ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதம் (வரையறை, எடுத்துக்காட்டு) | Rf என்றால் என்ன?

ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதம் என்ன?

ஆபத்து இல்லாத விகிதம் முதலீட்டாளரால் பூஜ்ஜிய அபாயங்களுடன் முதலீட்டில் எதிர்பார்க்கப்படும் குறைந்தபட்ச வருவாய் விகிதம், இது பொதுவாக, நன்கு வளர்ந்த நாடுகளின் அரசாங்க பத்திரங்கள்; அவை அமெரிக்க கருவூல பத்திரங்கள் அல்லது ஜெர்மன் அரசாங்க பத்திரங்கள். இது கற்பனையான வருவாய் விகிதம், நடைமுறையில், அது இல்லை, ஏனெனில் ஒவ்வொரு முதலீட்டிற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆபத்து உள்ளது.

ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதம் 3 கூறுகளை பிரதிபலிக்கிறது

 1. வீக்கம்:- ஆபத்து இல்லாத முதலீட்டின் காலப்பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்படும் பணவீக்க விகிதம்;
 2. வாடகை வீதம்: - நிதியைக் கொடுப்பதற்கான முதலீட்டு காலத்தின் உண்மையான வருமானம் இது.
 3. முதிர்வு ஆபத்து அல்லது முதலீட்டு ஆபத்து: இது முதலீட்டின் முதன்மை சந்தை மதிப்புடன் தொடர்புடைய ஆபத்து, அதாவது, இது வட்டி விகிதங்களின் பொதுவான மட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் செயல்பாடாக முதிர்ச்சியடையும் காலகட்டத்தில் உயர்வு அல்லது வீழ்ச்சியாக இருக்கலாம்.

அமெரிக்க கருவூல பில்கள்

டி பில்கள் என்பது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட குறுகிய கால கடமையாகும். இவை ஒரு வருடம் அல்லது ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவாக வழங்கப்படுகின்றன. அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் ஆதரிக்கப்படுவதால் இவை பாதுகாப்பான முதலீடு. அமெரிக்க அரசாங்கம் மற்றும் கருவூலத் திணைக்களத்தால் முழுமையாக உத்தரவாதம் மற்றும் கடன் வழங்கப்படுவதால் டி பில்கள் பூஜ்ஜிய இயல்புநிலை அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளன.

கருவூல பில்களை விற்பதன் மூலம் உருவாக்கப்படும் நிதி, நெடுஞ்சாலை மற்றும் பள்ளிகள் போன்ற பல்வேறு பொது திட்டங்களுக்கு அரசாங்கம் அந்த நிதியைப் பயன்படுத்துகிறது. கருவூல பில்களின் விலைகளை நாணயக் கொள்கை, பெரிய பொருளாதார நிலைமைகள் மற்றும் கருவூலத்திற்கான வழங்கல் மற்றும் தேவை போன்ற பல காரணிகள் உள்ளன. நீண்ட கருவூல பில்கள் அதிக வருவாயைக் கொண்டிருக்கின்றன, ஆனால் பொதுவாக டி மசோதாவின் முதிர்ச்சி சில நாட்கள் முதல் 12 மாதங்கள் வரை இருக்கும்.

ஆபத்து இல்லாத வீதத்தின் கணக்கீடு

 1. பெரும்பாலான நேரங்களில், ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதத்தின் கணக்கீடு மதிப்பீட்டின் கீழ் இருக்கும் காலத்தைப் பொறுத்தது. மிகவும் ஒப்பிடத்தக்க அரசாங்க பாதுகாப்பிற்காக ஒருவர் செல்ல வேண்டிய நேரத்தை விட ஒரு வருடம் அல்லது ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவானது என்று வைத்துக்கொள்வோம், அதாவது. கருவூல மசோதா. எடுத்துக்காட்டாக, கருவூல மசோதா மேற்கோள் .389 எனில், ஆபத்து இல்லாத விகிதம் .39% ஆகும்.
 2. கால அளவு ஒரு வருடம் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை இருந்தால், ஒருவர் தேட வேண்டும் கருவூல குறிப்பு.எடுத்துக்காட்டுக்கு: கருவூல குறிப்பு மேற்கோள் .704 என்றால், ஆபத்து இல்லாத வீதத்தின் கணக்கீடு 0.7% ஆக இருக்கும்
 3. ஒருவர் செல்ல வேண்டிய நேரத்தை விட ஒரு வருடத்திற்கு மேல் காலம் உள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம் கருவூலப் பத்திரம். எடுத்துக்காட்டாக, தற்போதைய மேற்கோள் 7.09 ஆக இருந்தால், ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதத்தின் கணக்கீடு 7.09% ஆக இருக்கும்.

CAPM இல் ஆபத்து இல்லாத விகிதம்

CAPM ஐப் பயன்படுத்தி ஈக்விட்டி செலவைக் கணக்கிடும்போது, ​​ஆபத்து இல்லாத விகிதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது ஒரு வணிக எடையுள்ள சராசரி மூலதன செலவை பாதிக்கிறது. மூலதன சொத்து விலை மாதிரியை (சிஏபிஎம்) பயன்படுத்துவதன் மூலம் மூலதன செலவைக் கணக்கிடுவது நடைபெறுகிறது.

CAPM முறையான ஆபத்துக்கும் எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய்க்கும் இடையிலான உறவை விவரிக்கிறது. ஆபத்து, சாத்தியமான வருமானம் மற்றும் பிற காரணிகளின் அடிப்படையில் முதலீட்டிற்கான சிறந்த விலையை இது தீர்மானிக்கிறது.

CAPM ஃபார்முலா & ஆபத்து இல்லாத வருமானம்

ra = ஆர்rf+ பிa (ஆர்மீ-ஆர்rf)

 • rrf= ஆபத்து இல்லாத பாதுகாப்பிற்கான வருவாய் விகிதம்
 • rமீ = பரந்த சந்தையின் எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் விகிதம்

CAPM ஃபார்முலா எடுத்துக்காட்டு

ஆபத்து இல்லாத விகிதம் 7% ஆக இருந்தால், சந்தை வருவாய் 12%, மற்றும் பங்குகளின் பீட்டா 2 எனில், பங்குகளில் எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம்:

மறு = 7% + 2 (12% - 7%) = 17%

மேலே உள்ள சிஏபிஎம் எடுத்துக்காட்டில், ஆபத்து இல்லாத விகிதம் 7%, மற்றும் சந்தை வருவாய் 12%, எனவே ஆபத்து பிரீமியம் 5% (12% -7%), மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம் 17% ஆகும். முற்றிலும் ஆபத்து இல்லாதவற்றுடன் ஒப்பிடும்போது அந்த முதலீடு எவ்வளவு ஆபத்தானது என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு மூலதன சொத்து விலை மாதிரி ஈக்விட்டி மீதான தேவையான வருவாய் விகிதத்தை கணக்கிட உதவுகிறது.

சுருக்கம்

 • ஆபத்து இல்லாத விகிதம் என்பது பூஜ்ஜிய அபாயங்களுடன் முதலீட்டின் வருவாய் விகிதம்.
 • இது கற்பனையான வருவாய் விகிதம்; நடைமுறையில், அது இல்லை, ஏனெனில் ஒவ்வொரு முதலீட்டிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆபத்து உள்ளது.
 • அமெரிக்க கருவூல பில்கள் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் முழுமையாக ஆதரிக்கப்படுவதால் ஆபத்து இல்லாத சொத்துகள் அல்லது முதலீடுகளாகக் கருதப்படுகின்றன.
 • ஈக்விட்டி செலவில், CAPM கணக்கீட்டிற்கு ஆபத்து இல்லாத விகிதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • மூலதன சொத்து விலை மாதிரியை (சிஏபிஎம்) பயன்படுத்துவதன் மூலம் மூலதன செலவைக் கணக்கிடுவது நடைபெறுகிறது.
 • CAPM முறையான ஆபத்துக்கும் எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய்க்கும் இடையிலான உறவை விவரிக்கிறது