கணக்கியலில் மேல்நிலை செலவுகள் (வரையறை, எடுத்துக்காட்டு)

மேல்நிலை செலவுகள் என்ன?

மேல்நிலை செலவு என்பது உற்பத்திச் செயலுடன் நேரடியாக தொடர்புபடுத்தப்படாத செலவாகும், எனவே உற்பத்தி இல்லாவிட்டாலும் செலுத்த வேண்டிய மறைமுக செலவுகளாக அவை கருதப்படுகின்றன; மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகளில் வாடகை செலுத்த வேண்டியவை, செலுத்த வேண்டிய பயன்பாடுகள், செலுத்த வேண்டிய காப்பீடு, அலுவலக ஊழியர்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய சம்பளம், அலுவலக பொருட்கள் போன்றவை அடங்கும்.

மேல்நிலை செலவு என்பது மறைமுக பொருள், மறைமுக உழைப்பு மற்றும் பிற இயக்க செலவுகளின் விலையைக் குறிக்கிறது, அவை வணிகத்தின் வழக்கமான அன்றாட இயக்கத்துடன் தொடர்புடையவை, ஆனால் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட தயாரிப்பு அல்லது சேவை அல்லது செலவு மையத்திற்கும் நேரடியாக வசூலிக்க முடியாது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், உழைப்பு, பொருள் அல்லது சேவைகளுக்கு ஏற்படும் செலவு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விலையுயர்ந்த பொருட்களின் விலை அல்லது வணிகத்தின் ஒரு யூனிட்டுக்கு சேவை மூலம் பொருளாதார ரீதியாக அடையாளம் காண முடியாது. அவை மறைமுகமானவை மற்றும் முடிந்தவரை துல்லியமாக செலவு அலகுகளில் பகிரப்பட வேண்டும்.

  • எடுத்துக்காட்டுகளில் மறைமுகப் பொருள், மறைமுக உழைப்பு மற்றும் மறைமுக செலவுகள் ஆகியவை அடங்கும். இது வணிகத்திலிருந்து வணிகத்திற்கு மாறுபடும், மேலும் அவை வணிகத்தின் சீரான இயக்கத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு தவிர்க்க முடியாத பகுதியாகும்.
  • அவை உற்பத்தி நிலை (மாறுபடும் மேல்நிலைகள்) உடன் வேறுபடுகின்றன, அல்லது அவை வெளியீட்டின் அளவிலிருந்து (நிலையான மேல்நிலைகள்) அல்லது இரண்டின் கலவையிலிருந்து (அரை-மாறுபடும் செலவு) முற்றிலும் சுயாதீனமாக இருக்கலாம்.
  • ஒரு வணிகத்திற்கு இந்த செலவை உன்னிப்பாகக் கண்காணிப்பது மிக முக்கியம், மேலும் அதன் தயாரிப்புகளை மிகவும் திறமையாக விலை நிர்ணயிக்கும் திறனை வணிகத்திற்கு வழங்குவதால் அதைக் குறைவாக வைத்திருக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும், இதனால் அதன் போட்டியாளர்களை விட இது போட்டித்தன்மையுடன் உயர்ந்ததாக இருக்கும்.

மேல்நிலை செலவுகளின் கணக்கீடு எடுத்துக்காட்டு

விளம்பர செலவு, காப்பீட்டு செலவு, வாடகை, பயன்பாடுகள், தேய்மானம், கெடுக்கும் செலவு, தபால்துறை மற்றும் எழுதுபொருள் செலவுகள் போன்றவை மேல்நிலை செலவுகளின் எடுத்துக்காட்டுகளில் சில.

ஒரு எண் உதாரணத்தின் உதவியுடன் இதைப் புரிந்துகொள்வோம்:

ஏபிசி லிமிடெட் மொத்த மேல்நிலை செலவு ரூ .120000 ஆகவும், 24000 நேரடி உழைப்பு நேரங்களை (10 தொழிலாளர்கள் வாரத்திற்கு 48 மணிநேரத்திற்கு 50 வாரங்களுக்கு 50 வாரங்களுக்கு வேலை செய்கிறார்கள்) அதன் மூன்று தயாரிப்பு வரிகளின் உற்பத்தியில் செலவிட்டுள்ளது, பி, மற்றும் சி. ஏபிசி அதன் தயாரிப்பு வரிசையில் ஏ வேலை செய்ய முயற்சிக்கிறது. அவற்றின் விவரங்கள் பின்வருமாறு:

நேரடி தொழிலாளர் நேர வீதம் = ரூ 120000/24000.

= மணிக்கு ரூ .5.00

மேல்நிலை செலவுகளின் வகைகள்

பரவலாக அவை பின்வரும் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படலாம் / வகைப்படுத்தப்படலாம்:

# 1 - நடத்தை- விவேகமான வகைப்பாடு

நடத்தை வாரியான வகைப்பாட்டின் அடிப்படையில், இதை நாம் பின்வரும் வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்:

  • நிலையான மேல்நிலைகள்

இத்தகைய மேல்நிலை செலவுகள் இயற்கையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டவை மற்றும் உற்பத்தி நடவடிக்கைகளின் அதிகரிப்பு அல்லது குறைவு அல்லது வணிகத்தால் உற்பத்தி செய்யப்படும் உற்பத்தியின் அளவு ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படாது. இந்த மேல்நிலைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் சரி செய்யப்படுகின்றன, மேலும் அவை அத்தகைய வரம்புகள் வரையிலான நிர்வாக நடவடிக்கைகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை.

நிலையான மேல்நிலை எடுத்துக்காட்டுகளில் வாடகை மற்றும் தேய்மானம் ஆகியவை அடங்கும்.

  • மாறி மேல்நிலைகள்

இத்தகைய மேல்நிலை செலவுகள் வெளியீட்டின் அளவிற்கு நேரடி விகிதத்தில் வேறுபடுகின்றன. இந்த மேல்நிலை செலவுகள் வணிக நடவடிக்கைகளால் நேரடியாக பாதிக்கப்படுகின்றன.

மாறி மேல்நிலை எடுத்துக்காட்டுகளில் கப்பல் செலவுகள், விளம்பர செலவுகள் போன்றவை அடங்கும்.

  • அரை மாறுபடும் மேல்நிலைகள்

அரை-மாறுபடும் மேல்நிலை செலவுகள் என்பது ஓரளவு சரி செய்யப்பட்டவை மற்றும் இயற்கையில் கட்சி மாறுபடும். எனவே, அவை நிலையான மற்றும் மாறக்கூடிய கூறுகள் இரண்டையும் கொண்டிருக்கின்றன, எனவே, வணிக வெளியீட்டிற்கு நேரடி விகிதத்தில் ஏற்ற இறக்கமில்லை. அரை மாறி மேல்நிலை எடுத்துக்காட்டுகளில் தொலைபேசி கட்டணங்கள் போன்றவை அடங்கும்.

# 2 - செயல்பாடு- விவேகமான வகைப்பாடு

செயல்பாடு வாரியாக வகைப்படுத்தலின் அடிப்படையில், இதை பின்வரும் வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்:

  • உற்பத்தி மேல்நிலைகள்

இது மறைமுக பொருள், மறைமுக உழைப்பு அல்லது பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் உற்பத்தியில் ஏற்படும் மறைமுக செலவுகள் போன்ற அனைத்து மறைமுக செலவுகளையும் உள்ளடக்கியது. இது தொழிற்சாலை மேல்நிலைகள், பணி மேல்நிலைகள் போன்றவை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

  • நிர்வாக மேல்நிலைகள்

இது கணக்கியல் மற்றும் நிர்வாக சேவைகளை வெளியேற்றுவதில் ஏற்படும் செலவுகளைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் ஒரு யூனிட் உற்பத்தி செலவோடு இதை இணைக்க முடியாது.

  • விற்பனை மற்றும் விநியோக மேல்நிலைகள்

இது விற்பனை மற்றும் விநியோக மேல்நிலைகளை உள்ளடக்கியது, அவை தயாரிப்புகளை விற்பனை செய்வதிலும் அனுப்புவதிலும் செய்யப்படுகின்றன, மேலும் போக்குவரத்து போன்றவற்றில் செலவிடப்படுகின்றன.

  • ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மேல்நிலைகள்

இந்த மேல்நிலை செலவுகள் பொதுவாக ஒரு புதிய தயாரிப்பு அல்லது செயல்முறை வளர்ச்சியில் ஏற்படும். எந்தவொரு குறிப்பிட்ட தயாரிப்பு அல்லது சேவை வரியிலும் வணிகத்தால் வசூலிக்கப்படுவதை அவை அடையாளம் காண முடியாது.

எடுத்துக்காட்டுகளில் ஆராய்ச்சியில் பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருட்களின் விலை, ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் ஊழியர்களின் செலவு போன்றவை அடங்கும்.

மேல்நிலை செலவினங்களின் ஒதுக்கீடு

இது இரண்டு-படி செயல்முறை ஆகும்:

# 1 - தோராயமான செலவு மையத்தின் தேர்வு

பொருத்தமான செலவு மையத்திற்கு தேர்வு செய்வதற்கான மேல்நிலைகளின் பகுப்பாய்வு இதில் அடங்கும். இது தேவையான கட்டுப்பாட்டு நிலை மற்றும் அதன் இயல்பு தொடர்பான தகவல்கள் உட்பட பல காரணிகளைச் சார்ந்தது.

# 2 - தீர்மானித்தல்

இந்த கட்டத்தில் மேல்நிலை செலவை தீர்மானிக்க பகுப்பாய்வு அடங்கும், இது ஒவ்வொரு செலவு மையத்திற்கும் ஒதுக்கப்படலாம், மேலும் இது செலவு ஒதுக்கீடு மற்றும் செலவு பகிர்வு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. ஒரு குறிப்பிட்ட செலவு மையத்திற்கு குறிப்பாகக் கூறப்படும் செலவை அடையாளம் காண்பதன் மூலம் செலவு ஒதுக்கீடு அடையப்படுகிறது. இது சாத்தியமில்லாத சந்தர்ப்பங்களில், ஒவ்வொரு செலவு மையத்திற்கும் பெறப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட நன்மையின் அடிப்படையில் செலவு மையங்களிடையே செலவை ஒதுக்க செலவு பகிர்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சேவை நிறுவனத்தில் மின்சார செலவுகளை அதன் பிரிவுகளில் ஒதுக்க முடியாது, மேலும், செலவினங்களை மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில் பிரிக்கலாம்.

முடிவுரை

பொருட்களின் உற்பத்தி அல்லது சேவைகளை வழங்குவதில் ஒரு வணிகத்தால் ஏற்படும் மொத்த செலவின் ஒரு முக்கிய பகுதியாக மேல்நிலை செலவுகள் உள்ளன. ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவிற்குள் இருப்பதை உறுதிப்படுத்த அவர்களுக்கு நெருக்கமான கண்காணிப்பு தேவைப்படுகிறது.