * 100%

 • % மாற்றம் = -4.17%

ஆகையால், அபார்ட்மெண்டின் மதிப்பீடு கடந்த மாத மதிப்பீட்டோடு ஒப்பிடும்போது இன்று 4.17% குறைவாக உள்ளது. [எதிர்மறை மதிப்பு வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது]

எடுத்துக்காட்டு # 3

ஒரு வணிக உரிமையாளர் ஒரு புதிய தயாரிப்பு வரிசையைத் தொடங்கிய உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். இப்போது, ​​புதிய தயாரிப்பு காரணமாக, வருவாய், 000 78,000 முதல், 000 89,000 ஆகவும், விற்பனை செலவு 56,000 டாலரிலிருந்து 66,000 டாலராகவும் அதிகரித்துள்ளது. முழுமையான மாற்றம் மற்றும் உறவினர் மாற்றத்தின் அடிப்படையில் வணிக உரிமையாளருக்கான மதிப்பு கூட்டல் என்பதை தீர்மானிக்கவும்.

வருவாயில் முழுமையான மாற்றம்

 • வருவாயில் முழுமையான மாற்றம் = $ 89,000 - $ 78,000
 • = $11,000

விற்பனை செலவில் முழுமையான மாற்றம்

 • விற்பனை செலவில் முழுமையான மாற்றம் = $ 66,000 - $ 56,000
 • = $10,000

முழுமையான விதிமுறைகளில் அதிகரிக்கும் நன்மை

 • முழுமையான சொற்களில் அதிகரிக்கும் நன்மை = வருவாயில் முழுமையான மாற்றம் - விற்பனை செலவில் முழுமையான மாற்றம்
 • = $11,000 – $10,000
 • = $1,000

% வருவாயில் மாற்றம்

 • வருவாயில்% மாற்றம் = ($ 89,000 - $ 78,000) / $ 78,000 * 100%
 • = 14.10%

விற்பனை செலவில் மாற்றம்

 • விற்பனை செலவில்% மாற்றம் = ($ 66,000 - $ 56,000) / $ 56,000 * 100%
 • = 17.86%

உறவினர் விதிமுறைகளில் அதிகரிக்கும் நன்மை

 • உறவினர் அடிப்படையில் அதிகரிக்கும் நன்மை = வருவாயில்% மாற்றம் - விற்பனை செலவில்% மாற்றம்
 • = 14.10% – 17.86%
 • = -3.76%

ஆகையால், வணிகமானது முழுமையான சொற்களில் ($ 1,000) பயனடைகிறது, ஆனால் ஒப்பீட்டளவில் (-3.76%) இழந்து வருகிறது, ஏனெனில் விற்பனை செலவில் ஒப்பீட்டளவில் மாற்றம் அதன் குறைந்த அடித்தளத்தின் காரணமாக வருவாயை விட அதிகமாக உள்ளது.

உறவினர் மாற்றம் கால்குலேட்டர்

இந்த உறவினர் மாற்ற கால்குலேட்டரை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

இறுதி மதிப்பு
தொடக்க மதிப்பு
உறவினர் மாற்றம் சூத்திரம் =
 

உறவினர் மாற்றம் சூத்திரம் =
இறுதி மதிப்பு-ஆரம்ப மதிப்பு
எக்ஸ்100
தொடக்க மதிப்பு
0 - 0
எக்ஸ்100=0
0

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

ஒப்பீட்டு மாற்றத்தின் கருத்து முக்கியமானது, ஏனெனில் சில நேரங்களில் அளவு அல்லது அளவு காரணமாக இரண்டு நிறுவனங்களின் மதிப்பில் முழுமையான மாற்றங்களை ஒப்பிடுவது சாத்தியமில்லை, அதாவது ஒரு பெரிய மதிப்பில் ஒரு சிறிய மாற்றம் ஒரு சிறிய மதிப்பில் கணிசமாக பெரிய மாற்றத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் . உதாரணமாக, 5000 இல் 10% 500 க்கு சமம் 200 இல் 75% ஐ விட அதிகமாக உள்ளது, இது 150 க்கு சமம், இருப்பினும்% மாற்றத்தின் அடிப்படையில் இது வேறு வழி.

அத்தகைய சூழ்நிலையில், சதவீத மாற்றம் மிகவும் எளிது, ஏனெனில் இது சமன்பாட்டின் அளவை வெளியேற்றுவதற்கான சிக்கலை எடுத்துக்கொள்கிறது, ஏனெனில் இது ஒரு பகுதியற்ற அல்லது சதவீதமாக வெளிப்படுத்தப்படும் ஒரு அலகு இல்லாத மதிப்பு. ஒப்பீட்டு மாற்ற சூத்திரத்தில் நிதி அளவீடுகள், அறிவியல் மதிப்புகள், வரலாற்று மதிப்புகள் போன்ற ஒவ்வொரு துறையிலும் பயன்பாடுகள் உள்ளன.