லாபக் குறியீட்டு சூத்திரம் | லாபக் குறியீட்டைக் கணக்கிடுங்கள் (எடுத்துக்காட்டுகள்)

லாபக் குறியீட்டு சூத்திரம் என்றால் என்ன?

லாபக் குறியீட்டுக்கான சூத்திரம் எளிதானது மற்றும் திட்டத்தின் ஆரம்ப முதலீட்டின் மூலம் திட்டத்தின் அனைத்து எதிர்கால பணப்புழக்கங்களின் தற்போதைய மதிப்பைப் பிரிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

லாபக் குறியீடு = எதிர்கால பணப்புழக்கங்களின் பி.வி / ஆரம்ப முதலீடு

கீழே மேலும் விரிவாக்க முடியும்,

 • லாபக் குறியீடு = (நிகர தற்போதைய மதிப்பு + ஆரம்ப முதலீடு) / ஆரம்ப முதலீடு
 • லாபக் குறியீடு = 1 + (நிகர தற்போதைய மதிப்பு / ஆரம்ப முதலீடு)

லாபக் குறியீட்டைக் கணக்கிடுவதற்கான படிகள்

 • படி 1: முதலாவதாக, ஒரு திட்டத்தின் ஆரம்ப முதலீடு இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கான மூலதனச் செலவு மற்றும் இயற்கையின் மூலதனமாக இருக்கும் பிற செலவுகளின் அடிப்படையில் திட்டத் தேவையின் அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும்.
 • படி 2: இப்போது, ​​திட்டத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் அனைத்து எதிர்கால பணப்புழக்கங்களும் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும். இதேபோன்ற ஆபத்து முதலீட்டில் இருந்து தற்போது எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாயின் அடிப்படையில் தள்ளுபடி காரணி கணக்கிடப்பட வேண்டும். இப்போது, ​​தள்ளுபடி காரணியைப் பயன்படுத்தி, திட்டத்திலிருந்து எதிர்கால பணப்புழக்கங்களின் தற்போதைய மதிப்பைக் கணக்கிட முடியும்.
 • படி # 3: இறுதியாக, திட்டத்தின் ஆரம்ப முதலீட்டின் மூலம் (படி 1) திட்டத்திலிருந்து (படி 2) பணப்புழக்கத்தின் அனைத்து எதிர்கால மதிப்பின் தற்போதைய மதிப்பைப் பிரிப்பதன் மூலம் திட்டத்தின் லாபக் குறியீடு கணக்கிடப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த இலாபத்தன்மை குறியீட்டு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - லாபக் குறியீட்டு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

பின்வரும் வருடாந்திர பணப்புழக்கங்களை மதிப்பிடும் ஒரு திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய முடிவு செய்துள்ள ஏபிசி லிமிடெட் நிறுவனத்தின் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம்:

 • ஆண்டு 1 இல் $ 5,000
 • ஆண்டு 2 இல் $ 3,000
 • ஆண்டு 3 இல், 000 4,000

திட்டத்தின் தொடக்கத்தில், திட்டத்திற்கு தேவையான ஆரம்ப முதலீடு $ 10,000 மற்றும் தள்ளுபடி விகிதம் 10% ஆகும்.

ஆண்டு 1 = $ 5,000 / (1 + 10%) 1 = $ 4,545 இல் பணப்புழக்கத்தின் பி.வி.

ஆண்டு 2 = $ 3,000 / (1 + 10%) 2 = $ 2,479 இல் பணப்புழக்கத்தின் பி.வி.

ஆண்டு 3 = $ 4,000 / (1 + 10%) 3 = $ 3,005 இல் பணப்புழக்கத்தின் பி.வி.

எனவே, எதிர்கால பணப்புழக்கங்களின் பி.வி.யின் தொகை:

திட்டத்தின் லாபக் குறியீடு = $ 10,030 / $ 10,000

இலாபக் குறியீட்டின் சூத்திரத்தின்படி, திட்டத்தில் முதலீடு செய்யப்படும் ஒவ்வொரு $ 1 க்கும் $ 1.003 கூடுதல் மதிப்பை இந்த திட்டம் உருவாக்கும் என்பதைக் காணலாம். எனவே, இந்த திட்டம் 1.00 க்கும் அதிகமாக இருப்பதால் முதலீடு செய்வது மதிப்பு.

எடுத்துக்காட்டு # 2

இரண்டு திட்டங்களை பரிசீலிக்கும் ஒரு நிறுவனத்தின் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம்:

திட்டம் ஏ

திட்டம் A க்கு ஆரம்ப முதலீடு, 000 2,000,000 மற்றும் தள்ளுபடி வீதம் 10% மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட வருடாந்திர பணப்புழக்கங்கள் தேவை:

 • ஆண்டு 1 இல், 000 300,000
 • ஆண்டு 2 இல், 000 600,000
 • ஆண்டு 3 இல், 000 900,000
 • 4 ஆம் ஆண்டில், 000 700,000
 • 5 ஆம் ஆண்டில், 000 600,000

ஆரம்ப முதலீடு = $ 2,000,000

ஆண்டு 1 = $ 300,000 / (1 + 10%) 1 = $ 272,727 இல் பணப்புழக்கத்தின் பி.வி.

ஆண்டு 2 = $ 600,000 / (1 + 10%) 2 = $ 495,868 இல் பணப்புழக்கத்தின் பி.வி.

ஆண்டு 3 = $ 900,000 / (1 + 10%) 3 = $ 676,183 இல் பணப்புழக்கத்தின் பி.வி.

4 ஆம் ஆண்டில் பணப்புழக்கத்தின் பி.வி = $ 700,000 / (1 + 10%) 4 = $ 478,109

5 ஆம் ஆண்டில் பணப்புழக்கத்தின் பி.வி = $ 600,000 / (1 + 10%) 5 = $ 372,553

எனவே, எதிர்கால பணப்புழக்கங்களின் பி.வி.யின் தொகை:

திட்டத்தின் A = $ 2,295,441 / $ 2,000,00 இன் லாபக் குறியீடு

திட்டம் பி

ஆரம்ப முதலீடு, 000 3,000,000 மற்றும் தள்ளுபடி விகிதம் 12% மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட வருடாந்திர பணப்புழக்கங்களுடன்:

 • ஆண்டு 1 இல், 000 600,000
 • ஆண்டு 2 இல், 000 800,000
 • ஆண்டு 3 இல், 000 900,000
 • 4 ஆம் ஆண்டில், 000 1,000,000
 • 5 ஆம் ஆண்டில் 200 1,200,000

ஆண்டு 1 = $ 600,000 / (1 + 12%) 1 = $ 535,714 இல் பணப்புழக்கத்தின் பி.வி.

ஆண்டு 2 இல் பணப்புழக்கத்தின் பி.வி = $ 800,000 / (1 + 12%) 2 = $ 637,755

ஆண்டு 3 = $ 900,000 / (1 + 12%) 3 = $ 640,602 இல் பணப்புழக்கத்தின் பி.வி.

4 ஆம் ஆண்டில் பணப்புழக்கத்தின் பி.வி = $ 1,000,000 / (1 + 12%) 4 = $ 635,518

5 ஆம் ஆண்டில் பணப்புழக்கத்தின் பி.வி = $ 1,200,000 / (1 + 12%) 5 = $ 680,912

எனவே, எதிர்கால பணப்புழக்கங்களின் பி.வி.யின் தொகை:

திட்டத்தின் பி = $ 3,130,502 / $ 3,000,000 இன் இலாபத்தன்மை குறியீடு

இலாபக் குறியீட்டின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, திட்ட B உடன் ஒப்பிடும்போது திட்டத்தில் முதலீடு செய்யப்படும் ஒவ்வொரு $ 1 க்கும் கூடுதல் மதிப்பு .15 0.15 ஐ உருவாக்கும் என்று காணலாம், இது திட்டத்தில் முதலீடு செய்யப்படும் ஒவ்வொரு $ 1 க்கும் $ 0.04 கூடுதல் மதிப்பை உருவாக்கும். எனவே, கம்பெனி ஏ ப்ராஜெக்ட் ஏ ஓவர் ப்ராஜெக்ட் பி ஐ தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

லாபக் குறியீட்டு கால்குலேட்டர்

நீங்கள் பின்வரும் லாபக் குறியீட்டு கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்-

எதிர்கால பணப்புழக்கங்களின் பி.வி.
ஆரம்ப முதலீடு
லாபக் குறியீட்டு சூத்திரம்
 

லாபக் குறியீட்டு சூத்திரம் =
எதிர்கால பணப்புழக்கங்களின் பி.வி.
=
ஆரம்ப முதலீடு
0
=0
0

பொருத்தமும் பயன்பாடும்

திட்ட நிதியின் பார்வையில் இருந்து லாபக் குறியீட்டு சூத்திரத்தின் கருத்து மிகவும் முக்கியமானது. ஒரு திட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாமா வேண்டாமா என்பதை ஒருவர் தீர்மானிக்க வேண்டியிருக்கும் போது பயன்படுத்த எளிதான கருவி இது. ஒரு யூனிட் முதலீட்டிற்கு உருவாக்கப்பட்ட மதிப்பின் அடிப்படையில் திட்ட முதலீட்டை தரவரிசைப்படுத்த குறியீட்டைப் பயன்படுத்தலாம்.

 • அடிப்படை யோசனை என்னவென்றால் - அதிக குறியீட்டு, அதிக கவர்ச்சியான முதலீடு.
 • குறியீட்டு ஒற்றுமைக்கு சமமாக இருந்தால், திட்டம் நிறுவனத்திற்கு மதிப்பைச் சேர்க்கிறது அல்லது இல்லையெனில், குறியீட்டு ஒற்றுமையை விட குறைவாக இருக்கும்போது அது மதிப்பை அழிக்கிறது.