ஒரு பத்திரத்தின் கூப்பன் வீதம் (ஃபார்முலா, வரையறை) | கூப்பன் வீதத்தைக் கணக்கிடுங்கள்

ஒரு பத்திரத்தின் கூப்பன் வீதம் என்ன?

கூப்பன் வீதம் பெரும்பாலும் பத்திரங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் இது வழக்கமாக ROI (வட்டி வீதம்) ஆகும், இது பத்திரத்தின் வழங்குநர்களால் ஒரு பத்திரத்தின் முக மதிப்பில் செலுத்தப்படுகிறது, மேலும் இது GIS ஆல் செய்யப்படும் திருப்பிச் செலுத்தும் தொகையை கணக்கிடவும் பயன்படுகிறது (உத்தரவாதம் வருமான பாதுகாப்பு).

ஃபார்முலா

ஒரு பத்திரத்தின் கூப்பன் வீதத்தை வருடாந்திர கூப்பன் கொடுப்பனவுகளின் தொகையை பத்திரத்தின் சம மதிப்பால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடலாம் மற்றும் 100% ஆல் பெருக்கலாம். எனவே, ஒரு பத்திரத்தின் வீதத்தை ஆண்டுக்கு செலுத்தப்படும் வட்டித் தொகை முக மதிப்பின் சதவீதமாக அல்லது பத்திரத்தின் சம மதிப்பாகக் காணலாம். கணித ரீதியாக, இது,

கூப்பன் வீதம் = வருடாந்திர வட்டி செலுத்துதல் / பத்திரத்தின் சம மதிப்பு * 100%

கூப்பன் வீதம் மற்றும் நடைமுறையில் உள்ள சந்தை வட்டி விகிதத்தின் அடிப்படையில் பத்திர விலை மாறுபடும். கூப்பன் வீதம் சந்தை வட்டி விகிதத்தை விடக் குறைவாக இருந்தால், பத்திரம் தள்ளுபடியில் வர்த்தகம் செய்யப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் சந்தை வட்டி விகிதத்தை விட கூப்பன் வீதம் அதிகமாக இருந்தால் பத்திரம் பிரீமியத்தில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. ஆயினும்கூட, கூப்பன் வீதம் சந்தை வட்டி விகிதத்திற்கு சமமாக இருந்தால் பத்திரம் சமமாக வர்த்தகம் செய்யப்படும் என்று கூறப்படுகிறது

பாண்டின் கூப்பன் வீதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான படிகள்

ஒரு பத்திரத்தின் கூப்பன் வீதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான படிகள் பின்வருமாறு:

 • படி 1: முதலாவதாக, நிறுவனத்தின் நிதித் தேவைக்கேற்ப பத்திர வெளியீட்டின் முக மதிப்பு அல்லது சம மதிப்பு தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
 • படி 2: இப்போது, ​​வருடத்தில் செலுத்தப்பட்ட வட்டி எண்ணிக்கை தீர்மானிக்கப்படுகிறது, பின்னர் வருடாந்திர வட்டி செலுத்துதல் வருடத்தில் அனைத்து கொடுப்பனவுகளையும் சேர்ப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

ஆண்டு வட்டி செலுத்துதல் = அவ்வப்போது வட்டி செலுத்துதல் * ஒரு வருடத்தில் செலுத்தும் எண்ணிக்கை

 • படி # 3: இறுதியாக, பத்திரத்தின் கூப்பன் வீதத்தின் சூத்திரம் வருடாந்திர வட்டி கொடுப்பனவுகளை பத்திரத்தின் சம மதிப்பால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது மற்றும் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி 100% ஆல் பெருக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டுகள்

காலாண்டு கூப்பன் கொடுப்பனவுகளுடன் ஒரு பத்திரத்தின் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். XYZ லிமிடெட் நிறுவனம் ஒரு முக மதிப்பை $ 1,000 மற்றும் காலாண்டு வட்டி செலுத்துதல் $ 15 ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு பத்திரத்தை வெளியிட்டுள்ளது என்று வைத்துக் கொள்வோம்.

 1. நடைமுறையில் உள்ள சந்தை வட்டி விகிதம் 7% ஆக இருந்தால், பத்திரம் _______ க்கு வர்த்தகம் செய்யப்படும்
 2. நடைமுறையில் உள்ள சந்தை வட்டி விகிதம் 6% ஆக இருந்தால், பத்திரம் _______ க்கு வர்த்தகம் செய்யப்படும்
 3. நடைமுறையில் உள்ள சந்தை வட்டி விகிதம் 5% ஆக இருந்தால், பத்திரம் _______ க்கு வர்த்தகம் செய்யப்படும்

கொடுக்கப்பட்ட கேள்வியின் படி,

பத்திரத்தின் சம மதிப்பு = $ 1,000

ஆண்டு வட்டி செலுத்துதல் = 4 * காலாண்டு வட்டி செலுத்துதல்

 • = 4 * $15
 • = $60

எனவே, பத்திரத்தின் கூப்பன் வீதத்தை மேற்கண்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்,

 1. கூப்பன் (6%) சந்தை வட்டியை விட (7%) குறைவாக இருப்பதால், பத்திரம் வர்த்தகம் செய்யப்படும் தள்ளுபடி.
 2. கூப்பன் (6%) சந்தை வட்டிக்கு (7%) சமமாக இருப்பதால், பத்திரம் வர்த்தகம் செய்யப்படும் இணையானது.
 3. கூப்பன் (6%) சந்தை வட்டி (5%) ஐ விட அதிகமாக இருப்பதால், பத்திரம் வர்த்தகம் செய்யப்படும் ஒரு பிரீமியம்.

ஒரு பத்திரத்தின் கூப்பன் வீதத்தின் இயக்கிகள்

ஒரு நிறுவனம் திறந்த சந்தையில் ஒரு பத்திரத்தை வழங்கும்போது, ​​அது சந்தையில் நிலவும் வட்டி விகிதத்தின் அடிப்படையில் உகந்த கூப்பன் வீதத்தை அடைகிறது. மேலும், வழங்குபவரின் கடன் மதிப்பு ஒரு பத்திரத்தின் கூப்பன் வீதத்தை இயக்குகிறது, அதாவது எந்தவொரு நிறுவனமும் “பி” அல்லது அதற்குக் கீழே மதிப்பிடப்பட்ட ஒரு நிறுவனம், மதிப்பிடப்பட்ட ஏஜென்சிகளால் எடுக்கப்பட்ட கூடுதல் கடன் அபாயத்தை சமநிலைப்படுத்த, தற்போதைய சந்தை வட்டி விகிதத்தை விட அதிக கூப்பன் வீதத்தை வழங்க வாய்ப்புள்ளது முதலீட்டாளர்கள். சுருக்கமாக, கூப்பன் வீதம் சந்தை வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் வழங்குநரின் கடன் மதிப்பு ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது.

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

கூப்பன் வீதம் பத்திரங்கள் போன்ற நிலையான வருமான பத்திரங்களின் வட்டி விகிதத்திற்கு குறிப்பிடப்படுகிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், பத்திர வழங்குநர்கள் தங்கள் முதலீட்டிற்காக பத்திரதாரர்களுக்கு செலுத்தும் வட்டி வீதமாகும். இது அதன் வாங்குபவர்களுக்கு பத்திரத்தின் முக மதிப்பில் செலுத்தப்படும் வட்டி விகிதமாகும். கூப்பன் வீதம் பத்திரத்தின் முக மதிப்பு அல்லது சம மதிப்பின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது, ஆனால் வெளியீட்டு விலை அல்லது சந்தை மதிப்பின் அடிப்படையில் அல்ல என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

விகிதத்தின் கருத்தை புரிந்துகொள்வது மிகச்சிறந்ததாகும், ஏனென்றால் கிட்டத்தட்ட அனைத்து வகையான பத்திரங்களும் பத்திரதாரருக்கு ஆண்டு வட்டி செலுத்துகின்றன, இது கூப்பன் வீதம் என அழைக்கப்படுகிறது. மற்ற நிதி அளவீடுகளைப் போலன்றி, டாலரின் அடிப்படையில் கூப்பன் கட்டணம் பத்திரத்தின் ஆயுள் மீது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, value 1,000 முக மதிப்புள்ள ஒரு பத்திரம் 5% கூப்பன் வீதத்தை வழங்கினால், பத்திரமானது அதன் முதிர்ச்சி அடையும் வரை பத்திரதாரருக்கு $ 50 செலுத்தும். பத்திரத்தின் சந்தை மதிப்பில் உயர்வு அல்லது வீழ்ச்சியைப் பொருட்படுத்தாமல் வருடாந்திர வட்டி செலுத்துதல் அதன் முதிர்வு தேதி வரை பத்திரத்தின் முழு ஆயுளுக்கும் $ 50 ஆக இருக்கும்.

விகிதத்தின் மற்றொரு முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், நடைமுறையில் உள்ள சந்தை வட்டி விகிதம் பத்திர விகிதத்தை விட அதிகமாக இருந்தால், பத்திரத்தின் விலை வீழ்ச்சியடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, ஏனெனில் ஒரு முதலீட்டாளர் இப்போது அந்த முக மதிப்பில் பத்திரத்தை வாங்க தயங்குவார், அவர்கள் வேறு இடங்களில் சிறந்த வருவாயைப் பெறலாம். மறுபுறம், நடைமுறையில் உள்ள சந்தை வட்டி விகிதம் பத்திரத்தின் கூப்பன் வீதத்தை விடக் குறைவாக இருந்தால், பத்திரத்தின் விலை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, ஏனெனில் இதேபோன்ற பத்திரத்தை வாங்குவதன் மூலம் முதலீட்டாளர் செய்யக்கூடியதை விட முதலீட்டில் அதிக வருமானம் கிடைக்கும். இப்போது, ​​கூப்பன் வீதம் குறைவாக இருப்பதால், வட்டி விகிதங்களில் ஒட்டுமொத்த சரிவு ஏற்படும்.