சரம் எக்செல் இலிருந்து எண்ணைப் பிரித்தெடுக்கவும் | சரத்திலிருந்து எண்களைப் பிரித்தெடுப்பதற்கான 3 வழிகள்

எக்செல் உள்ள சரத்திலிருந்து எண்ணைப் பிரித்தெடுக்கவும்

ஒற்றை செல் மதிப்புகளை பல கலங்களாகப் பிரிப்பது, பல செல் மதிப்புகளை ஒன்றில் இணைப்பது தரவு கையாளுதலின் ஒரு பகுதியாகும். எக்செல் “இடது, எம்ஐடி மற்றும் வலது” இல் உரை செயல்பாட்டின் உதவியுடன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உரை மதிப்பு அல்லது சரம் மதிப்பின் ஒரு பகுதியை நாம் பிரித்தெடுக்க முடியும். சூத்திரத்தை மாறும் வகையில், “கண்டுபிடி மற்றும் LEN” போன்ற பிற துணை செயல்பாடுகளைப் பயன்படுத்தலாம். இருப்பினும், ஆல்பா-எண் மதிப்புகளின் கலவையுடன் எண்களை மட்டும் பிரித்தெடுப்பதற்கு மேம்பட்ட அளவிலான சூத்திர அறிவு தேவைப்படுகிறது. இந்த கட்டுரையில், எக்செல் உள்ள ஒரு சரத்திலிருந்து எண்களைப் பிரித்தெடுப்பதற்கான 3 வழிகளைக் காண்பிப்போம்.

  எக்செல் உள்ள சரங்களிலிருந்து எண்களைப் பிரித்தெடுப்பதற்கான பல்வேறு வழிகளை கீழே விளக்கினோம். இந்த நுட்பத்தை அறிய முழு கட்டுரையையும் படியுங்கள்.

  # 1 - சரத்தின் முடிவில் உள்ள சரத்திலிருந்து எண்ணை எவ்வாறு பிரித்தெடுப்பது?

  தரவைப் பெறும்போது அது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தைப் பின்பற்றுகிறது மற்றும் சரத்தின் முடிவில் அனைத்து எண்களையும் வைத்திருப்பது வடிவங்களில் ஒன்றாகும்.

  சரம் எக்செல் வார்ப்புருவில் இருந்து இந்த பிரித்தெடுக்கும் எண்ணை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - சரம் எக்செல் வார்ப்புருவில் இருந்து எண்ணைப் பிரித்தெடுக்கவும்

  எடுத்துக்காட்டாக, கீழே அதன் முள் குறியீட்டைக் கொண்ட நகரம் அதன் மாதிரியாகும்.

  மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டில், நகரத்தின் பெயரும் ஜிப் குறியீடும் ஒன்றாக உள்ளன. இந்த வழக்கில், சரத்தின் வலது புறத்திலிருந்து ஜிப் குறியீட்டைப் பிரித்தெடுக்க வேண்டும் என்பது எங்களுக்குத் தெரியும். ஆனால் சிக்கல்களில் ஒன்று, சரத்தின் வலது புறத்திலிருந்து எத்தனை இலக்கங்கள் நமக்குத் தேவை என்பது எங்களுக்குத் தெரியாது.

  எண் மதிப்பு தொடங்குவதற்கு முன் பொதுவான விஷயங்களில் ஒன்று அடிக்கோடிட்டுக் காட்டும் (_) எழுத்து. முதலில், அடிக்கோடிட்ட கதாபாத்திரத்தின் நிலையை நாம் அடையாளம் காண வேண்டும். FIND முறையைப் பயன்படுத்தி இதைச் செய்யலாம். எனவே எக்செல் இல் FIND செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துங்கள்.

  நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய உரை என்ன உரையைக் கண்டறியவும் வாதம்? இந்த எடுத்துக்காட்டில் நாம் அடிக்கோடிட்ட நிலையை கண்டுபிடிக்க வேண்டும், எனவே இரட்டை மேற்கோள்களில் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டவும்.

  உரைக்குள் குறிப்பிடப்பட்ட உரையை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய உரை, எனவே செல் குறிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

  கடைசி வாதம் தேவையில்லை, எனவே இப்போதைக்கு விடுங்கள்.

  எனவே, ஒவ்வொரு கலத்திற்கும் அடிக்கோடிட்ட எழுத்துக்களின் நிலைகள் கிடைத்துள்ளன. இப்போது முழு உரையிலும் எத்தனை எழுத்துக்கள் உள்ளன என்பதை நாம் முழுமையாக அடையாளம் காண வேண்டும். உரை மதிப்பின் மொத்த நீளத்தைப் பெற எக்செல் இல் LEN செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துங்கள்.

  இப்போது எண் மதிப்புக்கு முன் மொத்த எழுத்துக்கள் மற்றும் அடிக்கோடிட்ட நிலைகள் உள்ளன. RIGHT செயல்பாட்டிற்குத் தேவையான எழுத்துகளின் எண்ணிக்கையை வழங்க, மொத்த எழுத்துக்களை அடிக்கோடிட்டு நிலையுடன் கழிக்க வேண்டும்.

  இப்போது செல் E2 இல் RIGHT செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துங்கள்.

  எனவே, இதைப் போல, சரம் மதிப்பில் எண் தொடங்குவதற்கு முன்பு பொதுவான கடிதம் இருக்கும்போது வலது புறத்திலிருந்து எண்களைப் பெறலாம். பல உதவி நெடுவரிசைகளைக் கொண்டிருப்பதற்குப் பதிலாக, ஒரு கலத்திலேயே சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

  = உரிமை (A2, LEN (A2) -FIND (“_”, A2))

  இது அனைத்து துணை நெடுவரிசைகளையும் நீக்கி, நேரத்தை வெகுவாகக் குறைக்கும்.

  # 2 - வலது பக்கத்திலிருந்து எண்களைப் பிரித்தெடுக்கவும் ஆனால் சிறப்பு எழுத்துக்கள் இல்லாமல்

  எங்களிடம் ஒரே தரவு இருப்பதாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள், ஆனால் இந்த நேரத்தில் எண் மதிப்புக்கு முன்னர் எங்களுக்கு சிறப்பு எழுத்துக்கள் எதுவும் இல்லை.

  முந்தைய எடுத்துக்காட்டில், நாங்கள் ஒரு சிறப்பு எழுத்து நிலையை கண்டுபிடித்துள்ளோம், ஆனால் இங்கே எங்களுக்கு அந்த ஆடம்பரம் இல்லை. எனவே கீழே சூத்திரம் எண் நிலையைக் கண்டுபிடிக்கும்.

  சூத்திரத்தைப் பார்த்து உங்கள் கணினியை அணைக்க வேண்டாம், இதை உங்களுக்காக டிகோட் செய்வேன்.

  எக்செல் இல் தேடல் செயல்பாட்டிற்கு, சாத்தியமான எண்களின் தொடக்க எண்களை நாங்கள் வழங்கியுள்ளோம், எனவே சூத்திரம் எண் மதிப்பின் நிலையைத் தேடுகிறது. சாத்தியமான அனைத்து எண்களையும் நாங்கள் வரிசைக்கு வழங்கியிருப்பதால், அதன் விளைவாக வரும் வரிசைகளும் ஒரே எண்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். எக்செல் இல் MIN செயல்பாடு இரண்டில் மிகச்சிறிய எண்ணைத் தருகிறது, எனவே சூத்திரம் கீழே படிக்கிறது.

  = MIN (தேடல் ({0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}, A2 & ”0123456789 ″))

  எனவே இப்போது எங்களுக்கு ஒரு எண் நிலை கிடைத்துள்ளது, இப்போது கலத்தின் மொத்த எழுத்துகளின் எண்ணிக்கையைக் கண்டுபிடிப்போம்.

  இது வழங்கப்பட்ட செல் மதிப்பில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கையை வழங்கும். இப்போது LEN - எண் மதிப்பின் நிலை வலது பக்கத்திலிருந்து தேவையான எழுத்துகளின் எண்ணிக்கையைத் தரும், எனவே எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கையைப் பெற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்.

  இப்போது சரத்திலிருந்து எண்ணியல் பகுதியை மட்டுமே பெற எக்செல் இல் RIGHT செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துங்கள்.

  பல உதவி நெடுவரிசைகளைத் தவிர்க்க, ஒரு கலத்தில் சூத்திரத்தை இணைக்க உதவுகிறது.

  = உரிமை (A2, LEN (A2) -MIN (தேடல் ({0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}, A2 & ”0123456789 ″)) + 1)

  # 3 - எக்செல் இல் உள்ள எந்த நிலையிலிருந்தும் எண்ணைப் பிரித்தெடுக்கவும்

  வலது பக்க பிரித்தெடுப்பிலிருந்து நாங்கள் பார்த்தோம், ஆனால் இது எல்லா காட்சிகளிலும் இல்லை, எனவே இப்போது எக்செல் உள்ள சரத்தின் எந்த நிலையிலிருந்தும் எண்களை எவ்வாறு பிரித்தெடுப்பது என்று பார்ப்போம்.

  இதற்காக, எக்செல் பல்வேறு செயல்பாடுகளை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். சரத்தின் எந்த நிலையிலிருந்தும் எண்களைப் பிரித்தெடுப்பதற்கான சூத்திரம் கீழே உள்ளது.

  = IF (SUM (LEN (A2) -LEN (SUBSTITUTE (A2, {“0 ″,” 1 ″, ”2 ″,” 3 ″, ”4 ″,” 5 ″, ”6 ″,” 7 ″, ” 8 ″, ”9”}, “”)))> 0, SUMPRODUCT (MID (0 & A2, LARGE) (INDEX (ISNUMBER (–MID (A2, ROW) INDIRECT (“$ 1: $” & LEN (A2))), 1 )) * ROW (INDIRECT (“$ 1: $” & LEN (A2))), 0), ROW (INDIRECT (“$ 1: $” & LEN (A2))) + 1,1) * 10 ^ ROW (INDIRECT ( “$ 1: $” & LEN (A2))) / 10), ””)